Abdullah ?calan hakk?nda 3. kez soru?turma a??ld?

Abdullah ?calan hakk?nda, ?Ate?keste ?rg?tun ?zerine gidilirse kendilerini savunurlar? s?zlerinden dolay? 3. kez soru?turma a??ld?. S?zl? ifadesi al?nan ?calan, Bursa Cumhuriyet Ba?savc?l????na da yaz?l? ifade verdi.


Abdullah ?calan hakk?nda, ?Ate?keste ?rg?tun ?zerine gidilirse kendilerini savunurlar? s?zlerinden dolay? 3. kez soru?turma a??ld?. S?zl? ifadesi al?nan ?calan, Bursa Cumhuriyet Ba?savc?l????na da yaz?l? ifade verdi. Asr?n Hukuk B?rosu avukatlar?ndan edinilen bilgiye g?re, Bursa Cumhuriyet Ba?savc?l????n?n ??rg?te propaganda ve e?itim yapt?rma? iddias? ile ?calan?a soru?turma a?t??? ??renildi.
Siyasal s?re? gerginle?ebilir
Daha ?nce de 2 soru?turman?n a??ld???n? belirten avukatlar, her soru?turmadan sonra ?calan?a 20??er g?nl?k h?cre cezas? verildi?ini hat?rlatt?lar.
Avukatlar, h?cre cezas?n?n bir ?e?it beyaz i?kence uygulamas? oldu?unu vurgulad?lar. Avukatlar ?Yeni soru?turma ile h?cre cezas? verebilmek i?in bahane yaratt?klar?n? d???n?yoruz. ?calan??n i?inde bulundu?u ko?ullardan dolay? ?rg?t? e?itmesi ve propaganda yapmas? m?mk?n de?ildir. B?yle bir uygulaman?n uzun vadede siyasal s?recin gerginle?mesine neden olaca??n? d???nmek gerekir? a??klamas?nda bulundular.
Avukatlar ??plakken arand?
?te yandan, ?calan ile haftal?k g?r??melerini ger?ekle?tiren Asr?n Hukuk B?rosu avukatlar?dan Baran Do?an, cezaevi ??k???nda ?zerlerinde giysi bulunmamas?na ra?men askerler taraf?ndan zorla arand?klar?n? s?yledi.
?nceki g?n, ?mral? Adas??na giden avukatlardan Do?an, ?ama??rlar?na kadar arand?klar?n? ve ??k??ta ?zerlerinde hi?bir giysi bulunmamas?na ra?men g?revlilerin elle temas ederek arama yapmak istediklerini aktararak ???plak v?cudumuzu zorla arad?lar? dedi (?stanbul/D?HA)
www.evrensel.net