Canl? kalkanlara hapis cezas?

?stanbul?dan ?at??malar?n durmas? i?in Siirt?in Eruh il?esine giden 15 Canl? Kalkan Giri?imi ?yesine 2911 say?l? Yasa?ya muhalefet ettikleri gerek?esiyle 2 y?l hapis cezas? verildi.

?stanbul?dan ?at??malar?n durmas? i?in Siirt?in Eruh il?esine giden 15 Canl? Kalkan Giri?imi ?yesine 2911 say?l? Yasa?ya muhalefet ettikleri gerek?esiyle 2 y?l hapis cezas? verildi.Diyarbak?r 4. A??r Ceza Mahkemesi?nde g?r?len duru?mada savunmalar?n ard?ndan m?talaa veren Cumhuriyet Savc?s?, san?klar?n ?Bilerek ve isteyerek ?rg?te yard?m ve yatakl?k ettikleri? iddias?yla cezaland?r?lmalar?n? istedi. Sorgusu yap?lmayan 15 ki?inin dosyas?n?n ayr?lmas?na karar veren mahkeme heyeti, Murat Ayd?n, Pakizer Uk?ul, Selma Ayg?n, Gulistan Basut?u, P?nar Demirci, Volkan I??l, Saadet Aksoy, Saniye Turhan, Metin Beydo?an, Cemil D?ndar, Muzaffer Akal, Han?m Ad?guzel, Serpil Alkaya, ?rfan G?ler, Mucahit Bo?a, Mehmet Salih ?zer, Onur Bu?ra Kolcu ve Ba?ar Necdet hakk?nda, 2911 say?l? Toplant? ve G?steri Y?r?y??leri Kanunu?nun 32/2. maddesinden 3?er y?l hapis cezas? verilmesini kararla?t?rd?. TCK?n?n 59. maddesini g?z ?n?nde bulunduran mahkeme, cezay? 2 y?l 6 aya indirdi. Avukat Abdulkadir G?le?, karar?n yasad??? oldu?unu belirterek temyize gideceklerini a??klad?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net