DTP?li ba?kana s?rpriz ziyaret

Hakkari?nin Y?ksekova ?l?esi 21. Jandarma S?n?r Tugay Komutan? Tu?general S?leyman Y?ksel, Y?ksekova Belediye Ba?kan? M. Salih Y?ld?z?? makam?nda ziyaret ederek bir s?re g?r??t?.


Hakkari?nin Y?ksekova ?l?esi 21. Jandarma S?n?r Tugay Komutan? Tu?general S?leyman Y?ksel, Y?ksekova Belediye Ba?kan? M. Salih Y?ld?z?? makam?nda ziyaret ederek bir s?re g?r??t?.
D?n ??le saatlerinde Y?ksekova Belediyesi binas?na gelen Tu?general S?leyman Y?ksel, DTP Y?ksekova Belediye Ba?kan? M. Salih Y?ld?z?? makam?nda ilk kez ziyaret etti. Ge?ti?imiz g?nlerde Y?ksekova?ya atanan Y?ksel, Ba?kan Y?ld?z ile yakla??k yar?m saat bas?na kapal? olarak g?r??t?. Tu?general Y?ksel, belediye ??k??? Y?ld?z?a iadeyi ziyarette bulundu?unu ifade ederken, Y?ld?z ise komutan?n ziyaretini ?ok olumlu buldu?unu s?yledi.
Bar?? i?in ?nemli
Ziyareti, T?rkiye geneli i?in ?ok olumlu g?rd???n? kaydeden Y?ld?z, ?Bu s?re?te, b?yle bir s?cakl??? ya?amak istiyoruz. Sevgi ve s?cakl?k dolu ziyaret, T?rkiye?nin gelece?i ve bar?? ortam? i?in ?nemlidir. ?nsanlar? mutlu etme, ac?lara son verme a??s?ndan bu t?r ziyaretler ?ok ?nemlidir. Samimiyetler, diyaloglar ger?ekle?irse, ben inan?yorum ki b?lgemiz huzuru bulacakt?r? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net