Las Maiposas: Kelebekler

?Viva las maipassona? ya?as?n kelebekler. Minerva, Maria Teresa, Patria; ?? tan?d?k hikaye, ?? ?zg?rl?k ve direni? sembol? kad?n, ?? k?z karde?. Kelebekler... ?zg?rl??? ?a?r??t?ran bu kelime, hem onlar?n, hem de fa?ist diktat?re kar?? verilen m?cadelenin ad? olmu?tur.


?Viva las maipassona? ya?as?n kelebekler. Minerva, Maria Teresa, Patria; ?? tan?d?k hikaye, ?? ?zg?rl?k ve direni? sembol? kad?n, ?? k?z karde?. Kelebekler... ?zg?rl??? ?a?r??t?ran bu kelime, hem onlar?n, hem de fa?ist diktat?re kar?? verilen m?cadelenin ad? olmu?tur.
Dominik Cumhuriyeti, 1930-1961 y?llar? aras?nda tam 31 y?l boyunca R. Trujillo diktat?rl??? taraf?ndan y?netildi. Fakat bu tarih bir tek bask?n?n, zulm?n de?il, direni?in ve m?cadelenin de tarihiydi ayn? zamanda. Bu direni?te ilk akla gelen isimler kod adlar? Las Maiposas (Kelebekler) olan Mirabel karde?lerdir.
D?rt k?z karde? Patria, Dede, Minerva ve Maria Teresa. Mirabel karde?ler, Trujillo diktat?rl???n? devirmek i?in faaliyet g?steren bir ?rg?t?n ?nemli isimlerindendiler. Bir?ok kez g?zalt?na al?nd?lar, cezaevine girdiler. Kom?nist olmakla ?su?lanan? Minerva?dan h?k?mete ?z?r mektubu yazmas? istendiyse de kabul etmedi.
Trujillo onlar? hapise de atsa, mal varl?klar?na el koydursa da Mirabel k?z karde?ler demokrasi ve ?zg?rl?k m?cadelesinden vazge?mediler.
1960 y?l?n?n 25 Kas?m gecesi cezaevi ziyaretinden d?n?yor Patria, Minerva ve Maria Teresa. Bir cip taraf?ndan yollar? kesiliyor. ??kenceler, tecav?zler sonucu ?? devrimci kad?n katlediliyor. Katledildiklerinde en b?y?kleri Patria 36, Minerva 34, Maria Teresa ise 25 ya??ndad?r. Karde?leri Dede hayatta kaland?r. Ailelerine trafik kazas?nda ?ld?kleri s?ylenir.
Tam bir y?l sonra diktat?rl?k y?k?lacakt?r. Her ne kadar devlet araba kazas?nda ?ld?klerini iddia etse de t?m halk ger?e?i ??renecektir.
25 Kas?m 1960?da Mirabel karde?lerin ?ld?r?lmesinin ard?ndan, ?ld?r?ld?kleri g?n Kad?na Y?nelik ?iddetle M?cadele G?n? olarak tarihe ge?ti.
Kelebeklerin ?mr? az olsa da bir evrimle?meyi anlat?r. T?pk? Mirabel karde?ler gibi. ?yi halli bir ailenin ?ocuklar?yken, ?stelik maddi durumdan dolay? diktat?r Trujillo ile ailecek g?r???rler. Fakat Trujillo Mirabel k?zkarde?lerden Minerva?y? haremine katmak istemesi ?zerine Minerva?dan yedi?i tokad? unutamam?? ve daha bir kinle karde?lerin pe?ine d??m??t?.
Onlar ailelerinin ?iftli?inde zenginlik i?inde ya?amay? reddederek, ?lkenin sorunlar? i?in ba?kald?ran birer kelebek oldular
Mirabel karde?lerin ?ld?r?lmesinin ?zerinden tam 46 y?l ge?ti. Bug?n h?l? kad?nlar ?ld?r?l?yor. Hayat?n her alan?nda kad?na y?nelik ?iddet de devam ediyor.
Las Maiposas; Kelebekleri ?o?altal?m.
Onlar?n an?s?nda, ?iddet g?rm?? t?m kad?nlar? 25 Kas?m 2006 Cumartesi g?n? saat 18:00? de Taksim Tramvay Dura???ndaki y?r?y??e davet ediyorum
?Belki de bize en yak?n ?ey ?l?m; fakat bu beni korkutmuyor, hakl? olan her ?ey i?in sava?maya devam edece?iz? (Maria Teresa Mirabel 1936)
?Bunca ac?yla dolu ?lkemiz i?in yap?lacak her ?eyi yapmak bir mutluluk kayna??; kollar?n? kavu?turup oturmak ise ?ok ?z?c?? (Minerva Argentina Mirabel 1926)
??ocuklar?m?z?n, bu yoz ve zalim sistemde yeti?mesine izin vermeyece?iz. Bu sisteme kar?? sava?mak zorunday?z. Ben kendi ad?ma her ?eyimi vermeye haz?r?m; gerekirse hayat?m? da? (Patria Mercedes Mirabel 1924)
Ey?p/?STANBUL)
Aynur Seyrek
www.evrensel.net