ssk?n?n son 3 y?l? - 3 -

ssk?n?n son 3 y?l? - 3 -

L?semi hastas? Esin?in ailesinin verdi?i b?y?k hukuk m?cadelesi sayesinde ??kan ve halk aras?nda ?Esin Yasas?? olarak bilinen yasa ilk ??kt???nda, SSK yasay? temyize g?ndermi?ti.
Ancak ?imdi Esin?den ve ailesinden hi? bahsetmeyen SSK, son 3 y?llar?n? anlatt?klar? dergide, yasay? kendilerinin ??kartt???n? s?yl?yor. Ger?ekte ise, Esin`in bile ?Esin Yasas??ndan tam olarak yararlanmas? SSK taraf?ndan engelleniyor.


L?semi hastas? Esin?in ailesinin verdi?i b?y?k hukuk m?cadelesi sayesinde ??kan ve halk aras?nda ?Esin Yasas?? olarak bilinen yasa ilk ??kt???nda, SSK yasay? temyize g?ndermi?ti. Ancak ?imdi Esin?den ve ailesinden hi? bahsetmeyen SSK, son 3 y?llar?n? anlatt?klar? dergide, yasay? kendilerinin ??kartt???n? s?yl?yor. Ger?ekte ise, Esin`in bile ?Esin Yasas??ndan tam olarak yararlanmas? SSK taraf?ndan engelleniyor.
SSK taraf?ndan ??kart?lan dergide ?Sigortal?lar ile emeklilerin e? ve ?ocuklar?na yurtd??? tedavi imkan? getirildi? ve ?Yurtd???ndan ilik getirme masraflar? kar??lanmaya ba?land?? ba?l?klar?yla yay?nlanan, T?rkiye?de tedavisi m?mk?n olmayan hastal?klarda SSK ?al??an?n?n yak?nlar?n?n tedavi ?cretlerinin kar??lanmaya ba?land??? belirtiliyor. Oysa ?al??an sigortal?n?n sadece kendisinin yararland??? yurtd??? tedavi olana??ndan e?, ?ocuk, anne ve babas?, emeklili?inde kendisi ve yak?nlar? ile dul ve yetimlerinin de yararlanmas?na imkan sa?layan kanun, kamuoyunda ?Esin Yasas?? olarak biliniyor. Esin?in ailesinin y?r?tt??? hukuk m?cadelesi sonras?nda Sosyal Sigortalar Kanunu`nda de?i?iklik yap?ld?. Ancak bu hukuk m?cadelesi Esin`e ?ok pahal?ya mal oldu ve daha kolay tedavi edilebilir hematolojik rahats?zl??? MDS, Akut Myel?id L?semi`ye d?n??t?.
?Esin?i SSK l?semi yapt??
Esin K?se?nin babas? Ahmet K?se, SSK?n?n kendilerine kar?? yapt??? di?er engellemeleri ise ?u ?ekilde anlatt?: ?T?rkiye?de bir ilki ger?ekle?tirerek a?t???m?z davada, hakim yar?m saatten az bir s?re i?inde SSK`n?n, ?al??an?n e?, ?ocuk ve bakmakla m?kellef oldu?u yak?nlar?n?n yurtd??? tedavilerini engelleyen mevzuat?n? iptal etti. SSK avukat? ise, karar? temyiz edeceklerini belirtti. Bas?n?n bize verdi?i destekten rahats?z olan h?k?met, bas?na konu?malar? izne ba?l? olan kamu g?revlisi konumundaki SSK y?neticilerini, bas?n?n ?n?ne ??karmaya ba?lad?. ?te yandan Yarg?tay`?n SSK lehine karar verdi?ini ilerleyen s?re?te ??rendik. Yani Esin ?l?me mahkum edilmi?ti. Ama Kocaeli ?? Mahkemesi, dava tekrar g?r?ld???nde de karar?n? de?i?tirmedi.?
?Utanmadan Esin?e sahip ??kmaya ?al???yorlar?
Ya?ad?klar?n?n ard?ndan a??r stres i?erisinde bulunmaktan dolay? da birka? kez hastaneye kald?r?ld???n? belirten Ahmet K?se, ?K?z?m?n tedavisi i?in u?ra??rken, hi?bir gerek?e g?sterilmeksizin i?yerindeki g?revimden al?narak, m?hendis kadrosuyla ?zmit`ten Gebze`ye atand?m. Yeni i?yerime gitmem i?inse, servis bile verilmedi. B?ylece benim istifa etmemi sa?lamaya ?al???yorlar. Ayr?ca Esin?in tedavisi s?recinde SSK taraf?ndan bir?ok ba?vurumuza da cevap verilmedi. Masraflar?n ?denmesinde de zorluk ??kartt?lar. Biz de mahkeme arac?l???yla ald?k masraflar?. Evraklar?m?z? yanl??l?kla(!) ba?ka hastanelere g?ndererek Esin?in tedavi s?recinde oyalamac? tav?r tak?nd?lar. AKP y?netimi ve SSK Esin i?in olumlu hi?bir ?ey yapmam??; tam tersine, k?z?m?z?n hayat?n? tehlikeye atan engellemeler ?retmi?tir. ?imdi de, utanmadan ona sahip ??kmaya ?al???yorlar. Kendi ?lkemizin y?neticilerinin yapmad???n? ise, Esin`e kemik ili?i naklinin ger?ekle?tirildi?i Almanya?daki Goethe ?niversitesi yetkilileri yapt?. Temmuz 2006 tarihinde gitti?imiz y?ll?k kontrol ?cretini, yeni yasan?n h?km?ne ra?men SSK?n?n ?demeyece?ini ??renince, bize y?zde 80 oran?nda bir indirim uygulad?lar. Esin, bu engellemelerin ac?s?n? ise h?l? ?ekiyor. Tedavinin geciktirilmesinin yol a?t??? bir rahats?zl?k nedeniyle, ?n?m?zdeki g?nlerde 5 saat s?recek ciddi bir cerrahi operasyon ge?irecek? ?eklinde konu?tu.
Aile Hekimli?i hakk?nda s?ylenenler ger?e?i yans?tm?yor
Sa?l?k ocaklar?n?n y?zde 50?sinde hekim, sa?l?k evlerinin ise y?zde 80?inde ebe kalmad???n? belirten Pratisyen Hekimlik Derne?i Genel Sekreteri Erkan Kapakl?; Aile Hekimli?i ile ilgili olarak gelinen son noktada, yetkililerin s?ylediklerinin ger?ekleri yans?tmad???n? s?yledi.
SSK taraf?ndan ??kart?lan dergide ?Aile Hekimli?i ne anlama geliyor?? sorusuna verilen cevap; her hastan?n kendisine ait Aile Hekimi olaca?? ve ayr? ayr? para ?demesine, zaman harcamas?na, gereksiz ila? kullanmas?na gerek kalmayaca?? y?n?nde. ?te yandan yetkililer, Aile Hekimli?i?nin olumsuz y?nlerine dair hi?bir ?ey s?ylemiyorlar.
?Kaosu kendileri yaratt??
Sa?l?k hizmetini bir hak olmaktan ??kararak, al?n?r sat?l?r bir mal haline getirmek isteyen anlay???n, ilk olarak ?cretsiz ve herkese e?it bir sa?l?k hizmeti sunan sa?l?k ocaklar?n? hedef ald???n? ifade eden Erkan Kapakl?; AKP?nin kendinden ?nceki iktidarlar?n yapt???n? s?rd?rd???n? ve D?nya Bankas? ile IMF patentli ?Sa?l?k hizmetlerinin ?zelle?tirilmesi? program?n? ya?ama ge?irdi?ini s?yledi.
Program?n ?Sa?l?kta D?n???m? ad? alt?nda yeni bir ?eymi? gibi sunuldu?unu anlatan Kapakl?; ?Kendi elleri ile karma?ay? b?y?ten iktidar, kendi yaratt??? kaosun s?zde sihirli ??z?m?n? de sunmakta gecikmemi?tir; o da Aile Hekimli?i?dir. AKP H?k?meti, 2004 y?l?nda t?m T?rkiye?de Aile Hekimli?i?ni ba?lataca??n? ilan etti. Ancak daha sonra apar topar sadece D?zce?de ba?latt?. Y?neticiler ise, Aile Hekimli?i uygulamas?n? kamuoyunda tart??mak yerine, ?Bir telefonla geceyar?s? evinize aile hekiminiz gelecek?, ?Aile hekimi aile alb?m?n?zde yer alacak?, ?Aile Hekimli?in?de t?m hizmetler ?cretsiz verilecek? gibi ger?ekle ba?da?mayan a??klamalarda bulundular? dedi.
?Ne doktor geldi, ne de doktorlar foto?rafa girebildi?
D?zce?de ba?lat?lan uygulaman?n birinci y?l?n?n sonunda ya?ananlar?n, iddia edilenlerin ?ok uza??nda oldu?unu ifade eden Erkan Kapakl?; ?Bir y?l ge?mi? olmas?na kar??n hi? kimsenin evine bir telefonla geceyar?s? aile hekimi gitmemi?tir. Yetkililerin a??zlar?ndan d???rmedikleri ?Vatanda? memnun? iddialar? ise, yine kendileri taraf?ndan yap?lan a??klamalarla yalanlanmaktad?r. D?zce ?l Sa?l?k M?d?r? yerel bir televizyona yapt??? a??klamada, ?Aile hekimlerine kay?tl? 350 bin ki?iden 250 bini hekim de?i?tirme s?recinin ba?lamas? ile birlikte aile hekimini de?i?tirmi?tir? ?eklinde konu?urken, sistemden memnun oldu?u iddia edilen vatanda?lar?n y?zde 70?den fazlas?n?n aile hekimini de?i?tirmesinin ne t?r bir memnuniyet g?stergesi oldu?unu a??klaman?n ise olanakl? olmad???n? s?yledi.
?Uygulamaya derhal son verilmeli?
Aile hekimi olmay? tercih etmeyen hekimlerin; il?elerde g?revlendirilebilece?i, hatta yer kalmazsa ba?ka illere g?nderilebilece?i s?ylentileriyle Aile Hekimli?i?ne zorland?klar?n? anlatan Kapakl?; ?K?sacas? toplum sa?l??? ciddi bir risk i?ine at?lm??t?r. Sa?l?k sat?l??a ??kar?lm??t?r. Nitekim D?nya Bankas? 2004 Raporu?nda T?rkiye?de uygulanan Aile Hekimli?i sisteminin sa?l?k hizmetlerinin ?zelle?tirilmesi anlam?na geldi?i a??k?a vurgulanmaktad?r. Yap?lmas? gereken bu Aile Hekimli?i uygulamas?na derhal son vermektir. Sa?l?k ocaklar?n?n hem say?s? art?r?lmal?, hem de hekim ve sa?l?k ?al??an? kadrolar? doldurularak, altyap? eksikleri derhal giderilmelidir. Ba?ta IMF programlar? olmak ?zere hi?bir program insan sa?l???ndan ?nemli de?ildir. Hi?bir gerek?e sonu?lar? toplum sa?l???n? tehdit edecek bir uygulamaya dayanak olamaz. ?nsan hayat?, toplum sa?l??? deneme tahtas? de?ildir. Sa?l?k hizmetinde, yang?ndan mal ka??r?rcas?na alelacele yap?lacak de?i?ikliklerin bedeli ?denemeyecek kadar a??r olabilir.
YARIN: ?ddalar ger?ekle?medi ger?ekle?meyecek, T?p Fak?lteleri zor durumda, ?al??anlar ne diyor?
Haz?rlayan: Nihat Karada? Sevim Kahraman

İLGİLİ HABERLER

23 Ekim 2018 21:18
Kuşadası sahil sitelerinde ölü bulunan çok genç iki Chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağasının balıkçıların ağlarına takıldığı sanılıyor.
23 Ekim 2018 17:09
Mimarlar Odası'nın Cumhurbaşkanlığı Sarayının maliyetinin açıklanması için AİHM'e yaptığı başvuru kabul edildi. AİHM, Türkiye’den savunma istedi.

Toplam Query: 32