Visconti, Kader, Takva, Kars...

Ge?en hafta ?lkemizin ?b?r ucunda bulunan Kars?ta, sinema ?enli?ine tan?k olduk. Kars Belediyesi?nin, olanaklar?n? epey zorlad??? anla??l?yor. B?ylesi k???k bir ?ehirde geni? ?apl? bir organizasyona giri?meyi g?ze almas? dikkat ?ekiciydi.


Ge?en hafta ?lkemizin ?b?r ucunda bulunan Kars?ta, sinema ?enli?ine tan?k olduk. Kars Belediyesi?nin, olanaklar?n? epey zorlad??? anla??l?yor. B?ylesi k???k bir ?ehirde geni? ?apl? bir organizasyona giri?meyi g?ze almas? dikkat ?ekiciydi.
Kars Sanat Merkezi?nin giri?inde iki ki?i, kap?dan giren her konu?u kamera kar??s?na ge?meye ikna ettikten sonra, ?Kars deyince akl?n?za ne geliyor?? sorusunu soruyor ve ?Kars? s?zc??? derken bu ismin ne ifade etti?ini belirtecek bi?imde s?ylememizi istiyordu. Herkes bir ?ekilde ?Kars? diye seslendi. Kimi y?ksek sesle ba??rd?, kimi usul usul kar ya????n? and?rd?, kimi ???r gibi, kimi ?rperircesine? Ne de olsa Kars?ta sinema ?enli?i vard?. Bir de kar ya?sayd?.
Her ak?am, 19.00 ku?a??nda bu y?l ?ekilen bir T?rk filminin galas? yap?l?yordu. Sahneye filmlerin y?netmenleri ya da varsa oyuncular? ?a?r?l?yordu. Bir de ba?kan al?n?yordu sahneye. Sunuculu?u Ankara Sinema Derne?i?nden Ahmet Boyac?o?lu ?stlenmi?ti. Ve, sahneye davet edilen Belediye Ba?kan??n?n, ?Konuklar?m?z Kars?ta kar ya?mas?n? bekliyor, ama kar ya?arsa zahmetini belediye ?ekecek, l?tfen kar?n ya?mas?n? istemeyin!? s?z? g?l??melere yol a?m??t?. ?Kars deyince akl?n?za ne geliyor?? sorusu art?k yo?un kar atmosferi, Orhan Pamuk?un ?Kar? roman?, ?ehrin merkezi semtlerindeki Rus mimarisi, Ani Harabeleri, ??ld?r G?l?, Sar?kam?? kayak merkezi, ka?ar peyniri ve ?ok k?lt?rl?l?k gibi ?zellikleri yan?nda, sinema platosu olmaya aday bir ?ehir cevaplar?n? getiriyor ayn? zamanda.
Belediye Ba?kan?, Zeki Demirkubuz?un ?Kader? filminin galas?nda sahneye ?a?r?ld? ve mikrofonu al?p seslendi: ?Filmdeki o gecekondu evi y?kt?k, haberiniz olsun? deyince g?l??melere yol a?t?. Sempatikli?ini s?rd?rerek, ?Herkesi Kars?ta film ?ekmeye davet ediyorum. ?mkanlar?m?z ?l??s?nde her yard?mda bulunaca??m?z? buradan ilan ediyorum? s?z? ?zerine festivalin son g?n?n?n ak?am?, yani ?d?l verilece?i ak?am, Ahmet Boyac?o?lu Ba?kan?a, ?Bir arkada??m?z, elinde dosyas?yla size gelecek, haberiniz olsun? dedi. Bu durum sinemac?lar a??s?ndan Kars?? ?n plana ??karaca?a benziyor.
?Kader? filminin baz? sahneleri Kars?ta, ??klimler?in baz? sahneleri A?r? ve Do?ubeyaz?t?ta, fonda kar atmosferiyle tamamlanm??lard?. Bundan sonra da ilgi ?ekece?e benziyor Kars ve Do?u illeri.
Gelelim Gezici Sinema Festivali?ne?
Ankara Sinema Derne?i?nin (ASD) haz?rlad??? ?Gezici Festival 2006? ad?yla 12.?si d?zenlenen festival, 3-9 Kas?m?da Ankara, 10-16 Kas?m?da Kars, 17-21 Kas?m?da Tiflis ve son olarak 22-26 Kas?m?da Bak??de ger?ekle?tirilecekti.
ASD ile Kars Belediyesi?nin ortakla?a d?zenledi?i festival, Kars?ta, ?Uluslararas? Alt?n Kaz Film Yar??mas?? olarak haz?rlanm??t?. Birinciye (Alt?n Kaz) 15 bin Avro, ikinciye (G?m?? Kaz 95 bin Avro ve k?sa film izleyici ?d?l? olarak da bin Avro ?d?l verilecekti. Ayr?ca, Avrupa?dan davet edilen baz? sinema y?netmenleri, sinema ele?tirmenleri ve oyuncular yan?nda, de?i?ik illerden sinema okulu ??rencileriyle sinema kul?b? ?yelerinden olu?an yakla??k 116 ki?iyle, gazetecilerden olu?an konuklar i?in; d?rt otel rezerve edilmi?ti. Biz de Diyarbak?r Sinema Kul?b? ?yelerinden 16 ki?i, Kars Belediyesi?nin davetlisi olarak festivale kat?lm??t?k.
Alt?n Kaz ?Takva?ya
Be? ki?ilik j?ri ?yelerinden, Tuncel Kurtiz d???ndakiler yabanc?yd?. Joel Farges, Fransa Parlamentosu?nun Ermeni Soyk?r?m? Karar Tasar?s??na ele?tirel birka? s?z s?yledikten sonra, Alt?n Kaz ?d?l??n?n, ?zer K?z?ltan??n ?Takva? filmine verildi?ini ilan etti?inde, salondan alk?? koptu. Tabii ki, bu ?d?l politikti ve T?rk sinemac?lar?na bir jestti. ?kinci film olarak, yani G?m?? Kaz ?d?l?, Makedon y?netmen Sergej Stanojkovski?nin ?Contakt? (Temas) filmine verildi.
?Takva? filminin konusu ilgin?ti, Erkan Can??n oyunculuk performans?, filmi s?r?kl?yordu ve zikir sahnesi ?ok etkileyiciydi. ?Takva? ile ilgili s?ylenebilecek ?eyler bunlard?. Oysa T?rk filmlerinden, Zeki Demirkubuz?un ?Kader?i, en kalabal?k izleyiciyi toplamas?na ra?men, filmin konusu, ?o?unlu?u Avrupal? olan j?ri ?yelerinin be?eni ?l??lerinin d???nda kalm??t?. Avrupa filmlerinden ise, Jens Lien?in ?The Botherssome Man? (Uyumsuz Adam), Pernielle F. Christensen?in ?A Soap? (Sabun K?p???), Marcus H. Rosenm?ller?in ?Grave Decisions? (?l?mc?l Kararlar) filmlerinin, izleyiciler taraf?ndan daha ?ok be?enildi?i, sohbetlerden de anla??l?yordu. Ama, ?d?ller her zaman tart??mal? olur zaten.
Film g?sterimleri ?cretsiz, ama?
Festival boyunca k?sa ve uzun film g?sterimleri ?cretsizdi. Kars ?ehir Sinemas?, ?zellikle ak?am seanslar?nda ?ok kalabal?k oluyordu. ?zleyiciler yer bulmakta zorlan?yordu. Ancak yine de izleyiciler aras?nda Karsl?lar?n az?nl?kta olmas?, ilgisiz kalmalar? d???nd?r?c?yd?. Bazen ?unu s?yl?yordum: E?er ?b?r illerden sinema ??rencileri ve sinema kul?plerinden davet edilen 116 sinema g?n?ll?s? olmasayd?, Kars Belediyesi ve ASD y?neticileri, salonlar?n doldurulmas?nda zorlanabilirdi.
Belediyeler, festival yapmak i?in milyarlarca b?t?e ay?r?rlar, ama kat?l?mc? bulmakta zorlan?rlar. Kan?mca d???n?lmesi gerekenlerden birincisi, sanat? halka g?t?rmek; ikincisi ise, festival program?ndan ?nce sanat k?lt?r?n?n yayg?nla?mas?n? sa?lamak. Yurtta?lar?n, ?ehirde yap?lan sanatsal etkinliklerin ne oldu?u, i?eri?i ve bi?imi hakk?nda bilgilendirilmeleri sa?lanmal?d?r.
Gezici ve keyifli ?
Kars?ta g?zel ve yorucu bir hafta ge?irdik. Sabah saat 10.00?da ?Kars?ta Sinema Konu?al?m? ku?a??nda, her g?n farkl? bir konuda (y?netmenlik, oyunculuk, yap?mc?l?k, senaryo yaz?m?) seminer ya da s?yle?ileri yap?l?yordu. Hemen ard?ndan sinemaya gidip, her g?n d?rt film izliyorduk.
??ocuklar i?in Film Se?kileri? festival kapsam?nda en ?nemli etkinliklerdendi. ??nk? Kars?ta kimi ilk??retim okulu ??rencileri, ??retmenleriyle birlikte gelip izleyebiliyordu.
?K?sa ?yidir? film ku?a??nda, k?sa film g?sterimleri de ilgiyle izleniyordu. ?zellikle de ilk g?nk? ?Ger?ek?st? K?sa Filmler? be?eniyle izlendi.
?Visconti ile Bir Y?zy?l? ku?a??nda, ?talyan sinemas?n?n usta ismi Luchino Visconti?nin en ?nemli ?? filmi, ?Rocco ve Karde?leri?, ?Leopar? ve ?Venedik?te ?l?m? filmleri y?netmenin do?umunun 100. y?l?nda g?sterime sunuldu.
Festivalin jeneri?i, filmler ba?lamadan be?eniyle izleniyordu. Belki de en keyiflisi, festival kat?l?mc?lar?n?n h?l? dilinden d???rmedikleri jeneri?in ?amarisi amari?? Macar m?zi?inin melodisiydi.
Vedat ?etin
www.evrensel.net