ZEUS SUNA?I

 • Eski deniz tanr?s? ?htiyar Nereus?un elli k?z?ndan biriydi Tetis (Thetis)... Ve Nereid?ler de denen bu k?zlar?n en g?zeliydi!.. Aya??nda da g?m?? halhal vard? hep...


  Eski deniz tanr?s? ?htiyar Nereus?un elli k?z?ndan biriydi Tetis (Thetis)... Ve Nereid?ler de denen bu k?zlar?n en g?zeliydi!.. Aya??nda da g?m?? halhal vard? hep... Yollar?n? ?a??ran gemicilere ve de denizlerin gizemlerini insanl???n yarar?na ??renmeye ?al??anlara yard?m i?in, elinden geleni esirgemezdi Tetis... ?rne?in bir g?n Hera?n?n topal diye be?enmeyip, Olimpos?taki saray?n?n penceresinden y?ld?zlar?n i?ine f?rlat?p att??? k???k o?lu tanr? Hefaystos denize ?ak?ld???nda, Tetis anal?k etti ona. ?yice topallamaya ba?layan bu yeniyetme tanr?n?n, art?k Olimpos?a d?nmesini istemedi. D?nyam?zda kal?p k?r ve bilisiz insanlara ate?i ve madenleri kullanmas?n? ??retirse, daha iyi olur diye d???nd?. Bu y?zden onu, denizalt?ndaki demirci i?liklerinde ??rakl??a verdi... B?ylece onun madenlerle ilgili b?t?n emek?ilerin ve zanaat??lar?n tanr?s? olmas?na ?nc?l?k etti...
  Hem deniz tanr?s? Poseydon, hem de Ba?tanr? Zeus; aya?? g?m?? halhall? Tetis?e deli divane vurgundular. ?kisi de onunla evlenebilmek i?in yan?p tutu?uyordu... Ne var ki etkin bir bilici; Tetis?le hangi tanr? evlenirse evlensin, onun do?uraca?? ?ocu?un babas?n?n taht?na kurulaca??n? s?yledi. Bunu ??renen Poseydon, apar topar Tetis?in k?z karde?i Amfitrite ile evlenip Ege Denizi?nin derinliklerindeki, paslanmaz alt?ndan saray?na ?ekildi... Zeus da, bakars?n ondan bir ?ocu?um olur korkusuyla Tetis?i ?l?ml? kral Peleus?la evlendirmeye karar verdi. Bu ama?la, Olimpos tanr?lar ?lkesinde bir ??len d?zenledi. H?r ??kartaca?? bilindi?i i?in yaln?zca kavga tanr??as? Eris ?a?r?lmad?!.. Ne var ki d???n s?ras?nda, tanr?lar?n ambrosya i?ip Apollon?un ?iirleriyle kendilerinden ge?tikleri an, Eris gene de yapaca??n? yapt?: Zeus?la kar?s? Hera, k?z? Atena ve Afrodit?in oturdu?u masaya bir alt?n elma d???rd?! ?zerine yazd??? yaz?da, Zeus?un onu tanr??alar?n en g?zeline kendi elleriyle sunmas?n? ?neriyordu. Z?pk?n yemi?e d?nen Zeus, bu elmay? masas?ndaki ?? tanr??adan hangisine verse haliyle k?yamet kopacakt?! O y?zden evren g?zelinin bir hakem arac?l???yla belirlenmesi gerekti?ini s?yleyip i?in i?inden s?yr?ld?!.. Bunun ?zerine Troya prensi ?oban Paris?in bu yar??mada hakem olmas? uygun g?r?ld?.
  Tanr??a Afrodit; birinci se?ilme kar??l??? r??vet olarak Yunanistanl? G?zel Helena?n?n a?k?n? ?nerdi Paris?e!.. Bu r??vete dayanamayan Paris de, onun evren g?zeli oldu?unu a??klay?verdi! Sonunda Afrodit?in sald??? a?k oklar? y?z?nden G?zel Helena da, yak???kl? Paris?e deli divane vurulup Troya saray?na ka??p geldi. Ne var ki, Troya?n?n dilllere destan hazinelerine el koymak i?in yan?p tutu?an Yunanistanl? Ba?kral Agamemnon, bunu bulunmaz bir f?rsat olarak de?erlendirdi... Art?k akrabas? Helena?n?n namusunu temizleme gerek?esine dayanarak ve tanr?lar?n kendisine sava? buyru?u verdi?ini ?ne s?rerek, Troya?ya sava? a?t?... Ve tanr?lar?n da et-kemik olarak kar??t??? bu sava?, biny?llar boyunca hep benzer gerek?elerle s?r?p gidecek, k?talararas? i?gal ve s?m?r? sava?lar?n?n ba?lang?c? olacakt?...
  Kendisini zorla, ?l?ml? kral Peleus?la evlendirip nice sava?lar?n ve d?k?lecek g?zya?lar?n?n nedeni olan Zeus?a hep ?fke duyuyordu Tanr??a Tetis... Peleus?tan do?an her ?ocu?una da ?l?ms?zl?k kazand?rmak i?in ayak topu?undan tutup harlak ate?in ?st?nde tavl?yordu... ??nk? sava?larda ?ocuklar?n?n ?lmesini istemiyordu! Ne var ki, her seferinde de bebe?i, ya ate?in i?ine d??erek ya da alevlere kap?larak ?l?yordu!.. B?yle b?yle tam alt? bebe?ini yitirdi Tanr??a Tetis! Yedinci bebe?i Ahilleus?u da gene ate? ?s?nde tavlarken kocas? g?rd? ve onu ?fkeyle elinden ald?... Bu tavlama sonucu Ahilleus?un bedeni silah i?lemez hale d?n??t?, ama anas?n?n eliyle tuttu?u topu?u ate? g?rmedi?i i?in haliyle silahlara en duyarl? yeri olarak kald?! Ve Tetis, bu ?l?ms?zle?tiremedi?i o?lunun erge? topu?undan vurulup gen? ya?ta ?lece?ini biliyordu. Egemen krallar?n kendi ??karlar? u?runa tetikledikleri sava?lardan i?rendi?i i?in, tek o?lu Ahilleus hi? de?ilse sava?a kat?lmas?n diye, onu bir k?z ?ocu?una d?n??t?rd? ve g?t?r?p ?ok g?vendi?i bir aileye emanet etti. Ama gene de Kral Agamemnon onu buldurup Troya sava??na komutan olarak al?p g?t?rd?!..
  Daha sava??n ba?lang?c?nda, ele ge?irilen alt?nlar? ve g?zel Briseis?i payla?amaman?n sonucu, Ahilleus?la Agamemnon?un aras? a??ld?. S?rf Troya hazinelerini talanlamak ve g?zel kad?nlar? derlemek amac?yla sava?lar ??karan Ba?kral Agamemnon?a hakaretler ya?d?rd? Ahilleus. Sonra da ?anakkale?de sahile inip denizin dibindeki paslanmaz saray?nda oturan anas? Tanr??a Tetis?i h??k?ra h??k?ra yard?m?na ?a??rd?...
  Ya?ar Atan
  www.evrensel.net