??mparatorluklar? Sinema Tarih Bulu?mas??nda

9. Uluslararas? ?stanbul Sinema Tarih Bulu?mas??nda, aralar?nda Oscar aday? filmlerin de bulundu?u ?ok say?da film seyirci ile bulu?acak.


9. Uluslararas? ?stanbul Sinema Tarih Bulu?mas??nda, aralar?nda Oscar aday? filmlerin de bulundu?u ?ok say?da film seyirci ile bulu?acak. T?RSAK Vakf??n?n geleneksel olarak ger?ekle?tirdi?i ve bu y?l 15-22 Aral?k tarihleri aras?nda d?zenlenecek ?9. Uluslararas? Sinema Tarih Bulu?mas??nda farkl? ?lkelerin 2007 y?l? Oscar aday? filmleri yer al?yor. Tematik bir festival olarak 9 y?ld?r sinema izleyicisini tarihsel perspektifin ?ne ??kt??? filmlerle bulu?turan Uluslararas? Sinema Tarih Bulu?mas?, bu y?l objektifini d?nya siyaset tarihinin vazge?ilemeyen y?netim bi?imi olagelmi?, ?a??m?zda da u?runa ya?anan sava?lara en keskin ?ekliyle tan?kl?k yapt???m?z ?mparatorluklara ?evirirken, sekiz farkl? b?l?m?yle sinemaseverlere zengin bir program sunuyor. Festivalde filmlerin g?sterimleri ??mparatorluklar?, ?Yar??ma B?l?m??, ?D?nya Festivallerinden?, ??d?ll? Filmler?, ??nsan Haklar??, ?Frans?z Ustalardan? ve ?Bir Ustaya Sayg?: Marta Meszaros? b?l?mleri alt?nda yap?lacak.
Festivalin ?Yar??ma? b?l?m?nde farkl? ?lkelerin 2007 y?l? Oscar adaylar?, Oscar ?d?lleri ?ncesinde 9. Uluslararas? ?stanbul Sinema Tarih Bulu?mas??nda S?YAD taraf?ndan de?erlendirilecek.
?sve??in 2007 y?l? Oscar aday? ?Farewell Falkenberg/Elveda Falkenberg?, Romanya?n?n aday? ?The Way I Spent the End of the World/ D?nyan?n Son G?n??, S?rbistan-Karada??dan ?Tomorrow Morning / Yar?n Sabah?, Macaristan?dan ?White Palms/Beyaz Avu?lar?,
Irak??n 2007 y?l? Oscar aday? ?Ahlaam/R?yalar? ve Finlandiya?dan ?Lights in the Dusk/Alacakaranl?ktaki I??klar? festivalde S?YAD ?d?l? i?in yar??acaklar. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net