?zk?k de Atilla Yayla?ya k?zd?

Son g?nlerin tart??mal? hocas? Atilla Yayla?ya sert bir ??k?? da H?rriyet yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k?ten geldi. ?o?u k??eyazar? ise Yayla?ya destek veriyor


Ertu?rul ?zk?k: Ke?anl? Galileo destan?
?zmir?de konu?an ?niversite hocas?na bak?n. Memleketin hi?bir meselesi kalmad?, ?lkede k?t? giden her ?eyin bilan?osu ??kar?ld?, te?hisler kondu, ?areler bulundu. Ve ?imdi s?ra Atat?rk??, yani ?Bu adam??, taht?ndan indirmeye geldi. Madem ?Bu adam? laf? i?portaya d??t?, ben de modaya uyay?m. ?Be adam?, ?u ?lkede ?? be? birle?tirenden biri olan Atat?rk?le ne al?p veremedi?in var. (...) B?t?n bunlara ra?men, derslerinin elinden al?nmas? do?ru olmad?. Bu s?zleri s?ylemesinin engellenmesi de. Derslerinin durdurulmas?ndan s?z ederken sak?n ola ki, ?d???nce ?zg?rl???nden? falan s?z edece?imi sanmay?n. D???nce ?zg?rl???nden s?z etmek i?in ?nce bir d???ncenin olmas? laz?m. Bence bu o kategoriye girmez. (H?rriyet)
?smet Berkan: Atat?rk??l?k bu mu
Bug?n Prof. Dr. Atilla Yayla?n?n ba??na gelmekte olanlar ge?mi?te ba?ka akademisyenlere de oldu, doktor unvan? dahil akademik unvanlar?n? kaybedenler oldu. Ge?mi?te ?niversiteden at?lanlar ?slamc? veya K?rt milliyet?isi fikirleri seslendirdikleri i?in bas?nda ?ok da fazla tart???lmad?lar. Bu sefer kar??m?zdaki ki?i ne ?slamc? ne de K?rt milliyet?isi oldu?u i?in herhalde daha ciddi bir tart??ma var. ??in en tuhaf?, kendisi evrensellik iddias?nda olan Atat?rk??n, ?l?m?nden bunca y?l ge?tikten sonra ?evrensellik? anlam?na gelen ??niversite? ile ?eli?ir, ?at???r duruma getirilmesi. (Radikal)
Fatih Altayl?: Kat?lmayabilir
Atat?rk?e hayranl?k derecesinde sevgi beslerim. Ya?ad??? zaman?n y?zy?l ?tesinde bir adam oldu?una inan?r?m. Benim i?in e?sizdir. Bir foto?raf?na biraz uzunca bakay?m g?zlerim dolar. Ama Atilla Yayla?n?n s?ylediklerinden rahats?z olmad?m. Atat?rk?? ben severim, o sevmeyebilir. (...) Ama hi?birimizin, fikrine kat?lmad???m?z birini susturma hakk? yoktur. ??nk? biz bug?n birini susturursak, bir g?n de biri bizi susturabilir. (Sabah)
Fehmi Koru: ?bret-i ?lem i?in...
Ne mi demi? Atilla Yayla; o kadar ?nemli mi ne dedi?i? Gazeteler man?etlerinden k?nad???na, her gazetede bir-ikisi h?l? varl???n? s?rd?ren ?ola?an ??pheliler? kendisini savundu?una g?re tehlikeli bir ?eyler s?ylemi? olmal?... F?rsat bu f?rsat deyip gazetelerde kendisini savunan yazarlara, hatta o yazarlara yazma imk?n? sa?layan gazetelere de bir iyilik d???nmeliyiz... Acaba bizimle ayn? atmosferi payla?t?klar? halde s?rf onlar?n nefes almalar?n? imk?ns?z k?lacak bir ?makina? hen?z icat edilmedi mi? (Yeni ?afak)
Engin Ard??: Ne yapm???
Ben burada ne o partiyi savunuyorum, ne de Profes?r Yayla?y?... O partiye oy vermem... O profes?r? de tan?mam etmem, babam?n o?lu de?ildir, ?lm?? kalm?? bana ne?... ?ok ??k?r Avrupa Birli?i?nden para ya da destek de alm?yorum... Ben burada bir ?zihniyeti? ele?tiriyorum. Bir soru daha soruyorum: T?rkiye bu kafayla Avrupa Birli?i?ne girebilecek midir? Hay?r. (Ak?am)
www.evrensel.net