Stanley ve Iris (kanalt?rk 20.00)

?zellikle sosyal i?erikli filmlerle tan?nan y?netmen Martin Ritt?in son filmi. Ayn? ekmek f?r?n?nda ?al??an iki ki?inin ya?ad??? ili?kiye odaklanan s?cak ve insanc?l bir hikaye.

?zellikle sosyal i?erikli filmlerle tan?nan y?netmen Martin Ritt?in son filmi. Ayn? ekmek f?r?n?nda ?al??an iki ki?inin ya?ad??? ili?kiye odaklanan s?cak ve insanc?l bir hikaye. ?ki ?ocu?u, k?z karde?i ve i?siz eni?tesiyle ya?ayan Iris kocas?n? yak?nlarda kaybetmi? ve h?l? onsuz ya?amaya al??amam?? bir duldur. Onunla ayn? yerde ?al??an ve yak?n dostluk kurdu?u Stanley?in ise bir s?rr? vard?r: Okuma yazma bilmemektedir. Bir g?n yolda Iris?in c?zdan? ?al?nd???nda Stanley ona yard?m eder ve eve birlikte yapt?klar? y?r?y??te ?ok fazla ortak noktalar? oldu?unu fark ederler. S?rr? a???a ??k?nca i?inden kovulan Stanley derdine ?are olmas? i?in Iris?e ba?vurur.
www.evrensel.net