SOL A?IK

 • Anlad?k; birbirinizin rakibisiniz ve s?rekli rekabet halindesiniz. Hayat? da ancak b?yle anlamland?rabiliyorsunuz. Rekl?m kapma sava?lar?n?z, reyting kayg?lar?n?z, daha ?ok izlenilme meraklar?n?z y?z?nden olmad?k i?ler de yapabiliyorsunuz. Diyelim ki bunlar da kabul?m?z.


  Anlad?k; birbirinizin rakibisiniz ve s?rekli rekabet halindesiniz. Hayat? da ancak b?yle anlamland?rabiliyorsunuz. Rekl?m kapma sava?lar?n?z, reyting kayg?lar?n?z, daha ?ok izlenilme meraklar?n?z y?z?nden olmad?k i?ler de yapabiliyorsunuz. Diyelim ki bunlar da kabul?m?z. Daha ?nceden kurgulanm?? oldu?u ?ok belli olan mizansenleri de kar??l?kl? olarak dola??ma soktu?unuzu da art?k ?ok iyi biliyoruz. ?ki ?ift s?z edebilen herkesin ?zerine atlay?p kanal kanal dola?t?rmalar?n?z da neredeyse ?lke gelene?i haline geldi. Ama l?tfen bizi aptal yerine koyan ifadelere bir son veriniz.
  Toplam? y?z ki?iyi bulmayan konuklar?n?z, futbol ?zel televizyonlar?n ana girdilerinden biri haline d?n??t???nden beri o program sizin bu program yine sizin dola??p duruyorlar. Ve hepsinin ne diyebileceklerini, nas?l tepkiler verdiklerini, teknik direkt?rlere ne gibi ele?tiriler getirdiklerini, kimleri ?v?p kimleri yerdiklerini kesinlikle ezberledik. Hal b?yle iken haftalar ?ncesinden ba?lad???n?z program tan?t?mlar?ndan vazge?iniz. Art?k mimiklerini bile haf?zalar?m?za kaz?d???m?z ki?iler i?in kulland???n?z ??ok a??klamalar yapt??, ??arp?c? ifadelerde bulundu?, ?g?ndemi sarsacak bilgiler verdi?, ?olay yaratt?? falan gibi spot ve kli?eleri de bir yana b?rak?n?z. ??nk? ayn? simalar on be? y?ldan beri hi? de?i?meksizin ayn? tarzda konu?up duruyorlar. Siz onlar?, onlar da futbolcular?, hakemleri, seyircileri ?spor malzemesi? olarak kullan?p duruyor. Bu y?zden de bu ?malzemele?me hali? ?ok uzun zamand?r ?bozuk meze? tad? vermeye ba?lad?.
  Dolay?s?yla bundan b?yle ?sinirlerine h?kim olamayan futbolcular, kul?besinden f?rlayan teknik adamlar?, ? rakiplerine g?zda?? veren y?neticiler?, ? ma??n hen?z ba??nda verdi?i karar?n etkisiyle kendisini bask? alt?nda hisseden hakemler?, ?statlarda cereyan eden olaylar? gibi ?konular?? ve bu konulara yorum getiren ?konuklar?? bir zahmet memleket meselesi olmaktan ??kar?n?z. Yani hala fark?nda de?il misiniz; sizin b?yle programlar yapmaya ba?lad???n?z d?nemlerden bu yana ge?en zaman dilimi i?inde i?siz say?s? on milyona ??kt?. Ortalama her ?? y?lda bir ekonomik kriz ya?and?. ?? ve d?? bor?lar?n toplam? 350 milyar dolar? buldu. Devletin faiz harcamalar?n?n ka? kat artt???n? en iyi matematik?iler dahi net olarak hesaplayam?yor. Anlayaca??n?z bu ?lkenin fani ?vatanda?lar?? bir ?oktan ba?ka ?oka girip zaten yeterince ??arp?l?yor?.
  Bu durumda da a??k?as? ayr?ca sizler taraf?ndan ??arp?lmaya? ve ??oke? olmaya hi? ihtiya?lar? yok. Siz m?mk?nse ?sorumlu yay?nc?l?k? anlay??lar?n?z gere?i sadece ?s?kun ve itidal? tavsiye edin. Aksi takdirde zaten ?z?vanadan? ??kmaya meyyal olanlar? zapt etmek bundan sonra daha da g?? olacak. Ama siz ?iyi ya biz de zaten bundan besleniyoruz? diyorsan?z, l?tfen ?ok ciddi suratlarla kar??m?za ge?ip birbirini b??aklayanlar?, sahaya koltuk f?rlatanlar?, futbolcusuna tokat atanlar? yorumlarken ?ah? etmeyiniz. Bu kadar dolar kazanc?n kar??l??? bu kadar ucuz olmas?n. Daha zekice senaryolar yaz?n. Yaz?n ki belki o vakit, ?niye bizde seri katil yok? yak?nmalar?(!) i?erisinde olanlara da ?rnek te?kil edebilecek vaziyetler ortaya ??kabilsin. B?ylelikle, ?ok sevilen Amerikalardan bir de ?katil erbab?? transfer edilmesi zahmetinden de kurtarm?? olursunuz cinayet merakl?lar?n?. ??te yine ?bize ayr?lan s?renin sonuna geldik?. Az sonra ?ana haber merkezine ba?lan?p yurtta ve d?nyada geli?en olaylar hakk?nda? bilgi(!) sahibi olaca??z. Ard?ndan da size ?ba?lanaca??z?.
  Ancak size ?ba?land???m?zda?, ?top az farkla auta? ??kmas?n, ?kral? durup durup vurmas?n, eski hakemler psikolojik tahlil yapmas?n, stat ?nlerinde ?a?abey be? ?ekece?iz be?? gibi naralar at?lmas?n, ?saha aniden kar??mas?n? ve bu g?r?nt?ler be? y?zer kere tekrar edilip g?nd?z?m?z gecemiz ?al?nmas?n. Bu g?r?nt? ve dil kirlili?ine son verilsin ki; bizler de, ehven-i ?er, sizlerle ?seviyeli bir ili?ki? kural?m. Yoksa bu kirlilik hali hepimizi t?ketecek. T?kendik?e de t?keni?in ?n?ne ge?mek i?in daha da kirlenmek ka??n?lmaz olacak. T?pk? bu zamana kadar oldu?u gibi.
  Cem Do?an
  www.evrensel.net