T?S memurun hakk?

Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi (A?HM), T?m Bel-Sen ile Gaziantep Belediyesi aras?nda 1993 y?l?nda imzalanan, ancak belediye taraf?ndan uygulanmamas? ?zerine ba?layan hukuk sava??nda, sendika lehine karar verdi.


Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi (A?HM), T?m Bel-Sen ile Gaziantep Belediyesi aras?nda 1993 y?l?nda imzalanan, ancak belediye taraf?ndan uygulanmamas? ?zerine ba?layan hukuk sava??nda, sendika lehine karar verdi. Karar? de?erlendiren T?m Bel-Sen Genel Ba?kan? Vicdan Baykara, 180 belediyedeki s?zle?melerin uygulanmas?n?, aksi halde onlar i?in de A?HM?e gideceklerini bildirdi. A?HM?in karar? ?zerine d?n KESK?te bas?n toplant?s? d?zenleyen Baykara, 1993?ten beri 180 belediyede, toplus?zle?me imzalad?klar?n? ve uygulanan toplus?zle?melerin bulundu?unu dile getirdi. Baykara, Gaziantep Belediyesi ile 1993 y?l?nda imzalad?klar?, ancak belediye y?netiminin s?zle?me h?k?mlerini uygulamamas? ?zerine ba?vurduklar? yerel mahkemenin lehlerine karar verdi?ini, ancak Yarg?tay Hukuk Genel Kurulu?nda ?sendikan?n t?zel ki?ili?inin olmad???? d???ncesiyle s?zle?me haklar?n?n olmad??? y?n?nde karar verildi?ini anlatt?.
1997 y?l?nda A?HM?e ba?vurduklar?n? ve 21 Kas?m 2006 g?n?, karar?n lehlerine ??kt???na i?aret eden Baykara, kararda ?Toplu Pazarl?k S?zle?mesi?nin, sendikan?n ?yelerinin ??karlar?n? korumada en ?nemli ve tek arac? oldu?unu? belirtti?ine i?aret etti. S?zle?menin iptalinin, ?dernek kurma ?zg?rl???n?n ihlali? oldu?unun da teyit edildi?ini kaydeden Baykara, ?A?HM ayr?ca, T?m Bel-Sen Genel Ba?kan? Vicdan Baykara?ya, tazminat olarak 20 bin Avro ve sendika ?yesi Kemal Demir?e 500 Avro ?denmesi? karar? verdi?ini de hat?rlatt?.
??? hukuk d?zenlenmeli?
A?HM?in, h?k?metin ?i? hukukta d?zenleme yap?lmad???? savunmas?na kar?? ?i? hukukta gerekli d?zenlemelerin yap?lmam?? olmas?n? bir hakk?n geciktirilmesi? ve ?sorumlulu?un devlete ait? oldu?u g?r???ne de yer verdi. A?HM ayr?ca h?k?mete ?s?zle?meyi iptal edemeyece?i gibi olumlu y?k?ml?l???n? yerine getirmekle g?revli? oldu?unu da hat?rlatt?. Baykara, h?k?mete d??en g?revin Anayasa?n?n 90??nc? maddesi ile mahkeme kararlar?na uymak oldu?unu s?yledi.
??i?leri Bakanl??? ve Say??tay??, belediyeler ?zerindeki bask?lar?na son vermeye, Say??tay??n denet?ilerini derhal geri ?ekmeye ?a??ran Baykara, aksi halde y?zlerce toplus?zle?me i?in T?rkiye?yi A?HM?e ?ikayet etmeye ve tazminat ?detmeye mahkum etmeye devam edecekleri uyar?s?nda bulundu.
H?k?met ka?amaz
KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul da ?tarihi bir karar? diye de?erlendirdi?i A?HM karar?n?n, bug?ne kadar s?ylediklerini teyit etti?ini, h?k?metin engelleme giri?imlerini bo?a ??kard???n? s?yledi. ?T?S yapma ?n?ndeki engelin hukuki de?il, siyasi oldu?u? g?r??lerini yineleyen Tombul, ?H?k?metin ka?acak yeri, s???nacak dal? kalmam??t?r. Toplus?zle?me masas?na gelmelidir? dedi.
?180 belediyede yap?lan toplus?zle?meler hi?bir engelle kar??la?madan uygulanmal?d?r? diyen Tombul, ?n?m?zdeki d?nemde h?k?mete T?S ?a?r?lar?n? yenileyeceklerinin ve toplus?zle?me masas?na oturana kadar m?cadeleyi s?rd?receklerinin alt?n? ?izdi. Tombul, A?HM karar?n?n ??rg?tlenme hakk?n?n sadece ?ye yapmakla s?n?rl? olmad???, ?yelerin ??karlar?n? korumak i?in eylem ve etkinlik yapma, toplus?zle?me imzalama? demek oldu?unu g?sterdi?ini de s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net