Cargill yasal zemine ?ekildi

Ziraat M?hendisleri Odas? Ba?kan? G?khan G?nayd?n, ?Toprak Koruma ve Arazi Kullan?m? Yasas??nda de?i?iklik yap?lmas?n? ?ng?ren yasa teklifinin onaylanmas?n? de?erlendirdi. G?nayd?n, ??zinleri defalarca iptal edilen Cargill?in Orhangazi?de kurulu fabrikas?, bir kez daha yasal zemine ?ekilmeye ?al???lm??t?r? dedi.


Ziraat M?hendisleri Odas? Ba?kan? G?khan G?nayd?n, ?Toprak Koruma ve Arazi Kullan?m? Yasas??nda de?i?iklik yap?lmas?n? ?ng?ren yasa teklifinin onaylanmas?n? de?erlendirdi. G?nayd?n, ??zinleri defalarca iptal edilen Cargill?in Orhangazi?de kurulu fabrikas?, bir kez daha yasal zemine ?ekilmeye ?al???lm??t?r? dedi.
D?zenlemenin, ??ki?iye, firmaya, somut olaya y?nelik hukuksal d?zenleme yap?lamayaca???? yolundaki genel hukuk kural?na a??k?a ayk?r?l?k olu?turdu?unu belirtti.
Ge?en y?l ??kar?lan Toprak Koruma ve Arazi Kullan?m Yasas? ile, 11 Ekim 2004?ten ?nce tar?m arazilerini izin almadan ama? d??? kullananlara, metrekareye 5 YTL ?demeleri ko?uluyla ??af?? getirildi?ini hat?rlatan G?nayd?n, yasa daha Resmi Gazete?de yay?mlanmadan, Bakanlar Kurulu karar? ile Cargill?in tesislerinin bulundu?u 212 bin 240 metrekare arazinin ???zel end?stri b?lgesi?? ilan edilerek, firman?n af bedelini ?demekten kurtuldu?una i?aret etti.
Dan??tay??n, s?z konusu Bakanlar Kurulu karar?n?n y?r?tmesini durdurdu?unu, Dan??tay ?dari Dava Daireleri Genel Kurulu?nun da y?r?tmeyi durdurma karar?na itiraz? reddetmesinin ard?ndan, 20 Ekim?de Cargill tesislerinin kapat?ld???n? anlatan G?nayd?n, sonraki geli?meleri ??yle aktard?: ??zleyen s?re?te de Cargill?i kurtarmak amac?yla AKP?li Altan Karapa?ao?lu taraf?ndan haz?rlanan yasa teklifi verildi. Altan Karapa?ao?lu, 1999 y?l?nda TBMM?de yapt??? konu?mada, Cargill yat?r?mlar?n?n hukuka ayk?r?l???na i?aret etmesine ra?men ayn? milletvekili, partisi iktidar olunca tavr?n? de?i?tirdi.?
Bakanl?k da kurtard?!
Kabul edilen yasa ile sadece Cargill firmas?n?n kurtar?lmad???n?, Tar?m ve K?yi?leri Bakanl????n?, hukuka ayk?r? olarak y?r?tt??? Toprak Koruma Proje E?itimleri nedeniyle ZMO?nun a?t??? idare dava s?recinden kurtarmak ?zere gerekli d?zenlemeler yap?ld???n? da belirten G?khan G?nayd?n, de?i?ikli?in y?r?rl??e girmesinin ?nlenmesi gerekti?ini kaydetti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net