Y?netimi 54 kez de?i?ti en son tarih oldu

SSK, Ba?-Kur ve Emekli Sand???n?n yerini alacak olan Sosyal G?venlik Kurumunun (SGK) ola?an?st? genel kurulu d?n yap?ld?. Genel kurulla birlikte SSK, Ba?-Kur ve Emekli Sand??? y?netim kurullar?n?n yetkileri ve bu kurumlar?n t?zel ki?ilikleri sona erdi.


SSK, Ba?-Kur ve Emekli Sand???n?n yerini alacak olan Sosyal G?venlik Kurumunun (SGK) ola?an?st? genel kurulu d?n yap?ld?. Genel kurulla birlikte SSK, Ba?-Kur ve Emekli Sand??? y?netim kurullar?n?n yetkileri ve bu kurumlar?n t?zel ki?ilikleri sona erdi.
SSK?n?n zirvesindeki isim, 60 y?ll?k kurum tarihinde 54 kere de?i?ti. SSK, ???i Sigortalar? Kurumu ad?yla 1 Ocak 1946?da S?hhiye?deki Toros Sokak?taki bir binan?n 3. kat?nda 32 elemanla faaliyete ba?lad?. Kurum, 1954 y?l?nda halen ayn? ama?la kullan?lan genel m?d?rl?k binas?na ta??nd?. Kurumun genel m?d?rleri, ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakan?n?n ?nerisi ?zerine ortak kararnameyle atand?.
?al??ma Bakanl??? Ba?m?fetti?i Osman Vedat Bayru, 22 Ocak 1946?da 2. Cumhurba?kan? ?smet ?n?n?, Ba?bakan ??kr? Saraco?lu ve ?al??ma Bakan? Sadi Irmak??n imzalar?yla SSK?n?n ilk genel m?d?r? olarak atand?. Atama karar?nda Bayru?nun, ayl?k 600 lira ayl?k ?cretle bu g?revi y?r?tece?i belirtildi.
Kurumda daha sonra Kemal K?l??daro?lu, ?smet Attila, Kaya Erdem gibi isimlerin bulundu?u 36 ki?i ?e?itli s?reler genel m?d?rl?k ve genel m?d?r vekilli?i yapt?. Kurumun SSK Ba?kanl???na d?n??mesinin ard?ndan da 5 ki?i bu
g?revi ?stlendi. B?ylelikle SSK 60 y?ll?k tarihinde 41 ayr? y?netici taraf?ndan idare edildi. Kurumun ba??ndaki isim 54 kere de?i?irken, ortalama y?neticilik s?resi 1.1 y?la kadar geriledi.
Kurum y?neticili?i i?in ?lhan Altan, Kemal K?l??daro?lu, G?rol Banger, Nazmi G?ley?po?lu 3, Osman Vedat Bayru, Cemal Kiper, Cihat ?v?l, Mehmet Emin Alanyal?, Kemal Oktar ve Zekai ?zcan 2 kere g?revlendirildi.
SSK y?netiminde en ?ok kalan isimler 6.5 y?lla ?lhan Altan ve 6 y?lla Kemal K?l??daro?lu oldu. Fehmi B?y?kkarag?z vekalet etti?i genel m?d?rl??? 17 g?n, Mehmet Emin Alanyal? ise ikinci kez atand???nda bu g?revi 22 g?n s?rd?rd?.
bakan 9 genel m?d?r
Eski SSK Genel M?d?r? ve CHP ?stanbul Milletvekili Kemal K?l??daro?lu, AA?ya yapt??? a??klamada, y?netici de?i?ikliklerinin, kurumun ba?l? oldu?u ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakan? ile kurum y?netimi aras?nda ortaya ??kan g?r?? ayr?l?klar?n?n bir sonucu oldu?unu s?yledi. B?yle bir durumda bakan?n siyasi olarak genel m?d?r? g?revden alma yoluna gitti?ini ifade eden K?l??daro?lu, yaln?zca eski bakanlardan Ya?ar Okuyan d?neminde 9 genel m?d?r de?i?tirildi?ini kaydetti.
K?l??daro?lu, ??G?revden al?nma kararnamelerimi haz?rlayan bakanlar benden ?nce g?revden al?nd?klar? i?in 6 y?l g?rev yapabildim?? dedi. (Ankara/AA)
D?SK kat?lmad?
D?SK?, Sosyal G?venlik Kurumu?nun d?n yap?lan ola?an?st? genel kuruluna temsilci g?ndermeyerek kat?lmad?.
D?SK?ten yap?lan a??klamada, ?D?SK, IMF ve D?nya Bankas??n?n ?lkemize dayatt??? ve ?al??anlar?n haklar?n? gasp eden sosyal g?venlik reformu kapsam?nda olu?turulan Sosyal G?venlik Kurumu ola?an?st? genel kuruluna kat?lmama karar? ald?? denildi. D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi, konuya ili?kin olarak d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda SGK?n?n toplant? g?ndeminin y?netim kurulu se?imi oldu?unun duyuruldu?unu, ancak daha sonra g?ndemin tekrar de?i?tirildi?ini belirterek, g?ndem de?i?ikli?inin bu ?nemli konudaki ciddiyetsiz yakla??m?n bir g?stergesi oldu?unu vurgulad?. (Ankara/EVRENSEL)
G?ksel Y?ld?r?m
www.evrensel.net