Riga?da kritik zirve

Afganistan ba?ta olmak ?zere, girdi?i bir?ok ?lkede k??eye s?k??an NATO?nun gelece?i ve ?k?reselle?mesi? meselesi, Riga zirvesinde masaya yat?r?lacak. G?zlemcilere g?re, 26 m?ttefik ?lkenin y?neticilerini Letonya?n?n ba?kenti Riga?da 28-29 Kas?m?da bir araya getirecek NATO zirvesinde, ittifak?n gelece?inin enine boyuna tart???laca??, ancak k?reselle?me konusunda karar ??kmayaca?? d???n?l?yor.


Afganistan ba?ta olmak ?zere, girdi?i bir?ok ?lkede k??eye s?k??an NATO?nun gelece?i ve ?k?reselle?mesi? meselesi, Riga zirvesinde masaya yat?r?lacak. G?zlemcilere g?re, 26 m?ttefik ?lkenin y?neticilerini Letonya?n?n ba?kenti Riga?da 28-29 Kas?m?da bir araya getirecek NATO zirvesinde, ittifak?n gelece?inin enine boyuna tart???laca??, ancak k?reselle?me konusunda karar ??kmayaca?? d???n?l?yor.
Ba?ta ABD olmak ?zere baz? ?ye ?lkeler, NATO?nun ?d?nya jandarmas?? olacak ?ekilde yeniden d?zenlenmesini isterken, Fransa gibi ?yelerin ise, ?rg?t?n ?Atlantik-?tesi? ?zelli?inin s?k?ca muhafaza edilmesinden yana tav?r ald??? ifade ediliyor.
Bush?un derdi
ABD Ba?kan? George W. Bush, NATO?nun Avrupa s?n?rlar? d???ndaki b?lgelerde de g?venli?e el atmas? gerekti?ini ifade ederken, NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer ise, ?NATO?yu k?resel jandarma haline d?n??t?rmenin hata olaca??n?? d???nenlerden.
Scheffer zirve ?ncesinde ?spanya?n?n ?El Pais? gazetesinde yay?mlanan demecinde, ?NATO?nun arad???, k?resel polis olmak yerine, ortak de?erler ve ??karlar do?rultusunda k?resel ortakl?klar aras?ndaki ili?kileri istikrara kavu?turmakt?r? de?erlendirmesinde bulundu.
?NATO?nun ancak k?reselle?erek g??lenebilece?i? yolundaki g?r???; ?ngiltere, Danimarka ve NATO?ya yeni kat?lan Do?u Avrupal? ?yelerin baz?lar?n?n destekledi?i biliniyor.
?NATO?nun suland?r?lmas??
Fransa ise, ?NATO?nun suland?r?lmas?? olarak tarif etti?i k?reselle?meye itiraz ediyor ve ittifak?n, 1949 Washington Antla?mas??na uygun ?ekilde ?askeri Avrupa-Atlantik ?rg?t? olarak kalmas?n?? istiyor. Fransa?ya g?re, NATO?nun k?reselle?mesi, d?nyaya yanl?? i?aret vermek anlam?na geliyor.
Diplomatlara g?re; Bel?ika, Yunanistan, ?spanya ve ?talya da, NATO?nun k?reselle?mesine kar?? ??kanlardan.
G?zlemciler de, NATO, uzla?ma esas?na dayand??? i?in, Riga zirvesinden ?k?resel NATO?ya? onay ??kmayaca??n? ifade ediyor.
Londra?daki Uluslararas? Stratejik Ara?t?rmalar Enstit?s??n?n eski ba?kan? Fran?ois Heisbourg ise, NATO ile ilgili ?nerilere ??pheli yakla??yor.
Heisbourg , ?Afganistan gibi b?lge d???ndaki alanlara gitmek, NATO?yu faal tutmaya yard?mc? olsa da, bu y?zden ittifak harita ?zerinde (?ok tarafl?) bir kurum haline geldi? diyor. (DI? HABERLER)
NATO?ya yeni roller
NATO?nun, aralar?nda ?ter?rle m?cadele, sanal sald?r?lar? ?nleme ve do?al kaynaklar?n korunmas?n?n? da bulundu?u sahalarda, yeni roller ?stlenmeye haz?rland??? bildirildi.
?ngiliz Financial Times gazetesinin d?n ??kan say?s?nda yer alan haberde, NATO?nun ?stlendi?i rollerin geni?letilmesine ili?kin bir plan?, gelecek hafta i?inde onaylayaca?? belirtildi.
?NATO?nun devam eden transformasyonunun ?er?evesini ve siyasi y?n?n? belirlemeyi ama?layan?, s?z konusu plan?n bir kopyas?n?n gazete taraf?ndan elde edildi?i kaydedilen haberde, plan?n ?ter?rizm ve kitle imha silahlar?n?n gelecek 10-15 y?l i?inde ittifak i?in temel tehditleri olu?turmas?n?n kuvvetle muhtemel oldu?undan? iddia etti?ine i?aret edildi.
Riga?da yap?lacak NATO zirvesinde, ?ye 26 ?lkenin liderlerince imzaland?ktan sonra, gelecek hafta kamuoyuna a??klanacak plan?n, NATO ?yesi ?lkelerin savunma bakanlar? taraf?ndan zaten onaylanm?? oldu?una da dikkat ?ekildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net