?srail?den ate?kese ret

Filistinli gruplar?n, ?srail?in Bat? ?eria ve Gazze ?eridi?ndeki sald?r?lar? durdurmas? kar??l???nda, roket sald?r?lar?na son verme ?nerisi, Tel Aviv y?netimince reddedildi.


Filistinli gruplar?n, ?srail?in Bat? ?eria ve Gazze ?eridi?ndeki sald?r?lar? durdurmas? kar??l???nda, roket sald?r?lar?na son verme ?nerisi, Tel Aviv y?netimince reddedildi. ?slami Cihad lideri Kadir Habib, Hamas ve El Fetih gibi ana Filistinli gruplarla di?er Filistinli gruplar?n, Ba?bakan ?smail Haniye ile toplant?da bir uzla?maya vard?klar?n? s?yledi. Filistin?in ulusal ??karlar? i?in Bat? ?eria ve Gazze ?eridi?ndeki sald?r?lar?n sona erdirilmesi kar??l???nda roket at??lar?n?n durdurulmas?na y?nelik bir ate?kes durumu oldu?unu kaydeden Habib, bu anla?man?n yaln?zca ?srail?in kabul etmesi ve askeri faaliyetlerine son vermesi durumunda ge?erli olaca??n? dile getirdi.
Ancak ?srail h?k?meti, silahl? Filistinli gruplar?n ate?kes teklifini reddetti. ?srail h?k?met s?zc?s?, ??neri, ?srail?in b?t?n cephelerde operasyonlar?n? durdurmas?na kar??l?k Gazze ?eridi?nden roket sald?r?lar?n?n durdurulmas?yla s?n?rl? k?smi ate?kesi i?eriyor. Bu, ciddiye al?nacak bir ?ey de?il? dedi.
Bu arada ?srail'in sa?c? Jerusalem Post gazetesi ise, Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas'?n s?regelen Kassam f?ze sald?r?lar?n? ?nleyememesi nedeniyle, ?srail'in, bir ate?kes i?in Hamas'a ?el alt?ndan? mesajlar iletti?ini ileri s?rd?. Gazetenin haberinde, ?srail'in Hamas'la dolayl? ve s?rekli ili?kisi oldu?unu ?srarla yalanlanmas?na ra?men, bir h?k?met yetkilisinin, mesajlar?n ula?t???n? do?rulad??? ?ne s?r?ld?. H?k?met yetkilisi, konuyla ilgili ayr?nt?l? bilgi vermezken, ?srail'in mesajlar?n?n Hamas'a de?i?ik yollarla ula?t???n? s?ylemekle yetindi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net