Teleset i??isi ?rg?tleniyor

Manisa Organize Sanayi B?lgesi?nde faaliyet g?steren Teleset grup b?nyesinde olan Metalsan?da ?al??an Recep G?l?en isimli i??i, T?rk Metal Sendikas??na ?ye oldu?u i?in i?ten at?ld?.


Manisa Organize Sanayi B?lgesi?nde faaliyet g?steren Teleset grup b?nyesinde olan Metalsan?da ?al??an Recep G?l?en isimli i??i, T?rk Metal Sendikas??na ?ye oldu?u i?in i?ten at?ld?.
Manisa Organize?nin en b?y?k yan sanayilerinden biri olan, kahverengi ve beyaz e?ya sekt?r?ne yedek par?alar ?reten Teleset, Teleset Elektromekanik ve Metalsan firmalar?ndan olu?uyor. Bin 300 i??inin bulundu?u fabrikada, 600 ?zerinde ta?eron i??i ?al???yor.
?al??ma ko?ullar?n?n a??rl??? ve ?cretlerin d???k olmas?ndan dolay? sendikala?t?klar?n? anlatan Recep G?l?en, sendikaya ?ye olduktan sonra bask?lar?n artt???n? ve ?ok say?da ihtar verildi?ini s?yledi.
En son 13 Kas?m?da k?dem tazminat? ?denmeden i?ten at?ld???n? ifade eden G?l?en, ?4 y?ld?r ?al???yorum. Ne zaman hakk?m?z? istedik, o zaman k?t? olduk, bask? g?rd?k, i?ten at?ld?k? dedi. Gerekli davalar? a?t???n? dile getiren G?l?en, i??i arkada?lar?n? sendikaya ?ye olmaya ?a??rd?.
?htar k?l?f?
Metalsan?da ?al??an i??iler de gazetemize yapt?klar? a??klamalarda, i?yerinde pek ?ok haks?zl?k oldu?unu, bunun i?in sendikala?t?klar?n? anlatt?lar. Recep G?l?en?in kesinlikle sendikadan dolay? i?ten at?ld???n? ve patronlar?n bunu fabrikada a??k?a dile getirdi?ini s?yleyen i??iler, sendikal? i??ilerin ?ihtarla?, k?l?f?na uydurularak i?ten at?ld???n? kaydettiler.
T?rk Metal Sendikas? Manisa ?ube ?rg?tlenme Dan??man? Veli K?se, eyl?l ay?nda sendikala?ma faaliyetleri ba?latt?klar?n? ve G?l?en?in sendikal faaliyetlerden dolay? i?ten at?ld???n? anlatt?. Son aylarda, i??iler ?zerindeki bask?lar?n artt???n? belitten K?se, Manisa?n?n yan sanayisinin ucuz k?le cennetine ?evrildi?ini belirterek, bunun kar??s?nda m?cadele edeceklerini bildirdi.
Teleset reddetti
Konuyla ilgili olarak g?r??t???m?z Teleset ?nsan Kaynaklar??ndan Yeliz Dursuno?lu ise Recep G?l?en?in sendikal? oldu?u i?in i?ten at?lmad???n? ileri s?rd?. G?l?en?in d???k performans ve ihtarlar sonucu ald??? disiplin cezalar? nedeniyle i?ten at?ld???n? savunan Dursuno?lu, sendikal? i??ilere y?nelik bir giri?imlerinin olmad???n s?yledi.
Ancak Teleset?ten gazetemize g?nderilen Recep G?l?en hakk?ndaki ihtarlar?n ?eli?kilerle dolu oldu?u belirlendi.
?rne?in 13 Kas?m?da verilen ihtar cezas?, 20 Ekim?de yap?lan davran?? g?sterilerek verilmi?. 6 ihtardan 3 tanesi ayn? g?n i?erisinde uygulamaya konulmu?. ?htarlardan biri ise kamera kay?tlar? izlenerek verilmi?. (Manisa/EVRENSEL)
G?nay Ayaz
www.evrensel.net