K??l?k toplayan k?yl?lere kur?un

Hakkari?nin Y?ksekova il?esine ba?l? Da?l?ca k?y?nde operasyona ??kan askerlerin a?t??? ate? sonucu, k??l?k odun toplamaya giden 1 k?yl? hayat?n? kaybetti, bir k?yl? de yaraland?. Yaral? k?yl? hastanedeki tedavisinin ard?ndan g?zalt?na al?n?rken, b?lgede gerginlik s?r?yor.


Hakkari?nin Y?ksekova il?esine ba?l? Da?l?ca k?y?nde operasyona ??kan askerlerin a?t??? ate? sonucu, k??l?k odun toplamaya giden 1 k?yl? hayat?n? kaybetti, bir k?yl? de yaraland?. Yaral? k?yl? hastanedeki tedavisinin ard?ndan g?zalt?na al?n?rken, b?lgede gerginlik s?r?yor.
Edinilen bilgilere g?re, ?nceki g?n ak?am saatlerinde Y?ksekova il?e merkezinden ??kan askeri birlikler, Da?l?ca k?y? ile Batkova k?y? aras?nda kalan b?lgede operasyon ger?ekle?tirdi. Operasyon s?ras?nda, k??l?k yakacak toplamak i?in b?lgeye gittikleri ??renilen ?slam Terko?lu ile Re?it Soydan isimli k?yl?lere askerlerce ate? a??ld?.
K?yl?lerden ?slam Terko?lu olay yerinden ya?am?n? yetirirken, Re?it Soydan ise a??r yaral? olarak Y?ksekova Devlet Hastanesi?ne kald?r?ld?.
Soydan, hastanedeki tedavisinin ard?ndan sorgulanmak ?zere Ye?ilta? Jandarma Karakolu?na g?t?r?ld?.
??at??ma s?s? verilmek isteniyor?
Olayda ya?am?n? yitiren ?slam Terko?lu?nun amcas? ?hsan Terko?lu, ye?eninin odun toplamak i?in b?lgeye gitti?ini s?yledi. Toplad?klar? odunlar? Ahmet Bozkurt isimli ki?inin arac?na y?kleyip il?eye g?nderdikten sonra yaya olarak k?ye gelmek isterken, askerler taraf?ndan durdurulduklar?n? belirten Terko?lu, ?unlar? s?yledi: ?Askerler hi? uyar? yapmadan taram??lar. Olayda ?slam a??r yaralanm??, ancak askerler saatlerce olay yerinde b?rakm??lar. Daha sonra ambulans yerine yoldan ge?en bir arac?n bagaj?na atm??lar. Ancak hastaneye yeti?meden ya?am?n? yitirmi?. Daha sonra olay yerine silah b?rak?lm?? ve ?at??ma s?s? vermek istemi?ler. Benim ye?enim yeni evlenmi?ti ve ge?imini sa?lamak i?in odun toplamaya gitmi?ti. Sebepsiz bir ?ekilde ?ld?r?ld?.?
?K?y d???na ??kam?yoruz?
?ld?r?len ?slam Terko?lu?nun akrabalar?ndan Metin Terko?lu ise, k?ylerinde bu t?r olaylar?n s?k s?k ya?and???n? s?yledi. K?y d???nda gezmekte teredd?t ettiklerini belirten Terko?lu, ?Ge?ti?imiz aylarda da k?y d???na ??kan Ebubekir ?z??k ile H?seyin Eskidede may?nlara basma sonucu ya?am?n? yitirmi?ti. Son olarak odun toplamaya giden ?slam, ?ld?r?ld?. Art?k d??ar? ??kamaz olduk. Devlet yetkililerini ve insan haklar? kurulu?lar?n? g?revlerini yapmaya ?a??r?yorum? diye konu?tu.
?te yanda ?ld?r?len ?slam Terko?lu?nun cenazesinin otopsi i?in Diyarbak?r?a g?nderilece?i ??renilirken, aralar?nda Y?ksekova Belediye Ba?kan? Salih Y?ld?z ve DTP y?neticilerinin de bulundu?u y?zlerce ki?inin hastane ?n?ndeki bekleyi?i s?r?yor. (HABER MERKEZ?)
Mu?la, ate?kesi tart???yor
Emek Partisi (EMEP) Mu?la ?l ?rg?t?, ate?kes s?recini sendikalar, meslek odalar? ve siyasi partilerle tart???yor.
Bu kapsamda SES Mu?la ?ubesi?ni ziyaret eden EMEP?liler, SES ?ube Ba?kan? ve y?neticileriyle bir araya geldi.
Parti ?al??malar?yla ilgili bilgi veren EMEP Mu?la ?l Ba?kan? Sinan Cem Kaya, T?rkiye?de emek ve demokrasi m?cadelesinin geli?mesinin K?rt sorununun ??z?m?yle m?mk?n olaca??n? s?yledi.
Y?llardan beri s?regelen yok sayma politikalar?n?n ??z?ms?zl??e mahkum olmak anlam?na geldi?ini ve bunun bug?n daha net g?r?ld???n? belirten Kaya, K?rt ve T?rk i??ilerinin ?l?mleri, ac?lar? hak etmedi?ini, ate?kesin bir f?rsat olarak de?erlendirilmesi gerekti?ini belirtti. Kaya, s?zlerini operasyonlar?n durdurulmas?, bar?? ve karde?lik temelinde ??z?m ?retilmesi gerekti?ini s?yleyerek noktalad?.
Ziyaretten memnun olduklar?n? belirten SES Mu?la ?ube Ba?kan? Birten Cebeci ise, sorunun ??z?m?n?n kendileri i?in de acil bir talep oldu?unu ifade etti. ?yelerinde K?rt sorunu nedeniyle ?nyarg?lar olu?tu?unu, zaman zaman bunun sorunlara yol a?t???n? vurgulayan Cebeci, sorunun ??z?m? i?in ?aba i?erisinde olacaklar?n? s?zlerine ekledi.
??rnak?ta ?at??ma ??kt?
??rnak?ta askeri g??lerin operasyonu s?ras?nda ??kan ?at??mada 1 asker ile 1 HPG?li hayat?n? kaybetti.
??rnak Valili?i?nden yap?lan a??klamaya g?re, 19 Kas?m 2006 tarihinden bu yana ??rnak??n K?peli Da?? b?lgesinde y?r?t?len operasyon kapsam?nda b?lgede arazi aramas? yapan askeri g??ler ile HPG?liler aras?nda ?at??ma ??kt?.
A??klamada, ??kan ?at??mada piyade komando ?avu? Zekeriya K?l?? ile 1 HPG?linin ya?am?n? yitirdi?i belirtildi. (??rnak/AA)
www.evrensel.net