ROJEV

 • Gazi ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Atilla Yayla, bir panelde yapt??? konu?madan dolay? T?rkiye?nin g?ndemine oturdu. Bu vesileyle Kemalizm yeniden tart??ma konusu oldu.


  Gazi ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Atilla Yayla, bir panelde yapt??? konu?madan dolay? T?rkiye?nin g?ndemine oturdu. Bu vesileyle Kemalizm yeniden tart??ma konusu oldu.
  Yayla?n?n, hedef tahtas?na konarak ?niversiteden uzakla?t?r?lmas?na neden olan konu?mas?nda M. Kemal Atat?rk i?in ?o adam? demi? olmas? ve her k??e ba??na Atat?rk heykellerinin dikilmi? olmas?n? belirtmesi tepki toplad?.
  Tart???lan di?er s?zleri ise, Kemalizmi ve onun etkili oldu?u d?nem olarak tan?mlad??? 1945?lere kadar olan d?nemi ise gerici olarak tan?mlamas?.
  Yayla, Cumhuriyet d?nemini ikiye ay?rmaktad?r. 1923 ile 45 aras?n? gerici ve despotik olarak de?erlendirmektedir. ??ok partili d?neme ge?i?? s?recini, Demokrat Parti h?k?meti d?nemini ve sonras?n? ise, ilerici olarak g?stermektedir. Yayla?n?n tezine g?re; Menderes, Demirel, Erbakan, Erdo?an gibi politikac?lar ile onlarla d???nce ve eylem birli?i i?inde olanlar ilericidirler ve bunlar T?rkiye?nin ?n?n? a?maktad?rlar.
  AB?yi, ABD ve onun BOP gibi projelerini de?erlendirmeyi demokrasi ve ?zg?rl?klerin ?n?n? a?mak, bunlar?n kar??s?nda duranlar? ise gerici olarak de?erlendiren bu yakla??m?n g?n?m?z?n en b?y?k yan?lg?s? oldu?u a??kt?r.
  Ancak Kemalizm elbette tart???lmal?d?r. Kemalizmin K?rt sorunu, demokrasi, laiklik, ba??ms?zl?k gibi yakla??mlar?n?n ele al?nmas?na ve antiemperyalizm gibi konulardaki ?arp?kl?klar?n?n tart???lmas?na bug?n her zamankinden daha fazla ihtiya? bulunmaktad?r. Ancak Yayla ve benzerleri bu kayg?lardan ?ok, T?rkiye?yi emperyalizmin a??k pazar? haline getirememekten dolay? hay?flanmaktad?rlar. AB ve ABD hegemonyas?n? demokratikle?me olarak g?ren ve sunan bu tip ?ayd?nlar?n? ?nemli bir yek?n tuttuklar? bir ger?ek. Ancak bu tip ?ayd?nlar?a kar?? m?cadelenin mevcut yakla??mla, ?Kemalizm?in cephaneli?iyle s?rd?r?lmesinin m?mk?n olmad???n? da belirtmek gerek.
  Bilindi?i gibi Yayla?n?n tezleri yeni de?il. Cumhuriyet d?nemi ve T?rkiye?nin siyasi ?ekilleni?i ?zerine fazlaca ara?t?rma ve iddialar bulunmaktad?r. S. Divit?io?lu gibi bir?ok tarih?i, akademisyen ve politikac? da bu iddialarda bulundu. Ku?kusuz bu iddia sahiplerinin ama?lar? ve ?al??malar? aynile?tirilemez. Ancak ortak iddia; T?rkiye?de sa? ve solun yeniden tasnif edilmesi gerekti?i, genel kan? ve de?erlendirmelerin yanl?? oldu?u, mevcut paradigman?n da??t?lmas? gerekti?idir.
  Bu iddialar ve tezleri ileri s?renler bir homojenlik g?stermemektedirler. Kimisi soyut ve y?zeysel kan?tlarla bu sonu?lara var?rken, kimisi de liberalizmin bayraktarl???n? yaparak ve piyasac?l???n methiyesi ?zerinden hareket etmektedir. S?n?flar ve s?n?flar aras? m?cadele bu tezler i?inde bir yer tutmamaktad?r. Halide Edip gibi Amerikan mandac?lar? bile bu iddia sahiplerinin yan?nda temiz kalmaktad?r.
  Bu tez sahipleri, Kemalizm ve onun politik olu?umu CHP?yi ?sa??da g?rmektedir. Cumhuriyetin kurulu?uyla birlikte, ?slamc?lara ve di?er fikir ve politik ak?m ve ?rg?tlere kar?? tahamm?ls?zl???n? kan?t olarak g?stermektedirler. Ancak i??i s?n?f?na, s?n?f partisinin ?rg?tlenmesine, bas?n ve d???nce ?zg?rl???ne, K?rt milletinin taleplerine y?nelik tahamm?ls?zl?k bu ?evrelerin g?ndemine girmemektedir.
  CHP d?neminin ?sa?? , Demokrat Parti d?nemi ve sonras?n?n ?sol? olarak g?r?lmesi gerekti?ini CHP?yi ?sa??da, Demokrat Parti, MSP ve bunlar?n devam? olan ve Kemalizm ile ?eli?ki ya?ayan politik mihraklar?n ?sol? oldu?unu iddia edenler de az de?il.
  Bu iddia sahiplerine g?re Demokrat Parti ve MSP ve bunlar?n ard?llar? elit de?il, halk??d?rlar. CHP ve Kemalizm ise elit ?sttencidir. Askere dayanmaktad?r ve darbecidir. 1961 darbesi bu kesimlerin ?zerinde en ?ok durduklar? bir d?nemdir.
  Demokrat Parti?nin ilk ortaya ??k??? ile birlikte dile getirdi?i sloganlar, vaatleri ve a??klamalar? da buna kan?t olarak g?sterilmektedir. ?Yeter s?z milletin?, ?Jandarma zulm?ne son?, ?Her mahalleye bir milyoner? gibi sloganlar, Ocak ve Bucak te?kilatlar?n? g??lendirerek ?rg?tlenmesi vb. ?abalar Demokrat Parti?nin ve ona sevgi ve sempati besleyenlerin temel dayana?? durumundad?r.
  Ger?ek ?u ki; Cumhuriyet ilk kurulu? y?llar?ndan hemen sonra bir halk cumhuriyeti olarak ?ekillenmedi. Egemenli?i eline alan g??ler, halka kar?? devleti korumaya ba?lad?lar. Devlet bir s?n?f?n, bir az?nl???n iktidar? olarak ?ekillendi. Tek ulus, tek bayrak, tek mezhep ?zerine ?ekillenen devlet giderek bir diktat?rl??e d?n??t?. ?30?lu y?llar art?k halka ve demokrasiye dair durumun tamamen de?i?ti?i, i??i s?n?f?, emek?iler, ezilen ve s?m?r?len halklar ?zerinde egemenli?in sa?land??? y?llard?r. Egemen s?n?flar?n ?e?itli klikleri aras?ndaki ?at??ma ve ?eli?kiler ise, de?i?ik emperyalist mihraklar?n ve onlar?n temsilcilerinin kavgas?d?r.
  G?n?m?z?n sorunu, emperyalizme ve i?birlik?ilerine kar??,T?rkiye?nin demokratikle?mesi, K?rt sorunun demokratik ??z?m?, ger?ek anlamda laikli?in yerle?mesi sorunu, yani ba??ms?zl?k ve demokrasi m?cadelesi sorunudur.
  Ender ?mrek
  www.evrensel.net