H?k?met K?br?s?ta ayn? noktada

Devlet Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan, K?br?s konusunda yeni bir ?nerinin olmayaca??n? belirterek, tek tarafl? hi?bir ad?m?n at?lmayaca??n? s?yledi. D?nya Ekonomik Forumu?nda NTV/CNBC-e ortak yay?n?na kat?lan Babacan, ?Fin plan? ?er?evesinde g?r???yoruz. AB liderler zirvesine kadar ??z?m olmazsa her ?eyin sonu de?il? diye konu?tu.


Devlet Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan, K?br?s konusunda yeni bir ?nerinin olmayaca??n? belirterek, tek tarafl? hi?bir ad?m?n at?lmayaca??n? s?yledi.
D?nya Ekonomik Forumu?nda NTV/CNBC-e ortak yay?n?na kat?lan Babacan, ?Fin plan? ?er?evesinde g?r???yoruz. AB liderler zirvesine kadar ??z?m olmazsa her ?eyin sonu de?il? diye konu?tu. K?br?s konusu kenara b?rak?ld???nda AB ile ili?kilerin son derece iyi gitti?ini belirten Babacan, ?K?br?s gibi bir problem y?z?nden s?recin s?k?nt?ya girmesi do?ru de?il. T?rkiye, K?br?s konusunda hakl?d?r? dedi. 301. madde konusunda yo?un bir trafi?in s?rd???n? kaydeden Babacan, muhalefetle ortak bir g?r?? olu?turamad?klar?n? ifade etti.
?te yandan, BM Genel Sekreteri Kofi Annan??n, K?br?s m?zakerelerinin ba?lat?labilmesi i?in yeni bir ?zel temsilciyi atamaya haz?rland??? bildirildi. Giri?imin, BM Genel Sekreteri?nin Yard?mc?s? Gambari?nin K?br?s?taki taraflara m?zakerelerin ba?lat?lmas? mektubu g?ndermesinden sonra ger?ekle?ti?ine dikkat ?ekti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net