EMEK D?NYASI

 • MHP?nin ge?ti?imiz pazar g?n? yap?lan kongresi, herhalde bug?ne kadar yap?lm?? MHP kongreleri i?inde ?T?rk milliyet?ili?i?ne en ?ok vurgu yap?lan kongredir.


  MHP?nin ge?ti?imiz pazar g?n? yap?lan kongresi, herhalde bug?ne kadar yap?lm?? MHP kongreleri i?inde ?T?rk milliyet?ili?i?ne en ?ok vurgu yap?lan kongredir.
  Bu vurgunun, kendi ba??na ele al?nd???nda ?e?itli nedenleri olabilir. Ama, siyasi g?zlemcilerin, bu kurultaydan ??kard?klar? ortak sonucun, ??n?m?zdeki d?nemin bir MHP-CHP ittifak? d?nemi olaca??? bi?iminde olmas?, elbette ki ilgin?tir. Dahas?, bu yak??t?rmadan iki taraf da memnun g?r?nmektedir. Sadece Baykal, ?somut bir ittifak?n konu?ulmas?n?n hen?z erken? oldu?unu s?ylemektedir.
  Bu yak??t?rma, ?rne?in 2002 ya da 2003 se?imlerinde ortaya at?lsayd?; Baykal??n tepkisi derhal; ?Bizim b?yle ge?mi?inde Mara?, ?orum katliamlar? olan bir partiyle ittifak yapmam?z asla s?z konusu olamaz....? bi?iminde olurdu. Ama, Baykal bug?n bu yak??t?rmalar i?in memnuniyetini belli edecek bi?imde; sadece ?erken? demekle yetiniyor.
  Asl?na bak?l?rsa somut bir se?im ittifak? olmasa da; son iki y?ld?r CHP ile MHP ittifak halindeydi. K?rt sorununun ??z?m?, laisizm, demokratikle?me talepleri gibi T?rkiye?nin en yak?c? sorunlar? kar??s?nda, CHP ve MHP ayn? ?eyleri savunur noktaya geldiler. Daha do?rusu CHP h?zla MHP ?izgisine kayd?. CHP?deki bu kaymay?, en ba?ta CHP?ye oy veren demokrat ve ilerici se?menlere havale ediyoruz. Onlar?n de?erlendirece?ini umuyoruz.
  Son y?llardaki geli?melerin ?????nda bak?ld???nda; ?n?m?zdeki se?imlerde ortak ya da ayr? listelerle girilse de; bir siyasi mihrak?n temel bile?enleri belli olmu?tur ki; o da ?milliyet?i mihrak?t?r. Bu mihrak?n temel bile?enleri de CHP ve MHP olacakt?r. DSP, bir ?l??de ANAP ve ?teki k???k, k?z?lelmac? ?sol? ve sa? partilerin bu mihrakla birle?meleri ya da dirsek temas? i?inde olmalar? beklenir bir ?eydir.
  Bu milliyet?i mihrak; ?K?rt sorunu yoktur, ter?r sorunu vard?r? tezini ?ne s?rerek, K?rt sorununda ??z?ms?zl??? dayatan asker ve sivil g?? odaklar?yla da birle?ecektir. ?teki ?nemli sorun olan laisizm konusunda da, mevcut resmi laiklik anlay???nda uzla?acak olan CHP-MHP mihrak?, en az?ndan AKP ve ger?ek bir laiklik isteyenler kar??s?nda aralar?ndaki fark? ?nemsemeyeceklerdir.
  Se?ime do?ru giderken ikinci mihrak?n AKP oldu?unu s?yleyebiliriz. AKP herhalde Nak?ibendiler, Fethullah??lar gibi ?e?itli tarikatlarla ittifak yapacakt?r ama, siyaseten kendisiyle yak?n olan SP, BBP gibi partilerle bir ittifak olu?turmas? zordur. Ancak, K?rt sorunu konusunda (?u anda b?t?n safla?malarda en ?nemli etken budur) AKP ile DYP?nin yak?nla?mas?na bak?ld???nda, ikinci mihraka kat?lacak en ?nemli bile?enin DYP oldu?unu s?yleyebiliriz.
  Bu iki mihraka kar?? olu?acak se?enek ise; K?rt sorununun demokratik ??z?m?n? merkezine alan ve ger?ek bir laisizm, eme?in haklar?na y?nelik sermaye sald?r?s?n?n p?sk?rt?lmesi, T?rkiye?yi halklar?n karde??e ya?ad??? demokratik ve b?lgede emperyalist m?dahalelere kar?? ??kan bir ?lke yapma m?cadelesini esas alan DTP?den EMEP?e kadar, T?rkiye?nin ba??ms?z demokratik bir ?lke olmas?n? isteyen partilerin, demokrat ve ilerici siyasi ?evrelerin, sendikalar?n, emek ?rg?tlerinin olu?turaca?? m?cadele mihrak? olacakt?r.
  E?er ki; bu mihrak di?erlerinin kar??s?nda ama?lar?n? a??k?a ortaya koyan ve kararl? bir tutumla ??kabilirse; d?n ya da ?nceki se?imlerdeki oy durumu ve etkinli?i ile k?yaslanamayacak bir ?ekim merkezi olabilir. T?rkiye?nin ko?ullar? ve ?n?m?zdeki bir y?l i?inde ortaya ??kacak muhtemel geli?meler, bu demokrasi g??leri mihrak?n? besleyecek mahiyettedir. Milliyet?ili?e ya da dincili?e sar?lanlar da bunun b?yle oldu?unu biliyorlar. T?rkiye?nin ihtiyac?; K?rt sorununun demokratik bir bi?imde ??z?lece?i, laisizmin ger?ek bir laisizm d?zeyine ??kar?ld???, halk?n a? kalmad???, yoksullu?un kader olmaktan ??kma yoluna girdi?i, IMF?nin, emperyalist g?? odaklar?n?n sultas?n?n s?kmedi?i, b?lge ?lkeleriyle dost?a karde?le?en bir T?rkiye olmaktad?r. MHP kongresi sonras? ortay? ?akan tart??malar, bu se?ene?in bug?n milliyet?ilik ve din ?st?nden siyaset yapan g?? odaklar? d???nda, b?t?n T?rkiye halk?n?n ?zleminin bu oldu?unu da g?stermi?tir.
  ?hsan ?aralan
  www.evrensel.net