E?itimci hakk?n? istedi Bakan ?ileteyim? dedi

E?itim Sen ?ube ba?kanlar?, ?Herkese e?it, paras?z ve nitelikli e?itim hizmeti verilmesi? talebiyle toplad?klar? imzalar?, Milli E?itim Bakan? H?seyin ?elik?e teslim etti. E?itimcilerin taleplerini h?k?mete iletece?ini s?ylemekle yetinen ?elik, e?itimcilere m?jde vermek yerine yine karanfil da??tmay? tercih etti.


E?itim Sen ?ube ba?kanlar?, ?Herkese e?it, paras?z ve nitelikli e?itim hizmeti verilmesi? talebiyle toplad?klar? imzalar?, Milli E?itim Bakan? H?seyin ?elik?e teslim etti. E?itimcilerin taleplerini h?k?mete iletece?ini s?ylemekle yetinen ?elik, e?itimcilere m?jde vermek yerine yine karanfil da??tmay? tercih etti.
E?itim Sen ?ube ba?kanlar?, d?n sabah E?itim Sen Ankara 1 No?lu ?ube ?n?nde bulu?arak, sendika y?neticileriyle birlikte Milli E?itim Bakanl????na y?r?d?.
Y?r?y???n ard?ndan Milli E?itim Bakan? H?seyin ?elik, E?itim Sen?lileri Bakanl?k Konferans Salonu?nda kabul etti.
E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, g?r??me s?ras?nda Bakan ?elik?e, sendika olarak taleplerini iletti. H?k?metin dikkate almamas? durumunda E?itim Sen?in 14 Aral?k?ta i? b?rakma karar? ald??? talepler, ba?l?klar halinde ??yle s?raland?:
 • B?t?eden e?itime ayr?lan pay art?r?ls?n, okullara yeterli ?denek aktar?ls?n,
 • E?itimin ?zelle?tirilmesine y?nelik uygulamalardan vazge?ilsin,
 • ?kili e?itimden tekli e?itime ge?ilsin, s?n?f mevcutlar? ?nce 30?a ard?ndan 24?e indirilsin,
 • E?itim ve bilim emek?ilerinin t?m?ne ?cretsiz ula??m olana?? sa?lans?n,
 • Tazminatlar y?zde 50 art?r?ls?n, hizmetli ve memurlara ek ?zel hizmet tazminat? ?densin.
  H?seyin ?elik, E?itim Sen?in taleplerini h?k?metine ve ilgili bakanl?klara iletece?ini ifade etmekle yetindi. ?E?itime ayr?lan b?t?enin daha da art?r?lmas?na y?rekten kat?l?yorum? diyen ?elik, ilk defa 2007?de MEB b?t?esinin birinci s?rada yer ald???n? s?yledi. ?elik?in e?itime daha fazla kaynak ayr?lmas? i?in yerelle?tirmeyi ?nermesi de dikkat ?ekti.
  ?elik, E?itim Sen?in ??zelle?tirme? ele?tirilerine ise ?Hi?bir devlet okulunu ?zelle?tirme gibi bir niyetimiz yok. Devletten ?zel okullara aktar?lan bir tek kuru? yok? yan?t?n? verdi.
  S?zlerini ?d?zeltti?
  E?itim Sen Ba?kan? Din?er, Bakan ?elik?in b?t?e g?r??meleri s?ras?nda 1978-79 y?llar?nda g?reve ba?layan 76 bin ??retmeni, e?itimin sorunlar?ndan sorumlu tutmas?n? da ele?tirdi. ?elik ise muhalif bir milletvekilinin ?e?itim sa? iktidarlar taraf?ndan mahvedildi? s?zlerine yan?t verdi?ini s?yledi. Sol h?k?metler d?neminde de benzer uygulamalar ya?and???n? anlatmak i?in bu ?rne?i verdi?ini iddia eden ?elik, e?itimcileri ele?tirmeyi ya da hedef almay? ama?lamad???n? ?ne s?rd?. Din?er?in, ?ek derslerle ilgili komisyon kurulaca??? karar?n? an?msatmas? ?zerine de ?elik, komisyonun yak?nda ?al??malara ba?layaca??n? bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)
  www.evrensel.net