?iddete sessiz kalmay?n, cesaretli olun!

?stanbul Barosu Kad?n Haklar? Komisyonu ve ?stanbul Kad?n Kurulu?lar? Birli?i, kad?nlara ?Aile i?i ?iddete kar?? sessiz kalmay?n, cesaret sizden destek bizden? ?a?r?s? yapt?.


?stanbul Barosu Kad?n Haklar? Komisyonu ve ?stanbul Kad?n Kurulu?lar? Birli?i, kad?nlara ?Aile i?i ?iddete kar?? sessiz kalmay?n, cesaret sizden destek bizden? ?a?r?s? yapt?.
?stanbul Barosu?nda d?n d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an ?stanbul Barosu Kad?n Haklar? Komisyon Ba?kan? Avukat Alisbah Tuskan, kad?na y?nelik ?iddetin i?yerinde, sokakta, okulda, g?zalt?nda, sava?ta rastland???n?, kad?n?n en korundu?u yer olarak d???n?len ?aile i?inde? bile yayg?n bir ?ekilde ?iddete u?rad???na dikkat ?ekti. ?iddetin ?n?ne ge?mek i?in, e?itime ?nem verilmesi gerekti?ini s?yleyen Tuskan, insanlar?n haklar?n? bilemedikleri takdirde ?iddete dur demelerinin m?mk?n olmad???n belirtti.
Baroya ba?vuran ?iddet ma?durlar?na, destek vermek i?in yapt?klar? ?al??malar? aktaran Tuskan, ba?vuru nedenlerinin bo?anma, nafaka, 4320 say?l? kanundan do?an hakk?n? kullanma, aile konutu, aile hukukuna ili?kin di?er nedenler oldu?unu ve ba?vuranlar?n y?zde 96?s?n?n aile i?i ?iddete maruz kald???n? ifade etti. Tuskan, kendilerine ba?vuran kad?nlar?n 290??n?n hi? okula gitmedi?ine, 2 bin 183??n?n de meslek sahibi olmad???na dikkat ?ekti.
Bize ba?vurun
?stanbul Kad?n Kurulu?lar? Birli?i Koordinat?r? Nazan Moro?lu da aile i?i ?iddeti ortadan kald?rmak i?in, yasal haklar konusunda bilgilendirme toplant?lar? yapt?klar?n?, kad?nlara ve kahvelerde erkeklere uyar?larda bulunduklar?n? s?yledi. A??klamada ayn? zamanda ma?dur kad?nlar?n ?stanbul Barosu?na ba?vurabilecekleri ve yard?m alabilecekleri hat?rlat?ld?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net