D?zce?de gergin g?n

D?zce?nin Kayna?l? il?esinde, Sar???kek ?lk??retim Okulu?nun haz?rlad??? 24 Kas?m ??retmenler G?n? etkinli?i, AKP ?l?e Ba?kan? Birol ?ahin?in s?zl? m?dahalesi nedeniyle olayl? sonu?land?. AKP ?l?e Ba?kan??n?n ??retmenlere hakaretler ya?d?rmas?, tepkilere neden oldu.


D?zce?nin Kayna?l? il?esinde, Sar???kek ?lk??retim Okulu?nun haz?rlad??? 24 Kas?m ??retmenler G?n? etkinli?i, AKP ?l?e Ba?kan? Birol ?ahin?in s?zl? m?dahalesi nedeniyle olayl? sonu?land?. AKP ?l?e Ba?kan??n?n ??retmenlere hakaretler ya?d?rmas?, tepkilere neden oldu.
Kayna?l??da gerginli?e neden olay, Sar???kek ?lk??retim Okulu?nun haz?rlad??? ve Atat?rk devrimlerinin anlat?ld??? ?Karanl?ktan Ayd?nl??a? isimli oyunun sahnelenmesi s?ras?nda ya?and?.
Edinilen bilgiye g?re, oyunun bir b?l?m?nde, 1920?li y?llarda okula pe?eli gelen ilk??retim okulu ??rencilerinin ?zerindeki pe?enin al?nmas? sahnesi canland?r?ld?. Ancak bu s?rada aya?a f?rlayan AKP ?l?e Ba?kan? Birol ?ahin, ?Bu nas?l oyun, bu oyunu sahneleyemezsiniz? ?eklinde ba??rarak, Sar???kek ?lk??retim Okulu y?neticilerine ?e?itli hakaretlerde bulundu.
?ahin?in bu tavr? salonda bulunan ??retmenlerin yo?un tepkisiyle kar??la?t?. Alk??l? prostestoda bulunan ??retmenler, ?ahin?in d??ar? ??kar?lmas?n? beklerken, il?e kaymakam?n?n ?kesin sesinizi? ?eklindeki uyar?s?yla kar??la?t?. T?m bu geli?meler ya?an?rken, askeri temsilen salonda bulunan bir y?zba?? ve kaymakam dahil hi?bir yetkilinin AKP ?l?e Ba?kan? Birol ?ahin?e tepki g?stermemesi dikkat ?ekti. Gerginli?in ard?ndan oyunun sahnelenmesine devam edildi. Oyunun sonunda tepkilerin yo?unla?mas? ?zerine ?ahin salondan ayr?lmak zorunda kald?.
?te yandan, kameraya ?ekilen g?r?nt?lere, kaymakaml???n el koydu?u ??renildi. Kaymakaml???n tarafl? tutumuna tepki g?steren e?itimciler, delil niteli?indeki g?r?nt?lerin karat?lmas?ndan endi?e ettiklerini bildirdiler. (D?zce/EVRENSEL)
www.evrensel.net