Zorunlu din dersine mahkeme ?dur? dedi

Alevi Bekta?i Federasyonu (ABF) Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ali Kenano?lu, ?ocu?unun zorunlu din dersine girmemesi i?in ?stanbul 5. ?dare Mahkemesi?ne a?t??? davay? kazand?. Davan?n lehine sonu?lanmas?ndan sonra karar? ?ocu?unun okuluna bildirdi?ini belirten Kenano?lu, ??ocu?um art?k din derslerine girmeyecek? dedi.


Alevi Bekta?i Federasyonu (ABF) Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ali Kenano?lu, ?ocu?unun zorunlu din dersine girmemesi i?in ?stanbul 5. ?dare Mahkemesi?ne a?t??? davay? kazand?. Davan?n lehine sonu?lanmas?ndan sonra karar? ?ocu?unun okuluna bildirdi?ini belirten Kenano?lu, ??ocu?um art?k din derslerine girmeyecek? dedi.
Davayla ilgili M?lkiyeliler Birli?i?nde bas?n toplant?s? d?zenleyen ABF Genel Sekreteri Fevzi G?m??, ?Kazan?lan dava sonucu Ali Kenano?lu?nun o?lu art?k ailesinin inanmad??? bir inanc? ??renmek zorunda kalmayacak, asimile edilemeyecek? ?eklinde konu?tu. 12 Eyl?l askeri cuntas?n?n yapm?? oldu?u ?82 Anayasas??ndaki bir d?zenleme ile Alevi ?ocuklar?n? asimile etme ve S?nnile?tirme amac?yla zorunlu din derslerinin verildi?ini belirten G?m??, zorunlu din dersi sonucu gerici anlay?? ve ?evrelerin, y?llarca ?lke insan?n?, farkl? inan?lara sayg? gibi bir haktan mahrum b?rakt???n? s?yledi. ?nan? ?zg?rl??? s?ylemiyle iktidara gelen AKP?nin kendi taban? gibi d???nmeyenleri de ??zg?rl?k ?emsiyesi? alt?na almas? gerekti?ini vurgulayan G?m??, ?Aksi halde AKP?nin inan? ?zg?rl???n? sadece taban? i?in istedi?i ortaya ??kacakt?r? uyar?s?nda bulundu. G?m??, h?k?metin T?rkiye?nin bir hukuk devleti oldu?unu g?stermek i?in mahkemenin karar?ndan gerekli dersleri ??karmas? ve zorunlu din derslerini kald?rmas? gerekti?ini ifade etti.
ABF Genel Sekreteri G?m??, ?ocuklar?n?n zorunlu din derslerine girmesini istemeyenlere her t?rl? hukuki yard?m? yapacaklar?n? da duyurdu.
?lk defa kazan?ld?
Davay? a?an Ali Kenano?lu, ilk defa b?ylesi bir davan?n kazan?ld???na dikkat ?ekti. Davay? a?mas?nda, kendisinin maruz kald??? zorunlu din dersinin etkisinin b?y?k oldu?unu belirten Kenano?lu, karar? okula ve din dersi ??retmenine bildirdi?ini; o?lunun per?embe g?n?nden itibaren zorunlu Din dersine girmemeye ba?lad???n? kaydetti.
E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er ise, 26 y?ld?r e?itimin bilimd???l?k noktas?nda oldu?unu ve gericile?menin hakim k?l?nd???n? ifade etti. Karar?n ?nemine de?inen Din?er, E?itim Sen olarak kendilerinin de dava a?mak isteyen herkese yard?mc? olacaklar?n? bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net