100 bin imza Meclis?e iletildi

N?kleer santrale kar?? T?rkiye genelinde toplanan 100 bin imza d?n Meclis?e iletildi. Sinop?ta kurulmak istenen n?kleer santrale kar?? N?kleer Kar??t? Platform?un ba?latt??? kampanya devam ediyor.

N?kleer santrale kar?? T?rkiye genelinde toplanan 100 bin imza d?n Meclis?e iletildi. Sinop?ta kurulmak istenen n?kleer santrale kar?? N?kleer Kar??t? Platform?un ba?latt??? kampanya devam ediyor. Sinop ba?ta olmak ?zere Adana, Samsun, ?stanbul, Mersin gibi ?e?itli illerden n?kleer kar??tlar? d?n Ankara?da bulu?tu. Elektrik M?hendisleri Odas??nda bir araya gelen n?kleer kar??tlar?, ?N?kleere inat ya?as?n hayat?, ?N?kleer santral istemiyoruz?, ?Sinop halk? yaln?z de?ildir? sloganlar?yla Meclis?e y?r?d?. Y?r?y??e TMMOB Ba?kan? Mehmet So?anc? ve TMMOB?a ba?l? odalar?n y?neticileri de destek verdi.Meclis ?n?nde N?kleer Kar??t? Platform ad?na a??klama yapan EMO y?neticisi Cengiz G?lta?, yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar?yla enerji ihtiyac?n?n kar??lanabilece?ini belirterek, h?k?metin n?kleer santralde ?srar etmesini k?nad?. N?kleer santrallerin tehlikeli ve pahal? oldu?unu, n?kleer at?k sorununa hala ??z?m bulunamad???n? kaydeden G?lta?, n?kleer santrallerle ?retilecek enerjinin de enerji ihtiyac?n? kar??lamaya yetmeyece?ine dikkat ?ekti. N?kleer santrallere kar?? 100 bin imza topland???n? belirten G?lta?, bu imzalar?n dikkate al?nmas?n? ve n?kleer santralden vazge?ilmesini istedi. CHP Milletvekili Tacidar Seyhan ise yerli enerji kaynaklar?n T?rkiye?ye yetece?ini belirterek, CHP olarak n?kleer santrallere kar?? olduklar?n? ifade etti. Seyhan, n?kleere kar?? y?r?t?lecek faaliyetlere destek vereceklerini s?yledi. A??klamalar?n ard?ndan olu?turulan heyet, imzalar? Meclis Enerji Komisyonu Ba?kan? Soner Aksoy?a teslim etmek ?zere Meclis?e girdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net