Himalaya?n?n ete?inde...

Pakistan'?n kontrol?nde bulunan Ke?mir'in sarp da?lar?nda ?ok say?da T?rk k?y?, Osmanl?'dan bu yana hayatlar?n? s?rd?r?yor.


Pakistan'?n kontrol?nde bulunan Ke?mir'in sarp da?lar?nda ?ok say?da T?rk k?y?, Osmanl?'dan bu yana hayatlar?n? s?rd?r?yor. Buradaki T?rklerin tamam? 'Osmani' soyadlar?n? kullan?yor. B?lgede Ke?mir ya da Pakistan T?rkleri olarak tan?nan k?yl?ler, kendi aralar?nda bozulmu? bir T?rk?e ile konu?uyor ama konu?ma dili olarak Urducay? tercih ediyor.
T?rk k?yleri 2005 Pakistan depreminden en fazla etkilenenlerden. Bir?ok k?yde haritadan silinecek kadar can kayb? ya?anm??. Aileler birbirinden ayr?lm??. K?ylerin tamam? da?l?k olmas? nedeniyle ziraat yap?lam?yor, bir?ok k?y?n h?l? karayolu ba?lant?s? bile yok.
K?yl?ler, bir dernek etraf?nda birle?mi?. 1976 y?l?nda kurulan ve h?l? faaliyetlerine devam eden Azad Ke?mir T?rk Kalk?nd?rma Derne?i sayesinde seslerini duyurmaya ?al???yor. Hint k?tas?ndaki T?rkler Gazneliler zaman?nda ?ehirler kurarak b?lgeye yerle?mi?. G?n?m?zde yo?unlukla Himalayalar??n eteklerine da??lm?? k???k k?ylerde varl?klar?n? s?rd?r?yor. (Ke?mir/C?HAN)
www.evrensel.net