K?RVEME MEKTUPLAR

 • Kirvem,Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi ?nc?l???nde b?y?k bir co?kuyla kadim kent Diyarbak?r'da d?rt y?l ?nce ba?lat?l?p pe?i s?ra s?rd?r?len Edebiyat etkinliklerinin, bu y?lki anaba?l??? T?rk?e, K?rt?e, ?ngilizce, S?ryanice, Ermenice dillerinde ?u veciz ifadeyle g?ndeme ta??nm??t?:
  "Bana dokunmayan y?lan bin ya?as?n!"
  Oysa bug?n ?u ya da bu yerel televizyona dayat?lan haks?z, sans?rc? ya da kelimenin tam anlam?yla "r?ntgenci" zihniyet, yar?n bir ba?ka "b?yy?k" televizyon ekran?nda ba??na musallat oldu?unda, ?imdi susup seslerini y?kseltmeyenler yar?n ?a??r?p in?allah ap???p kalmazlar!


  Kirvem,
  Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi ?nc?l???nde b?y?k bir co?kuyla kadim kent Diyarbak?r'da d?rt y?l ?nce ba?lat?l?p pe?i s?ra s?rd?r?len Edebiyat etkinliklerinin, bu y?lki anaba?l??? T?rk?e, K?rt?e, ?ngilizce, S?ryanice, Ermenice dillerinde ?u veciz ifadeyle g?ndeme ta??nm??t?:
  "Daha bar????l bir d?nya i?in edebiyat!"
  B?t?n bir hafta boyunca bir taraftan bar??tan yana olan ?abalar?n ?nemine t?m kat?l?mc?lar taraf?ndan vurgu yap?l?rken, ayn? zamanda da sava? denen vah?etten insanl?k aleminin bir an ?nce kurtulup t?m enerjisini, olanaklar?n? bar?? kulvarlar?na ta??yabilmesi i?in yap?lmas? gerekenlerin alt? ?izilmeye ?al???ld?.
  Kirvem, senin de bildi?in ?zere bu k?rt?pil alemde irili ufakl? sava?lar ne yaz?k ki mevcudiyetlerini ?u veya bu bahanelerle ezelden beri hep s?rd?r?rken, beri yandan sorunlar?n ??z?m?nde sava?lar?n "derman" olmad??? gibi, aksine zaman i?inde bu sorunlar?n giderek daha ?etrefil boyutlara ula?t??? da ac? ama ger?ek!
  Ancak "umut fakirin ekme?i" misali t?m insanlar? kucaklayan, sevgiden, bar??tan yana olan tav?rlar?n her ge?en g?n bireylerin yan? s?ra keza toplumlar taraf?ndan da eninde sonunda "s?zde" de?il, "?zde" benimsenece?ine olan inanc?m?z? bu vesileyle bir kez daha dillendirirken, bu arada etkinlik esnas?nda tats?z tuzsuz geli?en kimi ?nyarg?l? yakla??mlar?n alt?n? ?izmek, san?r?m boynumuzun borcu mu ne?
  Mesela t?m s?yle?ilerin, panellerin, m?zik veya ?iir dinletilerinin neredeyse hemen hepsinin yap?ld??? B?y?k?ehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nundaki b?t?n etkinlikler, polis kameralar?yla ba??ndan sonuna kadar istisnas?z, a??k?a kay?t alt?na al?n?rken bunun hangi gerek?elere dayand???n?, hangi mant?kla y?r?t?ld???n? anlamakta g??l?k ?ekenler ?o?unluktayken, keza bu konuda emirlerin valilik onay?yla devreye sokulmas? da i?in bir ba?ka boyutuydu.
  Gerek yurti?inden gerekse yurtd???ndan gelen konu?mac?lar?n t?m? bar??tan yana olan d???ncelerini ellerinden geldi?ince ifade etmeye ?al???rken, ayn? zamanda da sava??, zorbal??? lanetleyip, ayr?ca insan haklar? ihlalleriyle, zorunlu g??ler dolay?s?yla veya etnik saplant?lar y?z?nden ya?anan t?m olumsuzluklar? dillendirip kar?nca karar?nca ?areler aray?p bunun i?in kafa yorarken, di?er taraftan salonun ortas?nda ?? ayakl? sehpaya oturtulmu? kocaman polis kameralar?yla hani neredeyse t?pk?s?n?n ayn?s?yla "biri bizi g?zetliyor" oyununun sergilenmesi acaba hangi kafa ?r?n?n?n sonucuydu?
  Hadi bunu bir kalem ge?elim Kirvem! Peki yerel bir televizyon taraf?ndan Diyarbak?r'da ya?ayan yazarlar?n kendi sorunlar?n? tart??malar?na imkan haz?rlay?p, bunu da canl? bir yay?nla yay?nlamak isterken, polis "amca"lar?n bu canl? yay?n? d??ar?daki televizyonlardan istedikleri gibi izleyip hatta gerekirse kay?t alt?na almalar? zaten m?mk?nken, ak?l almaz bir inatla salona yerle?tirdikleri kameralar?yla bunu bir de bizatihi kendi kameralar?yla ayr?ca kayda almalar? i?in verilen "emir" acaba neyin nesi, kimin fesiydi?
  Eh, hal b?yle olunca; yap?lmas? d???n?len yay?n, gerek belediye, gerekse televizyon y?neticilerinin ald??? m??terek ve de kan?mca da do?ru oldu?una inand???m bir karar sonucunda ger?ekle?meyip fiyaskoyla noktaland??? malum!
  Ne ki, ifade ?zg?rl???ne en fazla hassas olmas? gereken, veya ifade h?rriyetini en fazla savunma konumunda olan medyan?n, ?zellikle de televizyonlar?n bu konuyu sanki g?rmezlikten gelip veya yeterince ?nemsenmeyip yay?nlar?n? bu y?nde yo?unla?t?rmad?klar?na bak?l?rsa, anla??lan o ki, yine hep ayn? egoizm mant??? hakim:
  "Bana dokunmayan y?lan bin ya?as?n!"
  Oysa bug?n ?u ya da bu yerel televizyona dayat?lan haks?z, sans?rc? ya da kelimenin tam anlam?yla "r?ntgenci" zihniyet, yar?n bir ba?ka "b?yy?k" televizyon ekran?nda ba??na musallat oldu?unda, ?imdi susup seslerini y?kseltmeyenler yar?n ?a??r?p in?allah ap???p kalmazlar!
  Diyarbak?r'da ya?ayan yazarlar sorunlar?n? tart??may? s?rf bu sans?rc?, bask?c? nedenler dolay?s?yla erteleyip b?ylece sayg?n bir tav?r sergilerken, onlar?n bu onurlu yakla??mlar?na hem destek vermek, hem de bu tarz keyfi davran??lar?n ne denli yanl?? oldu?unu bir bak?ma vurgulamak amac?yla anl? ?anl? televizyon yap?mc?lar?n?n bunu do?ru d?r?st g?ndeme ta??y?p, Diyarbak?r'da ger?ekle?emeyen bu canl? yay?na "ifade ?zg?rl???" ad?na sahip ??karken ayn? zamanda da kendi kanallar?na davet edecekleri bu yazarlarla bunu yine canl? bir yay?nla duyurmalar? galiba kimi "sa??r kulaklara" verilmesi gereken en g?zel bir ders, en anlaml? bir duru? olacakt?r.
  ?yleyse hodri meydan Kirvem!
  M?g?rdi? Margosyan
  www.evrensel.net