Tiyatro kuyru?u!

Biletlerin 1 YTL'den sat??a sunulmas? nedeniyle uzun kuyruklar olu?turan tiyatroseverler, bir ki?iye sat?lan biletin s?n?rl? tutulmas?na tepki g?sterdi.


Biletlerin 1 YTL'den sat??a sunulmas? nedeniyle uzun kuyruklar olu?turan tiyatroseverler, bir ki?iye sat?lan biletin s?n?rl? tutulmas?na tepki g?sterdi.
?stanbul ?ehir Tiyatrolar?'n?n oyunlar?n 1 YTL?Ye izlenebilece?ini a??klamas? tiyatro d?nyas?nda tart??malara neden olurken, seyirci Kad?k?y'de bilet almak i?in uzun kuyruk olu?turdu. Belediyenin savundu?u, ?zel tiyatro oyuncu ve i?letmecilerinin, oyun yazarlar?n?n ve ele?tirmenlerin ?nemli bir k?sm?n?n kar?? ??kt??? indirim f?rsat?n? ka??rmak istemeyen tiyatro seyircisi, sabah?n erken saatlerinde Kad?k?y Haldun Taner Sahnesi ?n?nde birikti. Ad?n? kap?ya yazd?ran tiyatroseverler, indirimin keyfini ??karmak isterken, saatlerce s?ra beklemek zorunda kald?. Ki?i ba??na ancak 6 biletin al?nabilece?ini duyanlar?n bir k?sm? ise bilet almaktan vazge?erken, yo?un bilet al?m?ndan dolay? sistemin s?k s?k ar?zaland???, g?revlilerin seyircileri internete y?nlendirdi?i g?r?ld?.
(Foto?raf: Turgay S?sem/D?HA)
www.evrensel.net