Sosyal adalet m?cadele gerektirir

D?SK taraf?ndan bu y?l ikincisi d?zenlenen Sosyal Adalet i?in Sosyal Haklar Kongresi sona erdi. Ekonomi politikalar? konusunda sunum ve tart??malar?n yap?ld??? kongrenin sonunda, ?Sosyal Adalet i?in Sosyal Haklar Manifestosu? okundu.


D?SK taraf?ndan bu y?l ikincisi d?zenlenen Sosyal Adalet i?in Sosyal Haklar Kongresi sona erdi. Ekonomi politikalar? konusunda sunum ve tart??malar?n yap?ld??? kongrenin sonunda, ?Sosyal Adalet i?in Sosyal Haklar Manifestosu? okundu.
D?SK Genel Sekreteri Musa ?am taraf?ndan okunan manifestoda, g?n?m?z T?rkiye?sinde benimsenen ekonomi politikalar?n?n, zenginli?in yarat?lmas?na ve ?o?alt?lmas?na kat?lanlar?n hak etti?i pay? ald?klar? iddias? ile uyguland???, ancak ekonominin rekabet?i ?retime ?ncelik veren ekonomi politikalar? taraf?ndan y?nlendirildi?i ifade edildi. Ekonomi politikalar?n?n ?retimin yan? s?ra b?l???m? de ?nceleyen sosyal politikalar i?ermesi gerekti?i dile getirilen manifestoda, e?itsizlik ?reten piyasan?n ac?mas?z rekabetine kar??, emekten ve g??s?zlerden yana olmas? gereken sosyal devletin, olumlu bir akt?r olarak piyasaya m?dahale etmesi gerekti?i kaydedildi.
Manifestoda, k?reselle?menin sosyal adaletsizlikleri derinle?tirdi?i belirtilerek, e?itsizliklerin hem ?lkeler aras?nda hem de ?lkeler i?inde artt???na dikkat ?ekildi. Manifestoda, sosyal adaletin kendili?inden ger?ekle?mesinin beklenmemesi gerekti?i belirtilerek, ?Ba?ta i??i kamu ?al??anlar? olmak ?zere, emek d?nyas?n?n t?m akt?rleri, sosyal adalete ve sosyal haklara dayanan ekonomi politikalar?n?n ya?ama ge?irilmesindeki sorumluklar?n?n bilinciyle, bu yazg?y? de?i?tirmek i?in harekete ge?melidir? denildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net