NOT

 • ?Bu mesele sadece hamasetle hallolacak bir mesele de?ildir?Sorumlu makamlardaysan?z, sizin orada hamaset yapma hakk?n?z yoktur?Yapaca??n?z ?ey; halka ger?ekleri, do?rular? anlatmakt?r Bu do?rular? anlatmadan, ?ben olsam vurdu?um gibi girerdim, can?na okurdum?? kahramanl?klar?yla bu i?i ??zmek m?mk?n de?il ve m?mk?n olmamaktad?r.


  ?Bu mesele sadece hamasetle hallolacak bir mesele de?ildir?Sorumlu makamlardaysan?z, sizin orada hamaset yapma hakk?n?z yoktur?Yapaca??n?z ?ey; halka ger?ekleri, do?rular? anlatmakt?r Bu do?rular? anlatmadan, ?ben olsam vurdu?um gibi girerdim, can?na okurdum?? kahramanl?klar?yla bu i?i ??zmek m?mk?n de?il ve m?mk?n olmamaktad?r. O ??k??lar?n da herhangi bir faydas?n?n oldu?unu da g?rmedim. Bizim i?imiz; kahramanl?k tav?rlar? sergileyerek alk?? almak de?il, ger?ekleri ortaya koyarak, do?rular? bulmaya ?al??arak, akla, bilgiye dayal? ger?ek?i ??z?m ?nerileri ortaya koymakt?r? ?
  Bu s?zler PKK?yle m?cadelede ?koordinat?rl?k? g?revini s?rd?ren emekli orgeneral Edip Ba?er?e ait? Ba?er, ayn? konu?mas?nda ?ok?a s?z? edilen Kandil operasyonunun da konjonkt?rel olarak m?mk?n olmad???n?, sonu? al?c? olamayaca??n? belirtmi?.
  ?imdi ayn? s?zleri bir ba?kas? s?ylese malum ?evrelerce ?b?l?c?lerin tezgah?na gelmi?, gaflet i?indeki vatan haini? ?eklinde damgalanmayaca??n? kim s?yleyebilir!
  Ama as?l ?nemlisi Ba?er?in bu s?zlerinin muhattab?n?n kimler oldu?u? Hamasetle i?i ??zmeye ?al??anlar kimlerdir? Ya bug?ne kadar ?can?na okurum? hamaseti ve ?son ter?rist de halledilene kadar?c? sava? politikas? d???nda ?akla, bilgiye? dayal? hi? bir ??z?m ?nerisi ?retemeyenler? Koordinat?r Ba?er ?m?mk?n olamamaktad?r? dedi?i ?eyin ?imdi ABD?nin deste?iyle m?mk?n olabilece?ine mi inan?yor? Bu kadar saf m?? Devlet politikalar?n?n bu ?saf?l?k ?zerinden belirlendi?ine kim inan?r?
  Ya da ?Kandile sefer var? diye s?n?ra y???nak yapanlar kimlerdi? Peki olanakl? de?ilse ve sonu? da al?namayacaksa ?u Kandil operasyonu neden hep g?ndemde tutulur? Sonu? al?namayacak bir ?eyin g?ndemde tutulmas?nda bir ama? olmal? de?il mi? PKK?yi bug?ne kadar denenmi? yollarla bitiremeyeceklerini Ba?er de kabul ediyor. O halde operasyon da dahil bu silahl? ??z?m ?srar?, ayn? anlama gelmek ?zere ate?kes kar??tl???, ate?kes tan?mazl???n?n ba?ka nedenleri olsa gerektir.
  Nedenleri bizce a??kt?r: ?? iktidar yap?lanmas?nda askeri etkinlik ve ?PKK tehditi? gerek?esiyle Kuzey Irak ve Irak denklemine her daim dahil olma kart?n? elde tutmak? K?skan?l?kla korunmak istenen budur. Genelkurmay 2. Ba?kan? ABD?de PKK?ye ?nlem al?nmaz ise May?s ay?nda Kuzey Irak?a girebileceklerini ima eden demeci de bar?? ve ate?kes ?a?r?lar?ndan tansiyonu f?rlayanlar?n hi? de ?ak?ls?z? davranmad?klar?n? ortaya koyuyor. Hele Cumhurba?kanl??? se?imi ve Kerk?k??n stat?s?n?n belirlenmesinde aktif bir akt?r olman?n bu ?b?l?c? ter?r? umac?s?n? taze tutma gereksinimi daha bir yak?c? olmaktad?r.
  Bundand?r ki, ate?kese destek olmak sadece ?lkede akan kan? durdurmakla s?n?rl? bir anlam ta??m?yor. Ate?kesi sahiplenmemek, ABD?yi bata?a saplayan sonu belirsiz Irak ve ?zellikle Kuzey Irak maceralar?na hevesli Enverist g?z? karal???n pe?ine tak?lmak demektir.
  ?imdi ba?a d?nelim; Edip Ba?er?in kimlerle tart??mas? gerekti?i a??k de?il mi?
  ...
  ?S?r bulu?? ile sava?lar da bitecek!
  Denkta???n, ATO Ba?kan? Sinan Ayg?n??n, Perin?ek ve Baykal??n bulunmuyor olu?u b?y?k eksiklik yaratt?ysa da ?Enerjisiz makine?? adl? ?derin bulu??, emekli generallerin ve Vural Sava? gibi k?z?lelma savc?lar?n?n yo?un ilgi g?sterdi?i bir bas?n toplant?s?yla tan?t?l(ma)d?! Tan?t?lmad?, ??nk? ortada tan?t?lacak bir ?ey yoktu. Sadece ??ok b?y?k icat ama ?zerinde konu?man?n yeri ve zaman? de?il? ?eklinde bir martaval tutturuldu. B?y?k tantanalarla aylard?r reklam?n? yap?yorsun (ki Cumhuriyet Bayram??nda ba?lat?lm??t?. Yani cumhuriyetimizin insanl??a son arma?an? olacakt?!) sonra tan?t?m ve bilgilendirme i?in insanlar? topluyorsun, inand?r?c?l???n? kan?t? olarak emekli pa?alar? ?n s?raya diziyorsun, sonra? Sonras? hi?, soru sormay?n, kurcalamay?n, (?hatta inan?lmamas? bizi mutlu eder? dense de, bu sadece yalanc?n?n ??zg?nl???n?? sergiler. Zira yalan?na inan?lmamas?ndan mutlu olabilecek ka? yalanc? vard?r ki!) bize inan?n! ?Medyum Memi??e, Jet Fad?l?a, bilimum hortumcuya, Yimpa???lara inand?n?z da bizim ne eksi?imiz var? der gibi?
  Gazetemizde yazd?; ?enerjisiz ?al??an makine? iddias?n?n, insanl???n bug?ne kadarki bilimsel birikiminin toptan inkar?n? i?eren bir hurafeden ibaret oldu?unu s?ylemek bile gereksiz. ?.?. Fizik B?l?m? Ba?kan? ne g?zel ?zetlemi?: ?S?ylenebilecek tek s?z var, o da ?D?nyay? Kurtaran Adam rol?ne b?r?nd?kleridir?!
  Ama ortadaki bu ??zg?n? yalan?n inand?r?c?l???n?n s?f?r oldu?unu tan?t?m? yapan emekli pa?an?n ?u s?zlerinden de anlamak m?mk?n: ?Bu bulu?umuz sava?lar? yok edecektir?! B?ylesine s?r?tan bir yalan olabilir mi? Sava?lar? yok eden bir bulu?unuz olacak ve o anl? ?anl? pa?alar bunu selamlayacaklar. Ne yani, sava?lar gereksizle?ecek ve bizim i?ba??ndaki pa?alar, ?rne?in ?imdilerde uyku ka??ran ?u ?ate?kes? belas?na fiili olarak uymak durumunda m? kalacaklar! O toplant?y? en ?nde izleyen ad? ?zerinde Vural Sava? ad?n? soyad?n? m? de?i?tirecek yani. Bulu? mulu? tamam da sava?lar? bitirmek de neyin nesi, yoksa bu da ?ate?kes?i ter?r lobisinin? bir oyunu olmas?n sak?n!
  ??i g?c? ate?le oynamak olan ?ok m?him zevat, k?rs?deki pazarlamac? pa?an?n ?s?r bulu?? hakk?nda yapt??? ?sava?lar? bitirecek? sallamas?n? bilseydi, b?yle bir tan?t?m?n i?inde olur muydu hi?. O halde? ?imdi bu b?y?k ???lg?n T?rk bulu?u? a??kt?r ki risk alt?na girmi?tir. ?yle ?sava?lar? bitirece?iz? demek de ne oluyor? A?z?na sahip olmay? bileceksin, de?il mi! ??te Genelkurmay?dan gelen son a??klama da ?Bu i?le ilgimiz yok? ?eklindedir. Bu, bulu??ular?m?z?n naneyi yediklerinin de resmidir!
  ...
  Baykal??n kurt dans?
  CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, MHP lideri Bah?eli?nin milliyet?i yakla??m?n? ve partisinin kongresindeki mesajlar?n? ulusalc?lar a??s?ndan sevindirici bulmu?. Yeni bir ?ey ke?fetmi? gibi. MHP k?rk y?ld?r ayn? MHP de?il mi? S?ylemi de hep T?rk milliyet?ili?i ?zerine? Peki Baykal yeni bir MHP s?ylemiyle mi kar??la?m??. Hay?r. Olan, Baykal??n gele gele MHP?yle ayn? noktada, ayn? s?ylemlerde bulu?mas?d?r. Yani ortada ?sevindirici? ?eyler g?zlemleyenlerin MHP?liler olmas? gerektir. Nitekim MHP yetkilileri de ?CHP?yle ortak noktalar?m?z ?o?al?yor? demiyorlar m?! Baykal??n CHP?yi MHP?lile?meye do?ru s?r?kleme kararl?l???ndan ne kadar memnun olsalar azd?r. Zira ?ovenizm ve milliyet?i hamaset kazand?racaksa CHP?ye de?il, MHP?ye kazand?racakt?r. Bu a??kt?r. Burdan CHP?nin pay?na ise d??se d??se MHP ile nurtopu gibi bir koalisyon ortakl??? d??ebilecektir ancak. Art?k g?n?l rahatl???yla ?Cumhuriyet?i Cephe? ad?n? takabilecekleri bir k??lac? koalisyon. Sitem eden, ?a??ran CHP?lileri de ? ad?n? Milliyet?i Cephe koymuyoruz, yani ?d?n vermi? de?iliz? diye ikna etmek de zor olmasa gerek. Do?rudur da, ?oven ve militarist bir milliyet?ilikle ?zde?le?tirilen bu k?z?lelmac? ?cumhuriyet?i birlik? kimleri ikna etmez ki!
  ?imdi se?ime do?ru MHP-CHP koalisyonu daha bir tart???lmaya ba?land?. G?neri Civao?lu birden bire Baykal??n 80 ?ncesi CHP-MHP koalisyonu i?in Eceviti nas?l ikna etmeye ?al??t???n? hat?rlad?. Yani Baykal bozkurtlarla ortakl??a a??k biriydi zaten. Nitekim Baykal da ?olmaz? demiyor ve bu MHP-CHP koalisyonu olas?l???n? hat?rlatanlara sadece ?zaman? de?il? yan?t?n? vermekle yetiniyor. ?Zaman? de?il?, ??nk? zaman?n?n gelmesi i?in se?imlerde koalisyona yetecek oy oran? gereklidir. Ama ba?ta K?rt sorunu ve demokratik ?zg?rl?kler olmak ?zere bir?ok konuda bu yak?nla?man?n ?oktan pi?irilmeye ba?land???, ?zaman? de?il? demenin sadece ?i?i idare etmek? oldu?u a??kt?r.
  Bak?n Genelkurmay Ba?kan??n?n uyar?s?ndan sonra 15 g?n kapat?lan ?zg?r G?ndem konusunda ?h?k?metin herhangi bir giri?imde bulunup bulunmad???n?? sorarak refleks g?steren tek parti CHP oldu. MHP?lile?mek de b?yle bir ?eydi i?te!
  Yine en son kendisini ziyaretinde ?301. Maddenin virg?l?ne dahi dokunulmamas?, e?er bir de?i?iklik yap?lacaksa bunun cezalar?n artt?r?lmas? y?n?nde olmas? gerekti?ini? s?yleyen nerede ?al?nt? orada buluntu ATO Ba?kan? Sinan Ayg?n?? ??yle yan?tl?yor Baykal: ? Bir toplumun kendi temel kurumlar?n?n ve milli kimli?inin tahkir ve tezyife u?ramas?n? reddetmek istemesinden daha do?al ne olabilir?! Ayn? konudaki kararl?l???n? ?301?i de?i?tirmek mi, ba?ka kap?ya? ?eklinde daha ?nce de defalarca belirtmi? olan Baykal, ?zg?rl?klere a??lan b?t?n kap?lar? kapata kapata partisini getirip Bozkurt?u oca??n kap?s?na kadar dayamay? ba?arm?? bir b?y?k siyaset?idir!
  Vedat ?lbeyo?lu
  www.evrensel.net