Irak kontrol d???

Irak??n Sadr mahallesinde d?zenlenen ve 200?? a?k?n sivilin ?lmesine neden olan sald?r?n ard?ndan, ?lke i? sava? manzaralar?na yak?n sahne olurken, ?The Times? gazetesi, i?gal alt?ndaki ?lkenin kontrol d??? oldu?unu belirterek, ?ABD, Irak?taki kontrol? tamamen yitirmi? durumda.


Irak??n Sadr mahallesinde d?zenlenen ve 200?? a?k?n sivilin ?lmesine neden olan sald?r?n ard?ndan, ?lke i? sava? manzaralar?na yak?n sahne olurken, ?The Times? gazetesi, i?gal alt?ndaki ?lkenin kontrol d??? oldu?unu belirterek, ?ABD, Irak?taki kontrol? tamamen yitirmi? durumda. Son kanl? sald?r?n?n ?????nda, ABD; ?ran ve Suriye ile masaya otursa da, kaosu durdurabilecek gibi g?z?km?yor? yorumunda bulundu. ABD Ba?kan? Bush ile Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?nin kritik g?r??mesinin dahi ?rd?n?de yap?laca??na dikkat ?eken gazete, ?Zirve Ba?dat?ta de?il, ??nk? ba?kent ?at??malar taraf?ndan ku?at?lm??? dedi.
?H?k?met sallant?da?
ABD?ye Irak konusunda, bu ?lkenin kom?ular?n?n dahi yard?m edemeyece?ini belirten Times, ?Bush-Maliki g?r??mesi, b?y?k ihtimalle Ba?dat??n ba?ta ?ii militanlar konusu olmak ?zere di?er meselelerdeki ba?ar?s?zl?klar? ?zerine yo?unla?acak. ABD, ?ii militanlar?n silahs?zland?r?lmas?n?, ulusal birlik i?in ?ncelikli hedef olarak g?r?rken, Maliki ise, ?iilerin, S?nniler silah b?rakmadan etkisiz hale getirilemeyece?i konusunda direnecek? diye belirtti.
?ngiliz ?The Guardian? gazetesi de, Irak?taki h?k?metin Bush-Maliki g?r??mesi nedeniyle sallant?da oldu?unu belirterek, ?Maliki, ABD?li koruyucular?yla h?k?metin kilit ismi ?ii lider Mukteda Es Sadr aras?nda se?im yapmak zorunda kalabilir? diye yazd?.
Sadr Hareketi?nin yak?nl???yla bilinen milletvekilleri ?nceki g?n, ?e?er Maliki Bush ile g?r???rse, h?k?metten ayr?lma tehdidinde? bulunmu?lard?.
Sokaklar kana buland?
Irak??n ba?kenti Ba?dat??n Sadr semtinde d?zenlenen sald?r?larda, ?l? say?s? 215?e ??karken, bu sald?r?ya kar??l?k yap?lan misillemeler ise 80?e yak?n Irakl?n?n ya?am?n? yitirmesine neden oldu. Ba?dat??n kuzeydo?usundaki Diyala?da bulunan ?mam Mansur k?y?n? ?nceki gece basan silahl? adamlar, baz? evlerden erkekleri toplay?p da?a kald?rd?. ?ii a?iretine mensup oldu?u ??renilen 21 ki?inin cesedi d?n sabah bulundu.
Ba?dat?ta ilan edilen soka?a ??kma yasa??n? bug?n geceye kadar uzat?l?rken, Kuzeydeki Telafer kentinde bomba y?kl? ara?la ve bir intihar komandosunun e? zamanl? olarak d?zenledi?i sald?r?da ise, 23 ki?i ?ld?. Bir oto bayisi ?n?nde d?zenlenen sald?r?da da, 43 ki?i yaraland?.
Basra kentinde ise, bir ?ngiliz askeri bir operasyon s?ras?nda yaraland? ve kald?r?ld??? hastanede ya?am?n? yitirdi. Ba?dat??n kuzeyindeki Taci?de ise, Amerikan askerlerinin hava sald?r?s? ve ?at??malarda 10 direni??iyle bir sivilin ?ld??? bildirildi. (DI? HABERLER)
6 ki?iyi canl? canl? yakt?lar!
Ba?dat??n S?nni yo?unluklu H?rriyet mahallesinde silahl? ki?iler, cuma namaz?ndan ??kan 6 S?nni?yi de yakalayarak, canl? canl? yakt?. S?nnilerin ?zerlerine gazya?? d?k?lerek yak?ld?klar? ??renildi. Olay?n bir askeri noktan?n yak?n?nda oldu?u, ancak askerlerin m?dahale etmedi?i de kaydedildi. G?rg? tan?klar?, sald?r?larda 4 evin ate?e verildi?ini, 2?si kad?n, biri ?ocuk 25 ki?inin ?ld?r?ld???n? belirtti.
Talabani ?ran ziyaretine iptal etti
Irak Cumhurba?kan? Celal Talabani, ba?kent Ba?dat?taki soka?a ??kma yasa?? nedeniyle hafta sonu yapmay? planlad??? ?ran ziyaretini erteledi.
Irak Cumhurba?kan? Talabani gazetecilere yapt??? a??klamada, ?Havaalan? kapal? oldu?u i?in ?ran?a gidemiyorum. Havaalan? pazar g?n? a??l?rsa bu ?lkeye pazar g?n? gidece?im? dedi. Irak Cumhurba?kan??n?n Irak?taki durumu istikrara kavu?turmak i?in yard?m almak ?zere hafta sonu ?ran?a gitmesi bekleniyordu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net