Eski ajan?n ?l?m?

Zehirlenerek ?len, Rusya i? istihbarat servisi FSB?nin eski mensubu olan Aleksand?r Litvinenko?nun ?l?m?ne ili?kin soru?turma Londra?da s?r?yor.


Zehirlenerek ?len, Rusya i? istihbarat servisi FSB?nin eski mensubu olan Aleksand?r Litvinenko?nun ?l?m?ne ili?kin soru?turma Londra?da s?r?yor.
Eski ajan?n Londra?da, gitti?i otel ve restoranda ?radyasyon izine? rastland??? belirtilirken, ?ngiliz polisi ise, Litvinenko?nun ?l?m?yle ilgili y?r?tt??? soru?turma ?er?evesinde, ?zel g?venlik kameralar?n?n kay?tlar?n? incelemeye ba?lad?.
Bu arada eski Rus ajan? Litvinenko ise, ?l?m?nden Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin?i sorumlu tuttu. Litvinenko, ard?nda b?rakt??? ve s?zc?s? Alex Goldfarb taraf?ndan bas?na okunan mektubunda, ?Bir ki?inin sesini kesmeyi ba?arabilirsiniz, ancak d?nyan?n her taraf?ndaki protestolar, t?m ya?am?n?z boyunca yank?lanacak? diyerek, Rusya Devlet Ba?kan??n?n makam?na yak??mad???n? iddia etti.
Bu iddialara kar??l?k Putin, bir insan?n ?l?m?n?n her zaman ?trajedi? oldu?unu ve bundan ?z?nt? duydu?unu belirtti. Litvinenko?nun kendisini su?layan a??klamas?n?n, ?l?m?nden hemen sonra yay?mlanmas?n?n da bu olay?n bir ?provokasyon? oldu?unu g?sterdi?ini s?yledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net