?maj? en bozuk ?lke, ?srail

Filistin ve L?bnan?daki katliamlar?yla d?nya halklar?n?n nefretini kazanan ?srail?in, d?nyada en olumsuz imaja sahip ?lke oldu?u ?National Brand Index? adl? ara?t?rmayla bir kez daha ortaya kondu. ?srail, d?nya kamuoyunun g?z?nde ?lkelerin imajlar?yla ilgili listede sonuncu geldi.


Filistin ve L?bnan?daki katliamlar?yla d?nya halklar?n?n nefretini kazanan ?srail?in, d?nyada en olumsuz imaja sahip ?lke oldu?u ?National Brand Index? adl? ara?t?rmayla bir kez daha ortaya kondu. ?srail, d?nya kamuoyunun g?z?nde ?lkelerin imajlar?yla ilgili listede sonuncu geldi.
35 ?lkede 25 bin 903 ki?i aras?nda yap?lan ara?t?rmada, yat?r?m ve g??, ihracat, k?lt?r ve k?lt?rel miras, halk, y?netim ve turizm alanlar?nda, insanlar?n bu ?lkeleri nas?l alg?lad?klar? ara?t?r?ld?. GMI kurulu?u taraf?ndan yap?lan ara?t?rma, ?srail?in, di?er ?lkeler aras?nda sonuncu gelmesinin yan? s?ra ara?t?rman?n yap?ld??? her bir alanda, di?er ?lkelerle aras?ndaki fark?n b?y?k olmas? da dikkat ?ekti. Ara?t?rmada ayr?ca, ?sraillilerin d?nyan?n ?en az misafirperver halk?? olarak g?r?ld??? de ortaya ??kt?.
Ara?t?rmadan ??kan s?rpriz sonu? ise, ?srail?in yak?n m?ttefiki olan ABD?de halk?n, ?srail?i uluslararas? g?venlik ve bar?? alanlar?nda, sadece ?in?den bir ?st s?raya yerle?tirmesi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net