112 asgari ?cretli bir vekile ?al???yor

T?rkiye ???i Emeklileri Derne?i (T?ED) Genel Sekreteri ve Ankara ?ube Ba?kan? Recep Orhan, bir milletvekilinin maa??n?n ?denebilmesi i?in 112 asgari ?cretli vatanda??n gelir vergisi ?demesi gerekti?ine dikkat ?ekerek, ?Kim vekil, kim as?l, anlamakta g??l?k ?ekiyoruz? diye konu?tu.


T?rkiye ???i Emeklileri Derne?i (T?ED) Genel Sekreteri ve Ankara ?ube Ba?kan? Recep Orhan, bir milletvekilinin maa??n?n ?denebilmesi i?in 112 asgari ?cretli vatanda??n gelir vergisi ?demesi gerekti?ine dikkat ?ekerek, ?Kim vekil, kim as?l, anlamakta g??l?k ?ekiyoruz? diye konu?tu.
Asgari ?cret Tespit Komisyonu?nun 2007 y?l? i?in ge?erli olacak asgari ?creti belirlemek i?in, 30 Kas?m?da yapaca?? ilk toplant? ?ncesinde a??klama yapan Orhan, 2007 y?l?nda milletvekili maa?lar?na yap?lacak art???n, emeklilere ve asgari ?cretlilere yap?lacak art???n ?zerinde olmas?n? ele?tirdi.
Orhan, ?Milletvekillerimizin ald??? paralarda g?z?m?z yok, ama vekile yap?lan zam oran?n?n neden as?la da uygulanmad???n? merak etmek en do?al hakk?m?zd?r? diye konu?tu.
Orhan, i??i ve Ba?-Kur emeklisine 2007 y?l? i?in toplamda y?zde 7, memur ve emeklilerine toplamda y?zde 8.16 zam verilmesi planlan?rken, milletvekili maa?lar?na y?zde 9.3 zam yap?lmas?n?n haks?zl?k oldu?unu ifade etti. Orhan, ?Bunun ad? adalet olamaz, ?l??s? de hakkaniyet olamaz? diye konu?tu.
Vekil, as?ldan ?ok al?yor
Asgari ?cretli bir ?al??an?n Hazine?ye ?dedi?i gelir vergisinin ayl?k 67.70 YTL oldu?unu ifade eden Orhan, ??yle konu?tu; ?Buna g?re; bir milletvekilimizin maa??n?n ?denebilmesi i?in Hazine?ye asgari ?cretle ge?inen 112 vatanda??m?z?n gelir vergisi ?demesi gerekmektedir. Bir di?er hesaba g?re; bir vekilin maa??, yakla??k olarak 20 asgari ?cretli vatanda??m?z?n toplam maa?lar?na denk d??mektedir. Yani bir vekil, 20 as?l?n bir ayda ald??? toplam mebla?? almaktad?r.?
Bir ba?ka hesaba g?re ise bir vekilin ayl???n?n, 16 i??i emeklisinin bir ayda ald?klar? ayl?klara denk geldi?ine dikkat ?eken Orhan, ?Ayr?ca; bir vekilimizin maa??, tabandan ayl?k alan 33 Ba?-Kur tar?m emeklisinin veya 22 Ba?-Kur esnaf emeklisinin toplam maa?lar? kadard?r. Memur emeklilerine bak?ld???nda ise; bir vekilimizin maa??n?n toplam 12 memur emeklisi taban ayl???na denk d??t??? g?r?lmektedir? diye konu?tu.
Adaletsizlik ortadan kalkmal?
Asgari ?cretliler ve emeklilerin ayl?k gelirleriyle, vekillerin ayl?k gelirleri aras?nda adeta bir u?urum oldu?unu ve bu u?urumun 2007 y?l?nda daha da artaca??n? ifade eden Orhan, ?Hal b?yleyken, vekillerimizin ald??? maa?larda asla g?z?m?z olmad???n? bir kez daha ifade ediyor, ancak ya?anan bu adaletsizli?i ortadan kald?racak baz? tedbirler almalar? i?in ?aba sarf etmelerini istiyoruz? dedi. T?ED?in verilerine g?re, milletvekili maa?? 7 bin 566 YTL, asgari ?cret 380.46 YTL, en d???k i??i emeklisi ayl??? 476.86 YTL, en d???k Ba?-Kur tar?m emeklisi ayl??? 231.36 YTL, en d???k Ba?-Kur esnaf emeklisi ayl??? 349.05 YTL ve memur emeklisi ayl??? da 620.32 YTL d?zeyinde bulunuyor.(Ankara/ANKA)
www.evrensel.net