Fotoğraf: Evrensel

K?l???tan h?k?mete ?soka?a ineriz? uyar?s?

T?rkiye Sa?l?k-?? Sendikas? 17?nci Genel Kurulu ba?lad?. Sa?l?k-?? Ba?kan? Mustafa Ba?o?lu, i??i ve memur sendikalar?n? tek ?at? alt?nda birle?meye ?a??rd?. T?rk-?? Ba?kan? Salih K?l?? ise D?nya Bankas? g?d?ml? ?Zorunlu istihdam?n kald?r?lmas?, k?dem tazminat?n?n yok edilmesi ve b?lgesel asgari ?cret? giri?iminin i??ileri soka?a d?kece?ini s?yledi.


T?rkiye Sa?l?k-?? Sendikas? 17?nci Genel Kurulu ba?lad?. Sa?l?k-?? Ba?kan? Mustafa Ba?o?lu, i??i ve memur sendikalar?n? tek ?at? alt?nda birle?meye ?a??rd?. T?rk-?? Ba?kan? Salih K?l?? ise D?nya Bankas? g?d?ml? ?Zorunlu istihdam?n kald?r?lmas?, k?dem tazminat?n?n yok edilmesi ve b?lgesel asgari ?cret? giri?iminin i??ileri soka?a d?kece?ini s?yledi.
T?rkiye Sa?l?k-?? Sendikas??n?n Genel Kurulu?nda konu?an K?l??, h?k?mete rest ?ekti. D?nya Bankas??n?n haz?rlad??? pakete h?k?metin ?evet? demesi durumunda alanlara ineceklerini bildiren K?l??, ????ileri sokakta kimse tutamaz? dedi.
Sendikaya ?ye olanlar at?l?yor
DS? Konferans Salonu?nda d?n ba?layan Genel Kurul, bug?n yap?lacak se?imlerle sona erecek. Kongrede, 1961?den bu yana genel ba?kanl?k g?revini y?r?ten Ba?o?lu?nun ba?kanl???nda haz?rlanacak tek listenin ??kmas? bekleniyor.
Ba?o?lu, a??l?? konu?mas?nda sendikala?ma hakk?n?n ihlal edildi?ine dikkat ?ekerek, sendikaya ?ye olan i??ilerin i?ten at?lmas?n? ele?tirdi. ?rg?tlenme ?zg?rl???n?n ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas?n? ve i? g?vencesinin sa?lanmas?n? isteyen Ba?o?lu, i??ilerin aleyhine olan 12 Eyl?l hukukunun de?i?tirilmesi gerekti?ini s?yledi. Toplu pazarl?k hakk?n?n da ger?ek anlamda kullan?lamad???n? vurgulayan Ba?o?lu, ??u an yapt???m?z toplus?zle?me de?il, m?zakere yap?lm?yor? ele?tirisini getirdi. Ba?o?lu, uluslararas? alanda i??i sendikalar?n?n birle?ti?ine i?aret ederek, daha ?nce de yapt??? ?T?rk-??, Hak-??, D?SK birle?meli? ?a?r?s?n? yineledi. ???i-memur ayr?m?n?n da kald?r?lmas? gerekti?ini ifade eden Ba?o?lu, i??i ve memur sendikalar?n? tek ?at? alt?nda toplanmaya davet etti.
Tanr?verdi protesto edildi
Konu?mas?nda ?pembe tablolar? ?izen Hizmet-?? Sendikas? eski Ba?kan? AKP Milletvekili H?seyin Tanr?verdi?ye i??iler tepki g?sterdi. Salondan y?kselen ?Yalan s?yl?yorsun? s?zlerine ra?men konu?mas?n? s?rd?ren Tanr?verdi, AKP?nin sendikalara ?sosyal ortak? olarak yakla?t???n? iddia etti. Ge?ici i??ilere ili?kin haz?rlanan yasa tasla??n?n kamuda ?al??an t?m ge?ici i??ileri kapsayaca??n? kaydeden Tanr?verdi, tasla??n ilk ya da bir sonraki Bakanlar Kurulu?nda imzaya a??laca??n? bildirdi.
T?rk-?? Ba?kan? Salih K?l??, Tanr?verdi?ye ?Tanr?verdi?nin durumuna d??mek istemezdim. Sendikac? olarak buraya gelseydi b?yle mi konu?urdu diye d???nd?m. Sosyal ortak kavram? s?m?rge mant???n?n tezah?r?d?r. Bizle sosyal ortak oluyor, IMF ile sermaye ile payla??yorsunuz? yan?t?n? verdi. DB?n?n haz?rlad??? ?Zorunlu istihdam?n kald?r?lmas?, k?dem tazminat?n?n yok edilmesi ve b?lgesel asgari ?cret? paketine dikkat ?eken K?l??, ?Pakete h?k?met ?evet? derse i??ileri sokakta kimse tutamaz? uyar?s?nda bulundu.
K?dem tazminatlar?na dokundurtmayacaklar?n? vurgulayan K?l??, ?Kimse buna cesaret edemez? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net