Henateks i??i ??kartacak

?erkezk?y Organize Sanayi B?lgesi?nde bulunan Henateks Tekstil Boya ve Terbiye Fabrikas??ndan ?n?m?zdeki g?nlerde i?ten atmalar yap?laca?? bildirildi.


?erkezk?y Organize Sanayi B?lgesi?nde bulunan Henateks Tekstil Boya ve Terbiye Fabrikas??ndan ?n?m?zdeki g?nlerde i?ten atmalar yap?laca?? bildirildi.
Henateks?te 2 y?l ?nce i??iler, s?f?r zam dayatmas?na kar?? hep birlikte D?SK/ TEKST?L sendikas?nda ?rg?tlenmi?ler, patron sendikay? kabul etmek zorunda kalm??t?.
Fabrikada ge?ti?imiz aylarda 35 i??inin i?ten at?lmas?n?n ard?ndan patron, i?lerin azl???n? bahane g?stererek yeni i?ten atmalar olaca??n? a??klad?. ???ilerden 12 saat ?al??malar?n? da isteyen patron, i??ilerin kabul etmemesi ?zerine, 60 i??inin i?ten at?laca??n? a??klad?. Sendikan?n patronla yapt??? g?r??mede de ayn? ?eyi tekrarlayan patron, ilk olarak g?n?ll? i??ilerin ard?ndan da ba?ka i??ilerin i?ten at?laca??n? s?yledi.
Geli?meler ?zerine sendikada bir araya gelen i??iler, 12 saat ?al??maya kar?? ??kacaklar?n? ve ?rg?tl?l?klerine sahip ??kma karar? ald?lar. Sendikalar?ndan daha aktif olmas?n? isteyen i??iler, i?ten atmalar?n engellenmesini istediler. Fabrikada i?lerin ?ok yo?un oldu?unu belirten i??iler, patronun as?l amac?n?n sendikay? ortadan kald?rmak oldu?unu s?ylediler. (?erkezk?y/EVRENSEL)
www.evrensel.net