ssk?n?n son 3 y?l? - 4 -

ssk?n?n son 3 y?l? - 4 -

Fotoğraf: MA

SSK taraf?ndan ??kart?lan dergide, en fazla ?v?len konulardan biri de Genel Sa?l?k Sigortas? (GSS). Dergide, ?Sa?l?k hizmetlerinin paral? olaca?? do?ru mu?? sorusuna verilen yan?t; ?GSS ile birlikte sa?l?k hizmetlerinin paral? olaca?? do?ru de?il.


SSK taraf?ndan ??kart?lan dergide, en fazla ?v?len konulardan biri de Genel Sa?l?k Sigortas? (GSS). Dergide, ?Sa?l?k hizmetlerinin paral? olaca?? do?ru mu?? sorusuna verilen yan?t; ?GSS ile birlikte sa?l?k hizmetlerinin paral? olaca?? do?ru de?il. T?m vatanda?lar GSS kapsam?nda sa?l?k hizmetlerinden ?cretsiz olarak faydalanacakt?r? ?eklinde. Ancak sa?l?k hizmetlerinin ?cretsiz olaca?? s?ylenirken, bir yandan da vatanda?lar?n katk? pay? ?deyece?i belirtiliyor. Konuyla ilgili olarak g?r??t???m?z ?stanbul Tabip Odas? Ba?kan? Prof. Dr. ?zdemir Aktan; SSK?n?n iddia ettiklerinin ger?ekle?emeyece?ini s?yledi.
?Kaderlerine terk edilecekler?
1 Ocak 2007 tarihinden itibaren ge?erli olacak GSS?nin, yoksul halk? ma?dur edece?ini belirten Aktan; GSS?nin en b?y?k probleminin ise finansman sorunu olaca??n? vurgulad?. 30 milyon ki?inin sigorta kapsam?na al?nmas?n?n planland???n? belirten Aktan; ?Ge?ti?imiz y?l ilk 6 ayda ye?il kart harcamalar?nda y?zde 50 art?? oldu. Bunda ye?il kartl?lar?n say?s?n?n artmas?n?n da etkisi var. Onlar?n sigorta giderlerinin nas?l kar??lanaca?? ise belli de?il. T?rkiye n?fusunun y?zde 28?i yoksulluk s?n?r?n?n alt?nda ya??yor ve SSK taraf?ndan yap?lan de?i?iklikle bunlar?n da prim ?demesi isteniyor. Ancak ?deyemeyecekleri ortada.
?Tam bir kand?rmaca?
GSS uygulanmaya ba?lan?nca insanlar kaderlerine terk edilecekler. Ayr?ca GSS?nin uygulamas?nda primlerin toplanaca?? ?zerinden hareket ediliyor. Fakat Ba?-Kur?a ?ye olup da prim ?deyenlerin genele oran? y?zde 20. Primlerin nas?l toplanaca?? da ba?ka bir mali sorun? ?eklinde konu?tu.
Yetkililer taraf?ndan yap?lan a??klamalarda, Temel Teminat Paketi?nden bahsedildi?ini hat?rlatan Aktan, ?unlar? s?yledi; ?Belki acil durumlarda kullan?labilecek bu paket, ama doktora gidip de muayene olamayacaks?n. Muayene olabilmek i?in ayr? ayr? sa?l?k paketlerini de sat?n alman gerekecek. Ayr?ca, muayenelerde ek ?cretlerden bahsediliyor. B?ylece rakamlar git gide artacak ve kamu hastanelerinde sorunlar ortaya ??kacak. ??in ?zeti, bu yine vatanda??n ?zerine kalacak. Amerika?daki sisteme benzetmeye ?al???yorlar bizimkini de. Orada 50 milyon insan, primlerini yat?ram?yor. ??siz de?iller, ama yeteri kadar kazanamad?klar? i?in sigortal? olam?yorlar. S?ylenenler tam bir kand?rmaca. ?Herkesin sa?l?k g?vencesi olacak? diyorlar. Ancak as?l yapt?klar?, paras? olan?n sa?l?k hizmetini almas?, paras? olmayana ise ?Ba??n?n ?aresine bak? denilmesi.?
Sa?l?k emek?ilerinin ?al??ma ko?ullar? a??rla?t?r?ld?
Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri Sendikas? (SES) Bak?rk?y ?ube Ba?kan? Song?l Beydilli, sa?l?k alan?nda ya?anan s?recin, ?al??anlar ve halk ?zerindeki etkisini anlatt?. SSK hastanelerinin devrinin, SSK?ya daha fazla sa?l?k harcamas? getirdi?inin alt?n? ?izen Beydilli; ?unlar? s?yledi: ?Bunun kar??l???nda vatanda? ??laca rahat?a ula?abilmi? midir?? diye sorarsan?z, cevab?m ?Hay?r? olur. ??nk? aralar?nda baz? kanser ila?lar?n?n da bulundu?u yakla??k 150 ila?, devletin ?deme listesinden ??kart?ld?. Bu da ila? firmalar?n?n tekelle?erek, fiyat? y?kseltmek i?in piyasaya ila? s?rmeme, veya eczanelerin SSK?dan paralar?n? alamad??? i?in ila?lar? hastalara vermeme e?ilimlerinin g?r?lmesine neden oldu. SSK?n?n Sa?l?k Bakanl????na devri nedeniyle, devirden kaynakl? ?demesi gereken para h?l? ?denmi? de?il. 3 kurumun birle?tirilmesi ise teknik a??dan iyi, ancak kurumlar?n birle?tirilmesinin alt?nda ba?ka bir neden yat?yor. ?zelle?tirme i?in SSK hastaneleri b?y?k bir engeldi. Kurumlar?n birle?mesiyle birlikte, GSS?nin ?n?nde engel olan SSK hastaneleri ortadan kald?r?lm?? oldu.?
Devirle birlikte ?al??anlar?n da hak kayb?na u?rad???n? belirten Beydilli; ?Ayr?ca mali anlamda da, n?bet paralar?, mesai paralar?, ikramiyeler ?denmiyor. Maa?lar donduruldu. Yap?lan zamlar ise maa?lara yans?t?lmad?? ?eklinde konu?tu.
?Malzemeyi hasta al?rsa??
Hastanelerde malzemenin olmad???na ve e?er hasta d??ar?dan malzemeyi al?p gelirse, ancak o zaman tedavisinin yap?labildi?ine s?yleyen Beydilli, ??yle konu?tu; ??zellerde ek ?cret istendi?i i?in, vatanda?lar yeniden devlet hastanelerine gelmeye ba?lad?. Vatanda??n sa?l?k hizmetlerine ula?mas? zorla?t?. Sa?l?k hizmetini alabilmek i?in ek ?cret ?demek zorunda b?rak?l?yorlar. ?imdiki performans kriterlerine oranla, daha ?nce verilen hizmet iyiydi. ?imdi yozla?ma ya?an?yor. Bunun nedeni ise k?r mant???n?n hastanelerde egemen k?l?nmas?. SSK?n?n son 3 y?l?nda ekonomik anlamda harcamalar artt?, hastalar?n sa?l?k hizmetine ula?mas? zorla?t?, hizmetleri de paral? almaya ba?lad?lar. ?al??anlar?n donan?m ve teknik malzemelerden yoksunlu?u ile ?al??ma ko?ullar? a??rla?t?r?ld?.?
T?p fak?lteleri zor durumda
Marmara ?niversitesi T?p Fak?ltesi Ba?hekimi Mehmet Akif ?nan?c?, gazetemize yapt??? a??klamada, t?p fak?ltelerinin i?erisinde bulundu?u zor durumu anlatt?. ?nan?c? ?unlar? s?yledi; ?Genel anlamda bize ayr?lan bir ?denek var. Ama bizim ihtiyac?m?z 300 lira ise bize verilen 100 lira. Buras? ya?amaya, hizmet vermeye ?al??an bir yer. Onun i?in para gelmesi gerekiyor. Bize devredilen baz? cihazlar vard?. Art?k onlar kullan?lamaz duruma geldi. Bir ?ekilde devletin sa?l?k ?dene?ini art?rmas? gerekiyor. Art?k i?ler d?ner sermaye ?zerinden d?n?yor. 30 trilyon para d?n?yor, ama bunun hepsi gider. T?bb? cihaz al?m? bir yana, personelin ve memurlar?n d?ner sermayeden alacaklar? maa?lar?n? ?deyemiyoruz. Bir ?niversite hastanesinde olmamas? gerekenler ya?an?yor. Hizmet vermeye, ayakta durmaya ?al???yoruz. Fonlar arac?l???yla, kendi ara?t?rmalar?m?z? kendimiz destekliyoruz. 2004 y?l?nda 100 liraya verdi?imiz sa?l?k hizmetini, ?imdi 57 liraya veriyoruz. Hangi sekt?r?n geliri 2004?ten 2006?ya ge?i?te 100?den 57?ye d??m??t?r. Acil olarak bir s?r? ihtiyac?m?z var.?
(B?TT?)
Haz?rlayan: Nihat Karada? - Sevim Kahraman

İLGİLİ HABERLER

21 Ekim 2018 17:18
İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden 'yaptığınız gazetecilik değil, maskaralık’ diyen Tarım ve Orman Bakanı'na yanıt: Soru sormak gazetecinin görevidir
21 Ekim 2018 17:13
CHP’li Gürer, elektrik faturalarındaki ‘TRT payı’nın akıbetini sordu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı yanıt vermek yerine TRT payının devam edeceğini söyledi
21 Ekim 2018 17:06
Irak Kürdistan Bölgesi'nde milletvekili seçiminin nihai sonuçlarına göre, Mesut Barzani liderliğindeki KDP birinci parti oldu.

Toplam Query: 38