K?rtajdan y?lda 68 bin kad?n ?l?yor

Kad?nlar?n d?nyada bask? alt?nda oldu?u bir di?er konu da k?rtaj olarak g?steriliyor. ?stenmeyen gebeliklerine son vermek isteyen 68 bin kad?n k?t? ko?ullarda yapt?r?lan k?rtajdan dolay? ya?am?n? yitiriyor.


Kad?nlar?n d?nyada bask? alt?nda oldu?u bir di?er konu da k?rtaj olarak g?steriliyor. ?stenmeyen gebeliklerine son vermek isteyen 68 bin kad?n k?t? ko?ullarda yapt?r?lan k?rtajdan dolay? ya?am?n? yitiriyor.
D?nyada yeterli sa?l?k ve g?venlik ?artlar? sa?lanmadan yakla??k 19 milyon k?rtaj yap?l?yor. ?ngiliz t?p dergisi D?nya Sa?l?k ?rg?t??n?n verilerine g?re 19 milyon k?rtaj yetersiz ve sa?l?ks?z ?artlar alt?nda ve nitelikli personel olmadan yap?l?yor. Ba?ta Afrika, Asya ve Latin Amerika ?lkeleri olmak ?zere d?nyada y?lda en az 5 milyon kad?n?n, k?t? ?artlarda yap?lan k?rtajlar sonucu rahats?zlanarak hastaneye yat?r?lmak zorunda kald??? vurgulan?yor. Komplikasyon sonucu hastaneye yat?r?lan kad?n oran? Banglade??te binde 3, M?s?r?da binde 15, Uganda?da ise binde 16. Bu oran; Meksika, Nijerya ve Filipinler gibi ?lkelerde binde 5-6. ?in hari?, d?nya ortalamas? da binde 5,7 olarak hesaplan?yor. Uzmanlar, bu komplikasyonlar?n ?n?ne ge?ilebilece?ini, gebelikten korunma y?ntemlerinin uygulanmas? ve g?venli ?artlarda yasal k?rtaja izin verilmesi gerekti?i g?r???n? dile getiriyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net