Erdo?an: ?Pisli?i pislikte temizlemeyiz?

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, kat?ld??? bir televizyon program?nda, Papa 16?nc? Benediktus ile g?r??emeyecek olmas? nedeniyle ortaya at?lan iddialara yan?t verdi. Erdo?an, Papa ile saatlerin denk d??mesi halinde, havaalan?nda g?r??ebilece?ini s?yledi.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, kat?ld??? bir televizyon program?nda, Papa 16?nc? Benediktus ile g?r??emeyecek olmas? nedeniyle ortaya at?lan iddialara yan?t verdi. Erdo?an, Papa ile saatlerin denk d??mesi halinde, havaalan?nda g?r??ebilece?ini s?yledi. Bu arada Erdo?an, Hz. Muhhammed ile ilgili kulland??? ifadelerden ?t?r? ?slam d?nyas?n?n tepkisini ?eken Papa i?in ?u ifadeleri kulland?:
?Biz, kendi dinimizin gere?i olarak bir defa hi?bir dinin mensubuna kar?? olumsuzluklar ta??yan veya olumsuzluklara kar?? ayn? ?ekilde mukabele etmeyi tavsiye eden bir dinin mensubu de?iliz. Biz pisli?i pislikte temizleyen bir anlay???n mensubu de?iliz.?
G?r??menin aylar ?ncesinden belirlenen NATO Zirvesi?ne kat?lacak olmas? dolay?s?yla ger?ekle?emeyece?ini s?yleyen Ba?bakan Erdo?an, D??i?leri Bakanl????n?n Papa?n?n ziyaretinin bir iki g?n ?nceye al?nmas? talebinin Vatikan taraf?ndan kabul edilmedi?ini hat?rlatt?.
Reuters ajans?na konu?an bir h?k?met yetkilisi de, Papa ve Erdo?an??n Esenbo?a Havaliman??nda g?r??melerini sa?layabilmek i?in Vatikan?la birlikte ?al??t?klar?n? s?yledi.
SP?nin mitingi bug?n
?te yandan, Saadet Partisi ?a?layan?da bug?n ?Papa Gelmesin? mitingi d?zenliyor. Saadet Partisi?nin cadde ve sokaklara ast??? afi?lerdeki ?Cahil ve sinsi Papa gelmesin? ifadesi dikkat ?ekerken ?stanbul Emniyet M?d?rl????n?n de protesto g?sterisi ve mitingler i?in ola?an?st? g?venlik ?nlemleri ald??? belirtiliyor. Emniyet M?d?rl????nden yap?lan a??klamaya g?re, Saadet Partisi?nin ?Papa Gelmesin? mitingi nedeniyle ?a?layan Meydan??na ??kan baz? yollar trafi?e kapat?lacak. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net