Gergin ba?lang?

T?rkiye?ye 28 Kas?m?da gelecek olan Papa 16. Benediktus daha gelmeden, ziyaret hakk?nda farkl? t?rden iddialar ortaya at?l?yor. D?? bas?nda konuyla ilgili yer alan haberler ziyaretin ?kritik? oldu?u y?n?nde mesajlar i?eriyor.


T?rkiye?ye 28 Kas?m?da gelecek olan Papa 16. Benediktus daha gelmeden, ziyaret hakk?nda farkl? t?rden iddialar ortaya at?l?yor. D?? bas?nda konuyla ilgili yer alan haberler ziyaretin ?kritik? oldu?u y?n?nde mesajlar i?eriyor.
Son olarak ?talyan La Repubblica gazetesi, ?stanbul?da Papa?ya suikast haz?rl???ndaki bir grubun birka? hafta ?nce tutukland???n? ileri s?rd?.
Gazete, ?Bundan birka? hafta ?nce ?stanbul polisi, ziyaret s?ras?nda Papa?ya ve maiyetindekilere suikasta niyetlenen bir grup ?ter?risti? ortaya ??kararak tutuklad?? diye yazd?. Ancak ?rg?t?n T?rklerden mi yoksa ba?ka ?lkelerden gelen ki?ilerden mi olu?tu?u konusunda bilgi verilmedi.
?talyan gazete, Papa?ya refakat edecek baz? kardinallere de ?elik yelek giydirilmesinin ihtimal dahilinde oldu?u ileri s?rd?.
La Repubblica ayr?ca, Papa?n?n korunmas? amac?yla, ?talya ve Vatikan??n g?venlik ve istihbarat elemanlar?n?n yan? s?ra, ?srail?in istihbarat ?rg?t? Mossad elemanlar?n?n da T?rk g?venlik birimlerine destek amac?yla T?rkiye?ye geldiklerini iddia etti. Haberde, Papa?n?n heyetinde yer alan Kardinal Walter Casper??n da ?ter?ristler? taraf?ndan hedef se?ilebilece?i iddias? yer ald?.
D?nyan?n g?z? T?rkiye?de
Papa 16?nc? Benediktus?un ziyaretine iki g?n kala, d?nya bas?n? g?z?n? T?rkiye?ye ?evirdi.
Los Angeles Times gazetesi, Papa?n?n T?rkiye ziyaretinin ?diplomatik k?r?lganl???n? oldu?u bir d?nemde ger?ekle?ti?ini yazd?. ?stanbul?daki Katolik kilisesine ula?man?n zor oldu?u ?ne s?r?len haberde, Ankara?daki kilisenin de daha gizli oldu?u, hatta kap?s?nda Fransa bayra?? bulundu?u ifade edildi.
?T?rkiye?de Roman Katolik Kilisesi yasal olarak tan?nm?yor? denilen haberde, ?lkede 100 bin H?ristiyan??n ya?ad??? ve Papa?n?n ziyareti ile bu H?ristiyanlar?n sorunlar?n?n g?ndeme gelmesinin beklendi?i belirtildi.
T?rkiye?deki H?ristiyanlar?n zor ?artlarda oldu?u ifade edilen haberde, H?ristiyanlar?n mezar ta?lar?n?n da s?kl?kla k?r?ld??? iddia edildi.
?Ayasofya?da dua edecek mi?
?ngiliz Guardian gazetesi ise, Papa?n?n, Ayasofya M?zesi?nde dua edip etmeyece?i, etmesi halinde tepkilerin nas?l olabilece?i sorusunu y?neltti.
Ayasofya?n?n ?ba? d?nd?r?c? derecede g?rkemli? ve ?H?ristiyanl?k d?nyas?n?n en kutsal yerlerinden biri? oldu?unu belirten Guardian, bir zamanlar kilise ve cami olan yap?n?n, ?H?ristiyanl?k, ?slamiyet ve laikli?e tan?kl?k etti?ini? yazd?.
?stanbul?daki 530 y?ll?k Fatih Camisi?nin geleneksel ?slamc?lar?n merkezi olarak bilindi?i ifade edilen haberde, son cuma namaz? sonras?nda da yar?n yap?lacak Papa kar??t? g?steriye ?a?r?lar?n da??t?ld??? belirtildi.
? Papa?n?n en hassas ziyareti?
Financial Times gazetesi de, Papa 16?nc? Benediktus?un ziyaretini, ?g?revde bulundu?u 21 ay s?resince ger?ekle?tirdi?i en hassas ziyaret? ?eklinde de?erlendirdi.
Tony Barber imzal? haberde, ?Laik, demokratik bir cumhuriyet olan T?rkiye?de bile? Papa?n?n konu?mas?ndan ?t?r? su?land??? hat?rlat?ld?. Ba?bakan Erdo?an??n ge?en hafta bir ?talyan kanal?na yapt??? a??klamada, ?Biz hi?bir dinin peygamberine hakaret etmedik. Bizim inanc?m?z (di?er peygamberlere de) sayg? duymay? gerektirir. Ayn? ?eyi ba?ka dinlerin mensuplar?ndan da beklemeye hakk?m?z var? dedi?i aktar?ld?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net