?T?rkiye ve ?ran??n ??karlar? ortak?

?ran Cumhurba?kan? Yard?mc?s? Perviz Davudi, b?lgede T?rkiye ile ?ran??n ili?kilerini bozmaya ?al??anlara kar?? birlikte kar?? konulmas? gerekti?ini s?yledi.


?ran Cumhurba?kan? Yard?mc?s? Perviz Davudi, b?lgede T?rkiye ile ?ran??n ili?kilerini bozmaya ?al??anlara kar?? birlikte kar?? konulmas? gerekti?ini s?yledi.
NTV?nin sorular?n? yan?tlayan Cumhurba?kan? Yard?mc?s?, ?Irak??n toprak b?t?nl???; T?rkiye i?in oldu?u kadar ?ran i?in de ?nemlidir. Ancak biz Irak??n i?i?lerine kar???lmas?na kar??y?z? dedi.
?Aram?z bozulmas?n?
?ran Cumhurba?kan? Yard?mc?s?, son d?nemde Ortado?u?daki geli?melerin T?rkiye ile ?ran aras?ndaki iyi ili?kileri bozmamas? gerekti?ini s?yledi.
Davudi, baz? ?lkelerin T?rkiye ile ?ran?? farkl? kamplarda gibi g?stermek ve ??kar ?at??mas? i?inde olduklar? izlenimi yaratmak istediklerini vurgulad?.
ABD ve ?srail?in iki ?lke aras?ndaki ili?kileri bozmak istedi?ini dile getiren Davudi, ?unlar? s?yledi:
?Buna birlikte kar?? koymam?z laz?m. Aram?zdaki derin ve tarihi ili?ki bunu gerektirir. T?rk milleti ve devletinin bu konuda uyan?k oldu?unu biliyorum. Cumhurba?kan? Ahmedinejad??n talimat?, T?rkiye ile her t?rl? ili?kinin geli?tirilmesi y?n?ndedir. ??karlar?m?z ortakt?r ve hi?bir oyuna izin vermememiz gerekir.?
??i?leri ve PKK
Ortak ??karlar?n ba??nda Irak sorununun geldi?ini s?yleyen Davudi, Irak??n toprak b?t?nl???n?n bozulmas?na kar?? ??kt?klar?n? ifade ederek, ?Irak??n istikrar? ve toprak b?t?nl??? bizim i?in ne kadar ?nemliyse T?rkiye i?in de ?nemlidir. Irak?ta istikrar i?in bir an ?nce i?birli?i yapmam?z gerekiyor. Biz Irak?taki mevcut h?k?meti destekliyoruz. Ancak Irak??n i?i?lerine kar???lmas?na da kar?? ??k?yoruz? dedi. PKK?ye de de?inen Davudi ??yle devam etti: ??ran i?in PKK faaliyetleri kabul edilmez bir durumdur. T?rkiye ile g?venlik konusunda y?ksek seviyede i?birli?imiz devam etmektedir.? (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net