Fotoğraf: Evrensel

Talat?tan Kuzey?e ?G?ney? uyar?s?

KKTC Cumhurba?kan? Talat, G?ney K?br?s??n K?br?sl? T?rkler i?in tehlikeli b?lge haline geldi?ine savunarak, G?ney K?br?s?a ge?enlere dikkatli olmalar? y?n?nde uyar?da bulundu.


KKTC Cumhurba?kan? Talat, G?ney K?br?s??n K?br?sl? T?rkler i?in tehlikeli b?lge haline geldi?ine savunarak, G?ney K?br?s?a ge?enlere dikkatli olmalar? y?n?nde uyar?da bulundu. KKTC Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat, K?br?s TV?de kat?ld??? bir programda yapt??? a??klamada, son d?nemlerde G?ney K?br?s Rum Kesimi?nde K?br?sl? T?rklere y?nelik yap?lan sald?r?lar ve Ceza Yasas??nda K?br?sl? T?rklerin tutuklanmas?n? ?ng?ren de?i?iklikleri hat?rlatarak, G?ney K?br?s??n K?br?sl? T?rkler i?in riskli b?lge durumunda bulundu?unu iddia etti. Talat, G?ney K?br?s?taki Ceza Yasas??nda de?i?ikli?in incelendi?ini belirterek, ?Yasaya g?re, bir ev alm??, orada oturan ve o ev ?zerinde de?i?iklik yapmam?? insan belki kurtulur. Bunun d???nda el de?i?tirme, kiralama, herhangi bir gelir elde etme kovu?turmaya tabidir. Birisi sizi ihbar ederse bu da kovu?turma nedenidir. B?yle bir durumda ki?i, G?ney?e ge?erken tutuklan?p soru?turma yap?lacak ve herhangi bir mal almad???n? ispat etmeye ?al??acak ki, kurtulsun. Bu ciddi bir tehlikedir? ifadesini kulland?.
AP sald?r?y? k?nad?
K?br?s?ta bulunan Avrupa Parlamentosu Y?ksek Temas Grubu ise, Lefko?a?n?n Rum kesiminde bulunan ?ngiliz okulunda K?br?sl? T?rk ??rencilere yap?lan sald?r?y? k?nad?. Lefko?a?n?n Rum kesiminde bulunan ?ngiliz Okulu?nu basan maskeli Rumlar, 22 kas?mda, K?br?sl? T?rk ??rencilere sald?rm??t?. Olayda yaralananlar olmu?tu.
?te yandan, K?br?s Rum Kesimi D??i?leri Bakan? Yorgo Lillikas, Finlandiya?n?n K?br?s ?nerisinde Mara???n kalaca?? y?n?nde teminat ald?klar?n? savundu. Lilikas, Mara???n Rumlara iadesinin kilit ?nemde oldu?unu ifade etti. (Lefko?a/EVRENSEL)
www.evrensel.net