?l?mlerin ?n?ne ge?ilebilir ?a?r?s?

F tipi cezaevlerindeki tecrit uygulamalar? nedeniyle bug?ne kadar 122 insan ya?am?n? yitirdi. Oysa, F tipi cezaevlerindeki tecrit ko?ular?nda yap?lacak k???k d?zenlemelerle bu ?l?mlerin ?n?ne ge?ilebilir. Ancak, Adalet Bakanl??? ve h?k?metin bu konudaki inad? devam etti?i i?in, tecride kar?? ?l?m orucu eylemleri devam ediyor. ?stelik, Adalet Bakanl???, sorunun ??z?m? i?in kendisinden aylard?r randevu talep eden hukuk?ular, kitle ?rg?tleri ve ailelerin ?a?r?lar?na yan?t bile vermiyor.


F tipi cezaevlerindeki tecrit uygulamalar? nedeniyle bug?ne kadar 122 insan ya?am?n? yitirdi. Oysa, F tipi cezaevlerindeki tecrit ko?ular?nda yap?lacak k???k d?zenlemelerle bu ?l?mlerin ?n?ne ge?ilebilir. Ancak, Adalet Bakanl??? ve h?k?metin bu konudaki inad? devam etti?i i?in, tecride kar?? ?l?m orucu eylemleri devam ediyor. ?stelik, Adalet Bakanl???, sorunun ??z?m? i?in kendisinden aylard?r randevu talep eden hukuk?ular, kitle ?rg?tleri ve ailelerin ?a?r?lar?na yan?t bile vermiyor.
Yeni ?l?mlerin ?n?ne ge?mek amac?yla ba?lat?lan eylem ve etkinler de devam ediyor. ?nceki ak?am Ankara ve ?stanbul?da d?zenlenen y?r?y??lerle bir kez daha Adalet Bakanl????na, hukukd??? uygulamalarda vazge?ilmesi ?a?r?s?nda bulunuldu.
Ankara?da Mithatpa?a Caddesi?nde toplanan TAYAD?l? aileler, ?nsan Haklar? An?t??na kadar me?alelerle y?r?d?ler. ?l?m orucu eylemindeki Avukat Behi? A???, G?lcan G?r?ro?lu ve Sevgi Saymaz??n foto?raflar?n? ta??yan TAYAD?l?lar, att?klar? sloganlarla tecridin kald?r?lmas?n? istediler.
Y?ksel Caddesi?nde TAYAD ad?na a??klama yapan Semiha Eyilik, her cuma ak?am? me?aleli y?r?y?? yapacaklar?n? duyurarak, t?m devrimci, demokratlar? eylemlerine destek vermeye ?a??rd?.
?a?da? Hukuk?ular Derne?i Genel Sekreteri Sel?uk Koza?a?l? ise, 200 g?n? a?k?n s?redir ?l?m orucunu s?rd?ren ?? ki?inin, ortalama 35?er kilo kaybettiklerini bildirdi. Sadece makul say?da tutuklunun g?n i?inde bir araya gelebilece?i bir d?zenleme talep ettiklerini kaydeden Koza?a?l?, Adalet Bakanl????n?n haz?rlayaca?? bir genelgenin hapishanelere fakslanmas?yla tecrit sorununun ??z?lebilece?ini vurgulad?. Koza?a?l?, ?Bir faksla ??z?lebilecek bir sorun i?in, ?? ki?i daha ?lmesin? ?eklinde konu?tu.
A??? i?in y?r?d?ler
?stanbul?da da Tecrite Kar?? Dayan??ma Komitesi ?yesi bir grup avukat, ?l?m orucunun 236. g?n?nde bulunan Avukat Behi? A??? ile dayan??ma amac?yla me?aleli y?r?y?? d?zenledi.
?nceki ak?am c?ppeleriyle ?stanbul Barosu ?n?nde toplanan avukatlar, ellerinde me?alelerle Galatasaray Lisesi ?n?n? kadar y?r?d?. Avukatlar ad?na ortak bir a??klama yapan Avukat Taylan Tanay, F tipi cezaevlerindeki tecrit uygulamalar? nedeniyle bug?ne kadar 122 ki?inin ya?am?n? yitirdi?ini an?msatarak, ?Bu ?lkedeki hukuk?ular?n infaz sistemi nedeni ile yeni bir ?l?me tahamm?lleri kalmam??t?r. 123??nc? ?l?m? durdurmak, bu karanl??? ayd?nlatmak i?in y?r?yece?iz. Demokratik kitle ?rg?tlerinin, ayd?n ve sanat??lar?n, barolar?n ?a?r?lar?n? dikkate almayan Adalet Bakanl????na buradan a??k ?a?r?da bulunuyoruz; Bu travmaya biran ?nce son verilsin? dedi.
?l?m orucu eylemcileriyle dayan??mada bulunmak amac?yla TAYAD?l? aileler, Bak?rk?y?de bir g?nl?k a?l?k grevi yapt?; BEDSP ?yeleri de Galatasaray Postanesi ?n?nde tecride son verilmesi ?a?r?s?nda bulundu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net