Gen?-Sen kuruluyor

D?SK b?nyesinde kurulacak ?Gen?-Sen? isimli ??renci sendikas? i?in, Ankara?daki ?niversite ??rencilerine y?nelik ?al??ma ba?lat?ld?.D?SK Genel Merkezi?nin, ??renci sendikas? kurulmas?na y?nelik ba?latt??? ?al??malar, Ankara?ya ta??nd?.


D?SK b?nyesinde kurulacak ?Gen?-Sen? isimli ??renci sendikas? i?in, Ankara?daki ?niversite ??rencilerine y?nelik ?al??ma ba?lat?ld?.
D?SK Genel Merkezi?nin, ??renci sendikas? kurulmas?na y?nelik ba?latt??? ?al??malar, Ankara?ya ta??nd?.
??renci sendikas?n?n kurulu? ?al??malar?n?n ??rencilere duyurulmas? amac?yla, Dev Maden-Sen Genel Merkezi?nde d?zenlenen toplant?ya, Ankara?daki ?e?itli ?niversitelerde ??renim g?ren yakla??k 40 ??renci kat?ld?. Toplant?da, sendikan?n kurulu? ?al??malar? hakk?nda bilgi verilirken, ??rencilerden talep ve ?nerileri al?nd?.
??renciler, ??renci sendikas?n?n bir ihtiya? haline geldi?ini belirtirken, bu yolla ??rencileri ilgilendiren her t?rl? karar?n tek tarafl? olarak al?nmas?n?n ?n?ne ge?ilebilece?ini ifade ettiler. Sendikan?n bu konudaki bo?lu?u doldurarak, her t?rl? kurum ve kurulu? nezdinde muhatap haline getirilmesi gerekti?ini dile getiren ??renciler, sendikan?n ??renciler aras?nda daha iyi tan?nabilmesi i?in, ?niversitelerinde toplant?lar d?zenlenmesini istediler.
G?r??ler
??renciler, sendikan?n; ?zellikle krediler, yurt sorunu, har?lar, ula??mda kullan?lan pasolar?n daha fazla yerde kullan?lmas? ve sa?lanan indirim oranlar?n?n art?r?lmas? gibi taleplerin g?ndeme getirilmesi y?n?nde g?r?? bildirdiler.
Toplant?da dile getirilen talepler do?rultusunda, Ankara?daki ?niversitelerde ??renci sendikas?n?n tan?t?m?, ??rencilerin bilgilendirilmesi ve di?er illerdeki ?al??malarla ilgili koordinasyonun sa?lanmas? amac?yla bir ekip olu?turuldu. Bu ekip, ?niversitelerde ???renci sendikas?? konulu toplant?lar organize etmekle g?revlendirildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net