Evi i?i yapt???n? erkek?e s?yleyen yok

Evliliklerde, ev i?inin yaln?z kad?n?n g?revi oldu?u alg?s? de?i?iyor ancak erkekler ev i?lerinde sorumluluk ald?klar?n? sakl?yorlar. Japonya'da g?nl?k bir gazete taraf?ndan yap?lan ara?t?rma, ev i?i yapan erkeklerin bunu a??klamaktan ?ekindi?ini ortaya koydu.


Evliliklerde, ev i?inin yaln?z kad?n?n g?revi oldu?u alg?s? de?i?iyor ancak erkekler ev i?lerinde sorumluluk ald?klar?n? sakl?yorlar. Japonya'da g?nl?k bir gazete taraf?ndan yap?lan ara?t?rma, ev i?i yapan erkeklerin bunu a??klamaktan ?ekindi?ini ortaya koydu. Yomiuri Shimbun'nun haberine g?re 60 ya??n alt?nda evli ?iftlerin kat?ld??? ankette, kocas?n?n ev i?lerinde kendisine yard?m etti?ini s?yleyen kad?nlar?n say?s? ev i?i yapt???n? beyan eden erkeklerden fazla ??kt?.
Ev i?i yapt???n? en ?ok saklayanlar ise gen? Japon erkekler oldu. 20'li ya?lardaki ?iftlerin verdikleri cevaplarda daha fazla ?rt??mezlik oldu?u g?zlendi. S?z konusu grupta erkeklerin yar?s? ev i?i yapt???n? inkar etti. 60 ya??n ?zerindeki evli ?iftlerde ise kad?nlar?n bildirdi?inden daha fazla erkek evde i? yapt???n? iddia etti. Ev i?lerine yard?m etmek s?z konusu oldu?unda k?llar?n? k?p?rdatmayan ?spanyol erkekleri kanuni yapt?r?mlarla kar?? kar??ya.
?spanya?da yasas? var
?spanya'da da kamuoyu ara?t?rmalar?na g?re erkeklerin yakla??k y?zde 50'si hi? ev i?i yapmad???, ?al??an kad?nlar?n da h?l? e?lerine k?yasla ?? misli ev i?iyle u?ra?mak zorunda kald??? ortaya ??km??t?. Bunun ?zerine parlamento, erkeklere ev i?lerini payla?ma zorunlulu?u getiren bir evlilik s?zle?mesi haz?rlam??t?. Yasa, erkeklerin ?ocuk ve ailenin ya?l? fertlerinin bak?m? da dahil olmak ?zere, ev i?indeki y?k?ml?l?kleri e?leriyle payla?ma zorunlulu?u getiriyor. ?iftlerin ayr?lmalar? durumunda, bo?anma ko?ullar?na ve velayet konusunda karar verilirken erkeklerin yasaya uyup uymad?klar? g?z ?n?ne al?nacak. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net