27 Kasım 2006 00:00

Ne dolaplar d?n?yor...

Do?an grubunun Almanya?da girdi?i sat?? i?lemleri g?zleri gruplar aras?nda d?nen rekabete ?evirdi. G?r?n??e g?re, sat?? hilesinden yay?n hakk?n? almaya, matbaalar? tehdit etmeye varana kadar ba?vurulmayan y?ntem kalmam??.

Paylaş

Do?an grubunun Almanya?da girdi?i sat?? i?lemleri g?zleri gruplar aras?nda d?nen rekabete ?evirdi. G?r?n??e g?re, sat?? hilesinden yay?n hakk?n? almaya, matbaalar? tehdit etmeye varana kadar ba?vurulmayan y?ntem kalmam??.
Do?an grubunun b?y?k Alman medya tekeli Springer ile girdi?i i?birli?i, T?rkiyeli medya devlerinin Almanya?da nas?l ?arp??t?klar?n? da ortaya koyan veriler sundu. H?rriyet ile Sabah aras?nda neredeyse kan davas?na d?nen Almanya gazete kavgas?, ?irkin y?ntemlerin devreye sokuldu?u iddialar?n? da g?ndeme getirdi. Almanya?da gazeteler, sat???n ?aibeli oldu?unu tart???yor. Bizde ise ?zellikle Sabah??n yay?n y?netmeni Fatih Altayl? taraf?ndan ortaya konan iddialar var. Ancak bunlar?n hi?birine, Do?an grubu cephesinden g?nlerdir doyurucu bir yan?t verilemedi. Bu da duyulan ku?kular? art?r?yor.
Ku?ku 1: Do?an TV?nin de?eri
Alman devi Springer, Do?an TV?nin y?zde 25?ine 375 milyon Avro verdi. Bu durumda Do?an TV?nin toplam de?erinin 1 bu?uk milyar Avro olmas? gerekiyor. Oysa daha bir y?l ?nce, ayn? hissenin Deutsche Bank?a 150 milyon dolara, yani bug?nk? mebla??n ??te birinden bile az?na sat?lmas? g?ndemdeydi. Star??n al?nmas?yla, fiyat?n da ?zerinde bor?lan?lm?? oldu. Bunlara ra?men Do?an grubunun de?erinin nas?l artt??? merak konusu.
Ku?ku 2: Sat 1?i kim alacak?
Bu sat?? i?leminin ?zerinden bir hafta ge?meden, Do?an grubunun Almanya?da Sat 1 televizyon kanal?n?n ihalesine girece?i a??kland?. Verilen teklif 3.1 milyar Avro. Bu da, b?t?n Do?an grubu ?irketlerinin de?erinin neredeyse iki kat?. Bir ba?ka ayr?nt? da, Do?an??n ?i?e?i burnunda orta?? Springer?in bir s?re ?nce Sat 1?e talip olup, tekel kar??t? yasa nedeniyle alamamas?. Do?an grubunun kendinden b?y?k bir ?irketi almaya ?al??mas?, ?zellikle Almanya?da inand?r?c? bulunmad?.
Ku?ku 3: Engelleme faaliyeti
Fatih Altayl??n?n iddialar?na g?re, H?rriyet Almanya?da Sabah??n bas?lmas?n? engellemek i?in Bild?i devreye sokarak bir matbaay? zorlad?. ?stelik, Sabah??n isim hakk?n? ?zerine ge?iren H?rriyet, bu konuda Alman mahkemeleri taraf?ndan durduruldu. H?rriyet, buna kar?? bile sessizli?ini koruyor. (MEDYA SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

Sanal reklamlar katlanarak artt?

SONRAKİ HABER

Çavuşoğlu: ABD'de FETÖ tutuklamaları başladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa