Sanal reklamlar katlanarak artt?

Reklam ku?aklar?na uygulanan s?re s?n?rlamas?, kanallar? yeni aray??lara y?neltiyor. Spor m?sabakalar?yla ba?layan ?sanal reklam? uygulamas?, hem reklam veren ?irketlerin hem de televizyon kanallar?n?n yeni g?zdesi haline d?n??t?.


Reklam ku?aklar?na uygulanan s?re s?n?rlamas?, kanallar? yeni aray??lara y?neltiyor. Spor m?sabakalar?yla ba?layan ?sanal reklam? uygulamas?, hem reklam veren ?irketlerin hem de televizyon kanallar?n?n yeni g?zdesi haline d?n??t?.
Televizyon izlemeyi zorla?t?ran bu uygulama, program devam ederken ekranda beliren marka logolar?yla kar??m?za ??k?yor. Kanallara g?re ise kesinti olmamas? bir olumluluk. Medya Takip Merkezi (MTM) taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rmaya g?re, Ekim ay?nda, bir ?nceki aya g?re yakla??k iki kat art?? g?steren sanal reklamlar, art?k hemen her program tipinde uygulan?yor.
?lkemizde, 2005 y?l?n?n sonlar?na kadar sadece spor kar??la?malar?nda kullan?lan sanal reklam uygulamas?, d?nemin en ?ok izlenen yerli dizisi Kurtlar Vadisi?nde de uygulanmaya ba?lay?nca, dikkatleri ?zerine ?ekti. Kanal D?nin ?nc?l???n? yapt??? uygulama, ?ok k?sa s?re i?erisinde di?er kanallar taraf?ndan da ger?ekle?tirilmeye ba?lad?. 2006 y?l?nda sanal reklama duyulan ilgi artarken, as?l y?kseli? ise Ekim ay?nda ya?and?.
Ara?t?rma sonu?lar?na g?re, 170 markan?n izleyici ile ekranlarda bulu?tu?u Ekim ay?nda toplam 4 bin 192 sanal reklam yay?nland?. Sanal reklama en fazla yer veren kanal ise Samanyolu (STV) oldu. Ekim ay?nda, Eyl?l?e oranla, yakla??k sekiz kat daha fazla sanal reklam yay?nlayan STV, b?ylece sanal reklam konusunda en fazla tercih edilen kanal oldu. Firmalar?n en ?ok tercih etti?i di?er kanallar ise s?ras?yla; Skyt?rk, Show TV, Kanal D ve ATV oldular.
Program i?eriklerine bak?ld???nda, en ?ok sanal reklam, spor programlar?na ve ma?lara veriliyor. Arkas?ndan, s?ras?yla yerli diziler, dini programlar, yabanc? sinemalar, haber b?ltenleri ve kad?nlara y?nelik programlar geliyor. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net