Flamenko r?zgar? Antalya?da esti

Antalya B?y?k?ehir Belediyesi, Antalya K?lt?r Sanat Vakf? ve Kadir Dursun Prod?ksiyon i?birli?i ile ger?ekle?tirilen 7. Uluslararas? Antalya Piyano Festivali, Miriam Mendez?in verdi?i m?thi? konserle sona erdi.


Antalya B?y?k?ehir Belediyesi, Antalya K?lt?r Sanat Vakf? ve Kadir Dursun Prod?ksiyon i?birli?i ile ger?ekle?tirilen 7. Uluslararas? Antalya Piyano Festivali, Miriam Mendez?in verdi?i m?thi? konserle sona erdi.
Antalya B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Menderes T?rel?in de haz?r bulundu?u konseri, Edip Akbayram??n yan? s?ra, medyan?n ?nl? kalem ve isimleri Ahmet Hakan Co?kun, Taki Do?an, ?hsan Y?ld?z, Yazg?l? Aldo?an, Tayfun Talipo?lu ve Sebati Karakurt da izledi.
?21. y?zy?l?n flamenkosunu yap?yorum
Konser ?ncesi T?rkiye?ye ilk defa geldi?ini belirten Miriam Mendez, ?T?rkiye?yi ?ok ilham verici buldum. Burada bulundu?um i?in ?ok heyecanl?y?m. ?nsanlar?, havas?, do?al g?zellikleriyle ger?ekten ?ok etkileyici bir ?lke? dedi.
Klasik m?zik e?itimi alan ?spanyol sanat??, flamenko ile Bach??n m?zi?ini birle?tirdi?i tarz?n? modern m?zik olarak tan?mlarken ?Ben 21. y?zy?l?n flamenkosunu yap?yorum. M?zikte modernle?meden yanay?m. Klasik m?zikteki zenginlikle, i?inde yeti?ti?im k?lt?r?n m?zi?i olan flamenkonun zenginli?ini birle?tiriyorum. Ortaya g?zel bir sonu? ??k?yor san?r?m? diye konu?tu. Flamenko ile klasik m?zi?i birle?tirerek farkl? bir m?zik ortaya koyan Mendez, flamenko d?nyas?n?n Carmen Amaya?s? ve klasik m?zik d?nyas?n?n ?spanyol Piazzola?s? olarak tan?mlan?yor. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net