Filistin?de k?r?lgan ate?kes

?srail ve Filistin aras?nda ?nceki g?n kararla?t?r?lan ate?kes, Gazze ?eridi?nde d?n saat sabah 06.00?da y?r?rl??e girdi. ?srail ordusu, Gazze?deki t?m askerlerinin ate?kesin y?r?rl??e girdi?i saatten ?nce ?ekildi?ini duyurdu.


?srail ve Filistin aras?nda ?nceki g?n kararla?t?r?lan ate?kes, Gazze ?eridi?nde d?n saat sabah 06.00?da y?r?rl??e girdi. ?srail ordusu, Gazze?deki t?m askerlerinin ate?kesin y?r?rl??e girdi?i saatten ?nce ?ekildi?ini duyurdu.
Ancak, ate?kesin y?r?rl??e girmesinden bir saat sonra, Gazze?den at?lan bir roketin ?srail topraklar?na d??t??? bildirildi. ?lk 4 saatte Gazze?den ?srail taraf?na 5 roket sald?r?s? d?zenlendi. Roket sald?r?lar?n?n sorumlulu?unu ?slami Cihad, Hamas ve El Aksa ?ehitleri Tugay? ?stlenirken, ?slami Cihad yapt??? a??klamada, ??srail, Bat? ?eria?da da askeri operasyonlar?n? durdurmad?k?a ilan edilen ate?kesin kabul edilmeyece?i? belirtildi. El Fetih?in silahl? kanad? El Aksa ?ehitleri Tugay? da, ate?kese taraf olmad???n? a??klad?. Halk Direni? Komiteleri?nin askeri kanad? Nasr Selahaddin Tugaylar? da, d?n sabah, Gazze havaliman? yak?nlar?nda ?srail askerleri ile ?at??maya girdi?ini duyurdu.
F?ze sald?r?lar? ?zerine ?srail Savunma Bakan? Amir Peretz, sald?r?lar?n s?rmesi halinde Gazze?de yeniden operasyon ba?latma tehdidinde bulunurken, ?srail D??i?leri Bakan? Tzipi Livni de, ??lk ba?ta bu t?r aksamalar olabilece?ini? s?yledi ancak, ?Kassam sald?r?lar?n? durdurmak bizim g?revimiz. Ama, ?nce bunu Filistinlilerin durdurmas?na f?rsat vermemiz gerekir. Durdurabilirlerse ne ala, yoksa biz durdururuz? tehdidini savurdu.
?srail s?n?ra konu?land?
?srail ordusunun ?zellikle son bir haftada Gazze?nin kuzeyindeki b?lgelerde operasyonlar?n? s?rd?ren Givat? t?meni sabah saatlerinde ?ekilirken, ?srail askerleri Gazze s?n?r?nda g?venlik ?itleri boyunca konu?land?.
Silahl? Kuvvetlerin G?ney Kuvvetleri Komutanl??? kaynaklar?, ordunun nokta hedefli ?ld?rmeler de dahil, Gazze ?eridi?nde herhangi bir sald?r? harekat?na giri?meyece?ini s?yledi.
H?k?met sald?r?y? k?nad?
Filistin?de iktidardaki Hamas h?k?metinin s?zc?s? Gazi Hamad, ?srail?e yap?lan f?ze sald?r?lar?na k?nad?. Gazi Hamad, ?srail askeri radyosuna ?branice verdi?i deme?te, ?Hamas, El Fetih, ?slami Cihad, Filistin Halk Kurtulu? Cephesi ve Filistin Demokratik Kurtulu? Cephesi olarak bu anla?man?n her t?rl? ihlalini ele almam?z gerekiyor? ifadesini kulland?.
Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas da, g?venlik yetkililerine, ?ate?kesi sa?lama almalar?? emri verdi. Filistinli bir yetkili, Abbas??n yetkililere ate?kesin uygulanmas? y?n?nde talimatlar verdi?ini s?yledi.
?srail Ba?bakan? Ehud Olmert ise, ?slami Cihad, El Aksa Tugaylar? ve Hamas??n silahl? kanad?n?n ?stlendi?i f?ze sald?r?s?yla tehlikeye giren ate?kese bir ?ans tan?mak amac?yla ?srail?in ?n?m?zdeki g?nlerde ??l??l?? davranaca??n? s?yledi.
?srail Ba?bakan? Olmert, ??n?m?zdeki g?nlerde gereken ?l??l? davran??? sergileyece?iz. Ate?kese bir ?ans tan?mak i?in sab?rl? olmak laz?m? ifadesini kulland?.
S?n?ra Filistin g?c?
Filistin Ba?bakan? ?smail Haniye ise, t?m Filistinli gerillalar?n ?srail?e roket sald?r?lar?na son vermeyi kabul etti?ini s?yledi. Haniye, militanlar?n liderleriyle g?r???ld???n? ve ?hepsinin neye karar verildiyse ona uyma taahh?d?n? yerine getireceklerini? kaydetti. Bu arada, Filistinli g?venlik g??lerinin, olas? roket sald?r?lar?n? ?nlemek i?in Gazze ?eridi?nin ?srail s?n?r?na konu?lanaca?? bildirildi.
Bu arada ate?kesin y?r?rl??e girmesinden k?sa bir s?re ?nce, ?srail ordusunca at?lan bir f?ze, Gazze ?eridi?nin kuzeyindeki ?eyh Zaid?de bulunan Y?ksek ??renim Merkezi binas?n? vurdu. Binan?n k?smen hasar g?rd???, vuruldu?u s?rada i?inde kimsenin bulunmad??? ??renildi.
Ate?kesten ?nce ?srail ordusu ayr?ca, Gazze ?eridi?nde iki ayr? araca f?ze sald?r?s? d?zenledi.
Vurulan ara?lardan ilkinde bulunan ki?ilerden biri ?ld?, di?er d?rd? yaraland?. ?kinci vurulan ara?taki 4 ki?i ise yara almadan kurtuldu.
Gazze?nin kuzeyinde ise, bir ev ve araca, at?lan ?srail top mermileri, 2 ki?inin yaralanmas?na neden oldu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net